www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Model identyfikacji wymagań w outsourcingowych projektach informatycznych

26,99 

ISBN: 978-83-7865-189-5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 210
Format: B5

Opis

Model identyfikacji wymagań w outsourcingowych projektach informatycznych

autor: Jagna Anna Kluk

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Autorka publikacji podejmuje ważną i bieżącą problematykę zapewnienia powodzenia projektów wytwarzania oprogramowania realizowanych w strategii outsourcingu IT. Koncentruje się na identyfikacji czynników ryzyka, stanowiących poważne bariery w procesie zarządzania wymaganiami stawianymi produktom informatycznym w projektach outsourcingowych, w realizację których zaangażowanych jest kilku dostawców.

 

 

Spis treści
Wstêp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Outsourcing informatyczny – podstawowe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . 15
1.1. Definicja pojêcia outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2. Obszary i formy stosowania outsourcingu informatycznego . . . . . . 19
1.3. Przes³anki stosowania outsourcingu informatycznego . . . . . . . . . . 23
1.3.1. Przes³anki strategiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.3.2. Przes³anki ekonomiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.3.3. Przes³anki techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.3.4. Przes³anki organizacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.4. Cykl ¿ycia przedsiêwziêcia outsourcingowego . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.4.1. Identyfikacja potrzeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.4.2. Wybór dostawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.4.3. Negocjacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.4.4. Zawarcie porozumienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.4.5. Realizacja porozumienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.4.6. Zakoñczenie kontraktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1.5. Ryzykowoutsourcingowych projektach informatycznych . . . . . . . 47
1.5.1. Definicja ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.5.2. Przegl¹d perspektyw ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.5.3. Czynniki ryzyka determinuj¹ce zarz¹dzanie wymaganiami
wprojektach outsourcingowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1.5.4. Ukryte koszty outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1.6. Zarz¹dzanie relacjamiwprojektach outsourcingowych . . . . . . . . . 58
1.6.1. Zarz¹dzanie wiedz¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.6.2. Zarz¹dzanie komunikacj¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2. Podstawy teoretyczno-metodologiczne in¿ynierii wymagañ . . . . . . . . . 72
2.1. Wymagania stawiane systemom informatycznym . . . . . . . . . . . . . 73
2.1.1. Definicja wymagañ stawianych systemom informatycznym 73
2.1.2. Klasyfikacja wymagañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.1.3. W³aoeciwooeci poprawnych wymagañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2.1.4. Ryzyko zwi¹zane z wymaganiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.2. Pojêcie in¿ynierii wymagañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2.2.1. Studium wykonalnooeci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.2.2. Okreoelanie i analizowanie wymagañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2.2.3. Specyfikowanie wymagañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2.2.4. Zatwierdzanie wymagañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.2.5. Zarz¹dzanie wymaganiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.3. ród³a wymagañ wykorzystywanewprojektach outsourcingowych . 100
2.4. Metody pozyskiwania wymagañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
2.4.1. Metody konwersacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
2.4.2. Metody obserwacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.4.3. Metody analityczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2.4.4. Metody syntetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.4.5. Pozyskiwanie wymagañwmetodykach Agile . . . . . . . . . . . . 115
2.5. Specyfikacja wymagañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
2.5.1. Jêzyk naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2.5.2. Jêzyk opisu programów PDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
2.5.3. Metody formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
2.5.4. Diagramy przypadków u¿ycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
2.5.5. Diagramy wymagañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3. Badania empiryczne projektów outsourcingowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
3.1. Organizacja badañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
3.2. Próba badawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.3. Charakterystyka badanych projektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3.4. Ocena i wnioski z analizy studiów przypadków . . . . . . . . . . . . . . . 148
3.4.1. Ocena terminowooeci realizacji projektów . . . . . . . . . . . . . . . . 148
3.4.2. Ocena zarz¹dzania wymaganiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
3.4.3. Ocena zarz¹dzania relacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
3.4.4. Ocena zarz¹dzania komunikacj¹ i transferem wiedzy . . . . . . 160
4. Model identyfikacji wymagañ
w outsourcingowych projektach informatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4.1. Podstawy teoretyczne modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4.2. Model identyfikacji wymagañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
4.2.1. Zarz¹dzanie relacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
4.2.1.1. Zespó³ analizuj¹cy wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
4.2.1.2. Zarz¹dzanie wiedz¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
4.2.1.3. Zarz¹dzanie komunikacj¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
4.2.2. Aspekty techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
4.2.2.1. Zarz¹dzanie wymaganiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
4.2.2.2. Wsparcie komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
4.3. Sk³adniki modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
6 Spis treoeci
Zakoñczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Spis wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Model identyfikacji wymagań w outsourcingowych projektach informatycznych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *