www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność eksportu Polski

24,99 

ISBN: 978-83-7865-484-1
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 144
Format: 220 x 160 mm

oprawa miękka

Opis

Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność eksportu Polski

 Autor: Aleksandra Borowicz 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Książka składa się z 4 rozdziałów. Pierwszy został poświęcony omówieniu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gruncie teoretycznym, również w kontekście powiązań z handlem międzynarodowym. W drugim rozdziale przedstawiono aktualną sytuację w obszarze zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Analiza odnosi się do opisu wielkości ZIB oraz udziału poszczególnych branż w przyciąganiu zagranicznych inwestycji. W trzecim rozdziale dokonana została analiza statystyczna eksportu Polski pod kątem jej konkurencyjności z wykorzystaniem szeregu miar konkurencyjności. W ostatnim rozdziale skoncentrowano się na wykazaniu wpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na eksport Polski i określeniu intensywności tego wpływu.

Spis treści
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rozdzia³ 1
Zagraniczne inwestycje bezpooerednie w ujêciu teoretycznym . . . . . 13
1.1. Formy miêdzynarodowego przep³ywu kapita³u . . . . . . . . . . . . . 13
1.2. G³ówne zale¿nooeci teoretyczne pomiêdzy zagranicznymi
inwestycjami bezpooerednimi a handlem miêdzynarodowym . . . 15
1.3. Teorie wyjaoeniaj¹ce zjawisko zagranicznych inwestycji
bezpooerednich oraz powi¹zania z handlem miêdzynarodowym 19
1.3.1. Teorie wynikaj¹ce z uwarunkowañ przedsiêbiorstwa . . . . 22
1.3.2. Teorie wynikaj¹ce z uwarunkowañwkraju lokaty . . . . . . 30
1.3.3. Teoria eklektyczna Johna H. Dunninga . . . . . . . . . . . . . . 39
1.3.4. Wspó³czesne teorie handlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1.3.5. Nowa teoria handlu a zagraniczne inwestycje
bezpooerednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
1.3.6. Zagraniczne inwestycje bezpooerednie w teorii integracji
gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Rozdzia³ 2
Przedsiêbiorstwa w oewietle nap³ywu zagranicznych inwestycji
bezpooerednich do Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.1. Nap³yw zagranicznych inwestycji bezpooerednich do Polski
w latach 1994–2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.2. Podmioty z udzia³em kapita³u zagranicznego w Polsce
w latach 2000–2012 wed³ug danych G³ównego Urzêdu
Statystycznego. Wybrane zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.3. Analiza porównawcza przedsiêbiorstw z udzia³em
kapita³u zagranicznego oraz przedsiêbiorstw polskich
w latach 2004–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Rozdzia³ 3
Konkurencyjnooeæ eksportu Polski w oewietle wybranych miar . . . . . . 93

Rozdzia³ 4
Wykorzystanie metod statystyczno-ekonometrycznych
oraz opisowych do okreoelenia wp³ywu zagranicznych inwestycji
bezpooerednich na konkurencyjnooeæ eksportu Polski . . . . . . . . . . . . . 114
4.1. Zale¿nooeæ polskiego eksportu od zagranicznych inwestycji
bezpooerednich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.2. Zagraniczne inwestycje bezpooerednie a intensywnooeæ
handlu wewn¹trzga³êziowego realizowanego przez Polskê . . . . 119
4.3. Zagraniczne inwestycje bezpooerednie a technologiczna
konkurencyjnooeæ polskiego eksportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Zakoñczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Literatura i Ÿród³a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Spis tabel i wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Za³¹cznik. Podzia³ towarów wymienianych w skali miêdzynarodowej
wed³ug ch³onnooeci czynników wytwórczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

 

 

 


Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność eksportu Polski”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *