www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Organizacja i technika transportu morskiego

29,99  (w tym 5% VAT)

ISBN: 978-83-7865-337-0
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 312
Format: B5

oprawa miękka

Brak w magazynie

Opis

Organizacja i technika transportu morskiego

 Autor: Jerzy Kujawa (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Podręcznik ten jest adresowany przede wszystkim do studentów kierunku międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz specjalności transportowych studiujących na kierunku ekonomia. Autorzy mają nadzieję, że będzie on dobrze służyć również wszystkim innym zainteresowanym problemami żeglugi morskiej i jej funkcjonowania w obsłudze międzynarodowych obrotów towarowych. Wiadomości zawarte w tej książce dotyczą, zgodnie z tytułem, jedynie części problemów, które wiążą się najściślej z techniką i eksploatacją morskich statków transportowych, z organizacją żeglugi, jej rodzajami oraz z podstawowymi transakcjami i dokumentami, jakie są stosowane w handlu morskim. Dużą wartością książki są zawarte w niej formularze wybranych dokumentów frachtowych.

SPIS TREŚCI
Wstêp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rozdzia³ I
Rodzaje morskich statków transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Statek morski i jego cechy identyfikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Typy konstrukcyjne statków morskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Typy eksploatacyjne morskich statków transportowych . . . . . . . . . . . . . . 14
Rozdzia³ II
Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna morskiego statku
transportowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1. Wymiary liniowe statku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2. Pojemnooeæ rejestrowa statku i metody jej pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3. Parametry ciê¿arowe statku (wypornooeæ i nooenooeæ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4. Pojemnooeæ ³adunkowa i wspó³czynnik przestrzennooeci statku . . . . . . . . 39
5. Statecznooeæ i przeg³êbienie statku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6. Napêd statku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
7. Prêdkooeæ statku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Rozdzia³ III
¯egluga nieregularna (trampowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1. Pojêcie, ewolucja i cechy charakterystyczne ¿eglugi nieregularnej
(trampowej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2. Popyt na us³ugi ¿eglugi nieregularnej (masowcowej) – przedmiot
przewozów i jego dysponenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3. Flota statków eksploatowanych w ¿egludze nieregularnej
i jej dysponenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4. Sposób funkcjonowania ¿eglugi nieregularnej – formy zatrudnienia/
frachtowania statków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5. Frachty i stawki frachtowe w ¿egludze nieregularnej . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6. ¯egluga koncernowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Rozdzia³ IV
¯egluga liniowa (regularna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
1. Pojêcie, cechy charakterystyczne i ewolucja ¿eglugi liniowej . . . . . . . . . . 82
2. Popyt na us³ugi ¿eglugi liniowej – przedmiot przewozów
i jego dysponenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3. Flota eksploatowana w ¿egludze liniowej i jej g³ówni dysponenci . . . . . 92
4. Porozumienia armatorów ¿eglugi liniowej (konferencje, konsorcja,
alianse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5. Organizacja i funkcjonowanie linii ¿eglugowych i ich sieci
akwizycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6. Morscy przewoŸnicy kontenerowi w roli MTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
7. Taryfowe i pozataryfowe stawki frachtowe w ¿egludze liniowej . . . . . . . 121
Rozdzia³ V
¯egluga pasa¿erska i promowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
1. Charakterystyka i rozwój morskich przewozów pasa¿erskich . . . . . . . . . 127
2. Wymogi dotycz¹ce statków pasa¿erskich i odpowiedzialnooeci
armatora z tytu³u umowy o przewóz pasa¿era . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3. ¯egluga wycieczkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
3.1. Istota i cechy ¿eglugi wycieczkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
3.2. Determinanty popytu na us³ugi ¿eglugi wycieczkowej . . . . . . . . . . 139
3.3. G³ówne rejony zatrudnienia statków wycieczkowych . . . . . . . . . . . 142
3.4. Formy ¿eglugi wycieczkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
3.5. Charakterystyka floty wycieczkowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
3.6. Ceny us³ugw¿egludze wycieczkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
4. ¯egluga promowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
4.1. Zarys rozwoju i cechy ¿eglugi promowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
4.2. Determinanty popytu na us³ugi ¿eglugi promowej . . . . . . . . . . . . . 157
4.3. G³ówne rejony ¿eglugi promowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
4.4. Rodzaje serwisów promowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
4.5. Flota promowa i jej g³ówni operatorzy na Ba³tyku . . . . . . . . . . . . . . 166
4.6. Cenyw¿egludze promowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Rozdzia³ VI
Rodzaje umów czarterowych i technika czarterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
1. Rodzaje umów czarterowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
1.1. Rodzaje czarterowychumówwolumenowych . . . . . . . . . . . . . . . . 175
1.2. Rodzaje czarterowychumówczasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
2. Technika czarterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
2.1. Negocjacje czarterowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
2.2. Przetarg frachtowy i przetarg ³adunkowy jako szczególny tryb
zawierania czarteru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
2.3. Podpisanie i realizacja czarteru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
2.4. Element czasuwprocesie czarterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
3. Formularze czarterowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Rozdzia³ VII
Czarter na podró¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
1. Ogólna charakterystyka czarteru na podró¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
2. Warunki zmienne (klauzule podstawowe) czarteru na podró¿ . . . . . . . . 192
3. Warunki sta³e czarteru na podró¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Rozdzia³ VIII
Czartery na czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
1. Czarter na czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
1.1. Ogólna charakterystyka czarteru na czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
1.2. Warunki zmienne czarteru na czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
1.3. Warunki sta³e czarteru na czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
2. Czarter bareboat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
2.1. Ogólna charakterystyka czarteru bareboat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
2.2. Konstrukcja umowy czarterowej bareboat i interpretacja
jej specjalnych rozwi¹zañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
3. Slot/space czarter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Rozdzia³ IX
Kontrakt przewozowy w ¿egludze nieregularnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
1. Definicja kontraktu przewozowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
2. Przes³anki zawierania kontraktów przewozowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
3. Rodzaje kontraktów przewozowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
4. Budowa kontraktu przewozowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Rozdzia³ X
Umowa przewozowa/bukingowa w ¿egludze liniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
1. Definicja i istota umowy bukingowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
2. Charakterystyka umowy bukingowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
3. Technika zawierania umów bukingowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
4. Nota bukingowa jako dokument umowy bukingowej . . . . . . . . . . . . . . . . 256
5. Kontrakty przewozowe w ¿egludze liniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
6. Procedury i dokumenty zwi¹zane z realizacj¹ umów przewozowych
w ¿egludze liniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Rozdzia³ XI
Konosament i pokrewne dokumenty przewozowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
1. Istota, funkcje i rodzaje konosamentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
2. Podstawowe klauzule konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
3. Konosament bezpooeredni (through bill of lading) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
4. Dokumenty transportu multimodalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
5. Konosament FIATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
6. Miêdzynarodowe regulacje dotycz¹ce konosamentu, przewozów
³adunków morzem i przewozów multimodalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
6.1. Konwencja brukselska (Konwencja Miêdzynarodowa
o Ujednoliceniu Niektórych Zasad Dotycz¹cych
Konosamentów) – Regu³y Haskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
6.2. Protokó³ Brukselski – Regu³y Visby i Regu³y Haga/Visby . . . . . . . . . 287
6.3. Konwencja hamburska (Konwencja Narodów Zjednoczonych
o Przewozie Towarów Morzem) – Regu³y Hamburskie . . . . . . . . . . 289
6.4. Konwencja genewska (Konwencja Narodów Zjednoczonych
o Miêdzynarodowym Multimodalnym Przewozie Towarów) . . . . . 291
6.5. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach
Miêdzynarodowego Przewozu Towarów, w ca³ooeci
b¹dŸ czêoeciowo, drog¹ morsk¹ – Regu³y Rotterdamskie . . . . . . . . . . 294
7. Dokumenty u³atwiaj¹ce i usprawniaj¹ce obrót morski . . . . . . . . . . . . . . . . 298
7.1. Krótka forma konosamentu (short form bill of lading) . . . . . . . . . . . . . 298
7.2. Morski list przewozowy (Sea Waybill) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
7.3. Konosament elektroniczny (eBL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Bibilografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Formularze wybranych dokumentów frachtowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Organizacja i technika transportu morskiego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *