www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Gdańskie Studia Prawnicze. Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego w Polsce 1997–2017. Tom XL

69,90  61,99 

ISSN: 1734-5669

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 714

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze. Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego w Polsce 1997–2017. Tom XL

Autor: Anna Rytel-Warzocha, Piotr Uziębło (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Spis treści

Wprowadzenie

I. Wartości konst ytuc yjne

Agnieszka Bień-Kacała

Równość czy hierarchiczność? Kilka słów o wa rtościac h

w państwie, praw ie i społeczeństwie

Jerzy Jaskiernia

Kultu ra praw na i kultura polityczna

w procesie stanowienia i stosowania konstytucji RP

Hanna Suchocka

Aktualność wartości chronionych przez konstytucję z 1997 r

Jerzy Zajadło

Host ile constitutional interpretation.

II . Rzeczpospolita

Dorota Lis-Staranowicz, Joanna Wojciechowicz

Stosowanie konstytucji rp przez sądy

na przykładzie art. 25 ust . 1b ustaw y o emeryturach i rentach

Artur Ławniczak

RODZIMA DEMOKRACJA KONSTYTUCYJNO -PARLAMENTARNA

NA AKTUALNYM ETAPIE ROZWOJU

Ryszard Mojak

GENEZ A, PRAWNO USTROJOWE ZASADY I PRAWNE PROCEDURY

TWORZENI A I UCHWALENI A KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Z 2 KWIETNI A 1997 R..

Krzysztof Wójtowicz

Praw ne aspekt y działania europejskich partii politycznych

III . Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Małgorzata Balwicka-Szczyrba, , Anna Sylwestrzak

Instytucja ubezwłasnowolnienia w perspektywie unormowań

Konstytucji RP oraz konwencji ONZ o prawach

osób niepełnosprawnych .

Monika Florczak-Wątor

Obowiązek ochrony beneficjentów prawa do mieszka nia

jak o „innego prawa majątkowego”

w rozumieniu art. 64 ust . 1 i 2 Konstytucji RP.

Agnieszka Gajda

ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W USTAWIE PRAWO O RUCHU DROGOWYM

JAKO PRZYKŁAD DZIAŁAŃ WYRÓWNAWCZYCH PODEJMOWANY CH

NA RZECZ OSÓB Z NIE PEŁNO SPRAWNOŚCIAMI

Marian Grzybowski

Obywatelskie praw o do opieki

ze strony Rzeczypospolitej Polskiej podczas pobytu

za granicą (na europejskim tle porównawczym)

Mariusz Jabłoński

REALIZACJA KONSTYTUCYJNEGO PRAWA DO STĘPU DO INFORMACJI

PUBLICZNEJ – UWAGI NA TLE PROJEKTU USTAWY O JAWNOŚCI

ŻYCIA PUBLICZNEGO

Grzegorz Kryszeń

Konstytucyjna regulacja

podstawowych zasad prawa wyborczego

Szymon Pawłowski

Konstytucyjność obniżenia i zróżnicowania

powszechnego wieku emerytalnego

Piotr Polak, Janusz Trzciński

KONSTYTUCYJNA ZASADA GODNOŚCI CZŁOWIEKA

W ŚWIETLE ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Anna Rakowska-Trela

OBNIŻENIE EMERYTUR FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

NABYTYCH POCZĄWSZY OD 1990 R. A STANDARDY KONSTYTUCYJNE

Anna Rytel-Warzocha

CONSTITUTIONAL REFERENDUM IN POL AND IN THE LIGHT

OF CONSTITUTIONAL REGULATION AND CON TROVERSY ARISING

FROM CONSTITUTION AL PRACTICE.

Viktoria Serzhanova, Ewa Tuora-Schwierskott

WOLNOŚĆ SUMIENIA I WYZNANIA

W KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Krzysztof Skotnicki

Udział w wyborach i referendach

osób głuchych i niedosłyszących

Andrzej Sokala

Kilka uwag do projektu zmian

w kodeks ie wyborczym z listopada 2017 r..

Piotr Tuleja

KONSTYTUCYJNE POD STAWY ZWROTU

WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI

Monika Urbaniak

ODMO WA SPORZĄDZENI A SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

PRZEZ PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA

WYZNACZONEGO Z URZĘDU

Mirosław Wyrzykowski

USTAWA O INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ

PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM

Wojciech Zalewski

DETENCJA „TERAPEUTYCZNA” – WĄTPLIWOŚCI KONSTYTUCYJNE

I POLITYCZNO -KRYMINALNE W KONTEKŚCIE USTAWY O „BESTIACH”

Marek Zubik, Jan Podkowik, Robert Rybski

PRYWATNOŚĆ WOLNOŚĆ U PRO GU D-DAY

IV. Sejm i Senat

Ryszard Balicki

O SEJMOWYM POSIEDZENIU, KTÓREGO NIE BYŁO –

UWAGI NA MARGINESIE OBRAD W SALI KOLUMNO WEJ

W DNI U 16 GRUDNI A 2016 R..

Stanisław Bożyk

Konstytucyjne ramy inicjatywy ustawodawczej

w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej

Piotr Chybalski

Uwag i o podmiotowym zakresie śledztwa sejmowego

Jarosław Szymanek

O POTRZEBIE INSTYTUCJONALIZACJI OPOZYCJI PARLAMENTARNEJ

W PRZEPISACH REGULAMIN U SEJM U RP.

Piotr Uziębło

O potrzebie poszerzenia parlamentarnych praw opozycji

V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Jerzy Ciapała

Kompetencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w zakresie powoływania sędziów. Refleks je krytyczne

Marcin Wiszowaty

Praw o łask i Prezydenta III RP jak o realizacja funkcji

przedstawiciela suwerennego narodu oraz strażnika

bezpieczeństwa państwa . Uwagi po uchwale składu

siedmiu sędziów sądu najwyższego z dnia 31 maja 2017 r.

(sygn. akt i KZP 4/17).

VI. Ra da Ministrów i administracja rządowa

Krzysztof Eckhardt

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA PREZESA RADY MINISTRÓW

Ryszard Piotrowski

POLITYKA ZAGRANICZNA A DOBRO WSPÓLNE .

UWAGI O ZGODNOŚCI Z KONSTYTUCJĄ RP

PROJEKTU USTAWOWEJ REGULACJI SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ

Maciej Serowaniec

Rola Ministra Obrony Na rodowej w cywilnym modelu

zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi RP

VII . Sądy i Trybunały

Leszek Garlicki

SĄDY – PO ZMIANACH

Dariusz Górecki

ROZSTRZYGANIE SPORÓW KOMPETENCYJNYCH

PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Krzysztof Grajewski

PRZEDTERMINOWE ZAKOŃCZENIE KADENCJI PIERWSZEGO PREZESA

SĄD U NAJWYŻSZE GO W ŚWIETLE ART. 12 § 1 OR AZ ART. 111 § 1 I § 4

NOWEJ USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Mirosław Granat

Wymogi formalne wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

w sprawie badania celów lub działalności

partii politycznych

Piotr Mikuli

DOKTRYNA KONIECZNOŚCI JAKO UZASADNIENIE DLA ROZPROSZONEJ

KONTROLI KONSTYTUCYJNOŚCI USTAW W POLSCE

Andrzej Szmyt

Destrukcja Trybunału Konstytucyjnego

w Polsce w świetle opinii Komisji Weneckiej

VIII . Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Aldona Domańska

Kilka uwag na temat immunitetu

Rzecznika Praw Obywatelskich

IX. Varia

Przemysław Kierończyk

KONSTYTUCJA LITEWSKA NA TLE POLSKIEJ USTAWY ZASADNICZEJ

(PORÓWNANIE OGÓLNYCH CECH, W TYM KATALOGU

ZASAD NACZELNYCH).

Sylwia Majkowska-Szulc

Konsekwencje naruszenia wartości Unii Europejskiej

na przykładzie unicestwienia polskiego Trybunału

Konstytucyjnego w 20 lat po uchwaleniu Konstytucji RP

Tabl e of Contents

Part I. Const itut ional Values

Agnieszka Bień-Kacała

Equa lity or hierarchy?

A few words about va lues in the stat e, law and society.

Jerzy Jaskiernia

Lega l cu ltu re and politica l cu ltu re in the process of esta blishing

and app lying the const itut ion of the Repu blic of Poland.

Hanna Suchocka

VALIDI TY OF VALUES PRO TECTED BY THE CON STITUTION OF 1997.

Jerzy Zajadło

CON STITUTION -HO STILE IN TER PRE TATION

Part II . The Repu blic

Dorota Lis-Staranowicz, Joanna Wojciechowicz

APPLI CATION OF THE CON STITUTION OF THE RE PUBLI C OF POL AND

BY COURTS ON THE EXAMPLE OF ART. 25 P. 1B OF THE ACT ON OLD -AGE

AND DI SABILI TY PEN SION S FROM THE SOCIAL IN SURANCE FUND

Artur Ławniczak

POLI SH CON STITUTION AL-PARLI AMEN TARY DEMO CRACY

IN THE CURREN T PERIOD OF DE VELO PMEN T

Ryszard Mojak

GENE SIS, CON STITUTION AL PRIN CIPLE S AND LE GAL PRO CED URE S

FOR THE CRE ATION AND ADO PTION OF THE CON STITUTION

OF THE RE PUBLI C OF POL AND OF 2 APRIL 1997.

Krzysztof Wójtowicz

LE GAL ASPECTS OF THE ACTIVITIE S OF EURO PEAN POLI TICAL PARTIE S.

Part III . The Freedoms, Rights and Obligat ions of Persons and Citizens

Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Anna Sylwestrzak

IN STITUTION OF IN CAPACITATION IN THE PER SPECTIVE OF THE NORM S

OF THE CON STITUTION OF THE RE PUBLI C OF POL AND AND THE UN CON VEN TION

ON THE RI GHTS OF PER SON S WITH DI SABILI TIE S .

Marian Grzybowski

CITIZEN S’ RI GHT TO PRO TECTION BY THE RE PUBLI C OF POL AND

WHIL ST ABRO AD (ON THE EURO PEAN COM PARATIVE BACKGRO UND ).

10 Table of Contents

Mariusz Jabłoński

IM PLEMEN TATION OF THE CON STITUTION AL RI GHT OF ACCESS

TO PUBLI C INFORM ATION – REM ARKS ON THE BACKGRO UND

OF THE DR AFT LAW ON TRANSPAREN CY OF PUBLI C LIFE

Grzegorz Kryszeń

Const itut ional regu lat ion of the bas ic principles of elect oral law . . . .236

Szymon Pawłowski

CON STITUTION ALI TY OF RED UCIN G

AND DI VER SIFYIN G THE GENER AL RE TIREMEN T AGE

Piotr Polak, Janusz Trzciński

CON STITUTION AL PRIN CIPLE OF HUMAN DI GNI TY IN THE LI GHT

OF THE JURI SPRUDEN CE OF THE CON STITUTION AL TRIB UNAL.

Anna Rakowska-Trela

LO WERIN G THE PEN SION S OF UNIFORMED SER VICES OFFI CER S

ACQUIRED FROM 1990 ON WARD S AND CON STITUTION AL STAND ARD S

Anna Rytel-Warzocha

REFEREND UM KON STYTUCYJNE W POL SCE

W ŚWIE TLE RE GULACJI KON STYTUCYJNEJ I KON TRO WER SJI

POWSTAŁY CH NA TLE PRAKTYKI USTROJO WEJ

Viktoria Serzhanova, Ewa Tuora-Schwierskott

FREEDOM OF CON SCIEN CE AND CONFE SSION

IN THE CON STITUTION OF THE RE PUBLI C OF POL AND

Krzysztof Skotnicki

PARTICIPATION IN ELE CTION S AND REFEREND A

OF DE AF AND HARD -OF -HE ARIN G PEO PLE .

Andrzej Sokala

FE W REM ARKS ON THE DR AFT AMENDMEN T

TO THE ELE CTOR AL CODE OF NO VEMBER 2017.

Piotr Tuleja

CON STITUTION AL BASIS FOR THE RE TURN OF THE EXPRO PRI ATED RE AL ESTATE

Monika Urbaniak

REF USAL TO DR AFT A CON STITUTION AL COM PLAIN T

BY A PROFE SSION AL RE PRE SEN TATIVE APPOIN TED EX OFFICIO

Mirosław Wyrzykowski

ACT ON THE IN STITUTE OF NATION AL REMEMBR ANCE

BEFORE THE CON STITUTION AL TRIB UNAL.

Wojciech Zalewski

„THER APEUTIC” DE TACHMEN T – CON STITUTION AL AND POLI TICAL-CRIMIN AL

DO UBTS IN THE CON TEXT OF THE ACT ON „BE ASTS”.

Marek Zubik, Jan Podkowik, Robert Rybski

PRI VACY. FREEDOM ON THE THRE SHOLD OF D-DAY.

Table of Contents 11

Part IV. The Sejm and the Senat e

Ryszard Balicki

ON THE SEJM MEE TIN G WHI CH DID NO T TAKE PLACE –

COMMEN TS ON THE MARGIN OF THE MEE TIN G

IN THE COL UMN HALL ON 16 DE CEMBER 2016.

Stanisław Bożyk

CON STITUTION AL FR AME WOR K OF THE LE GISLATIVE INI TIATIVE

IN THE PARLI AMEN T OF THE RE PUBLI C OF POL AND .

Piotr Chybalski

Remarks concerning the personal sc ope of pa rliamenta ry inquiry

Jarosław Szymanek

On the need to inst itut ionalize the pa rliamenta ry opp osition

in the sta nding orders of the sejm of the Repu blic of Poland.

Piotr Uziębło

On the need to expa nd the pa rliamenta ry rights of the opp osition.

Part V. The President of the Repu blic of Poland

Jerzy Ciapała

Competence of the President of the Repu blic of Poland

to app oint judges. Some critica l reflect ions.

Marcin Wiszowaty

RI GHT OF PARDON OF THE PRE SIDEN T OF THE THIRD RE PUBLI C OF POL AND

AS A MANIFE STATION OF HI S FUNCTION AS A RE PRE SEN TATIVE

OF THE SOVEREI GN NATION AND A SECURI TY GUARD OF THE STATE.

COMMEN TS AFTER THE RE SOL UTION OF THE SUPREME COURT

OF 31 MAY 2017 (REF . NO . I KZP 4/17)

Part VI. The Council of Minist ers and Government Administ rat ion

Krzysztof, Eckhardt

CON STITUTION AL RE SPON SIBILI TY OF THE PRIME MINI STER

Ryszard Piotrowski

FOREI GN POLI CY AND THE COMMON GOOD . COMMEN TS ON THE COM PLI ANCE

OF THE DR AFT OF THE STATUTORY RE GULATION OF THE FOREI GN SER VICE

WITH THE CON STITUTION OF THE RE PUBLI C OF POL AND

Maciej Serowaniec

ROLE OF THE MINI STER OF NATION AL DEFEN SE IN THE CIVILI AN MODEL

OF SUPREM ACY OVER THE POLI SH ARMED FOR CES.

Part VII . Courts and Tribunals

Leszek Garlicki

COURTS AFTER AMENDMEN TS.

12 Table of Contents

Dariusz Górecki

SETTLEMEN T OF COM PETEN CE DI SPUTES BY THE CON STITUTION AL TRIB UNAL.

Krzysztof Grajewski

EARLY TERMIN ATION OF THE TERM OF OFFI CE OF THE FIR ST PRE SIDEN T

OF THE SUPREME COURT IN THE LI GHT OF ART. 12 § 1 AND ART. 11 § 1 AND § 4

OF THE NE W LAW ON THE SUPREME COURT

Mirosław Granat

FORM AL REQ UIREMEN TS OF THE APPLI CATION

TO THE CON STITUTION AL TRIB UNAL CON CERNIN G THE RE VIE W

OF THE AIM S AND FUNCTIONIN G OF POLI TICAL PARTIE S

Piotr Mikuli

DO CTRINE OF NE CESSITY AS THE JUSTIFI CATION

FOR THE DE CEN TRALIZED CON STITUTION AL RE VIE W IN POL AND .

Andrzej Szmyt

DE STRUCTION OF THE CON STITUTION AL TRIB UNAL IN POL AND

IN THE LI GHT OF THE OPINION S OF THE VENI CE COMMI SSION .

Part VIII . Orga ns of Stat e Control and for Defence of Rights

Aldona Domańska

SOME REM ARKS ON THE IMM UNI TY OF THE OMB UDSMAN.

Part IX. Varia

Przemysław Kierończyk

LI THUANI AN CON STITUTION ON THE BACKGRO UND

OF THE POLI SH BASIC LAW (COM PARI SON OF GENER AL FE ATURE S

IN CLUDIN G THE CATALO G OF FUND AMEN TAL PRIN CIPLE S).

Sylwia Majkowska-Szulc

CON SEQ UEN CES OF THE VIOL ATION OF EURO PEAN UNION VALUES

ON THE EXAMPLE OF THE ANNIHIL ATION OF THE POLI SH

CON STITUTION AL TRIB UNAL TWEN TY YE ARS AFTER THE ADO PTION

OF THE CON STITUTION OF THE RE PUBLI C OF POL AND

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Prawnicze. Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego w Polsce 1997–2017. Tom XL”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *