www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2017/3

25,99 

ISSN: 1734-5677
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 124
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2017/3

 Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Spis treści
PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
1. Adam Bochentyn, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 stycznia 2017 r.,
II SA/Łd 913/16
Prawidłowość i skuteczność doręczenia zastępczego dokonanego
do rąk niepełnoletniego domownika . 11
PRAWO FINANSOWE
2. Dr Ireneusz Nowak, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2016 r.,
II FSK 2412/14
Odpłatne zbycie nieruchomości w przypadku osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
3. Dr Damian Cyman, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 października 2016 r., II CSK 549/15
Wygaśnięcie zobowiązania wynikającego z bankowego papieru wartościowego
na skutek nieprzedstawienia go do wykupu w oznaczonym terminie.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE, PRAWO HANDLOWE
4. Dr Magdalena Jaś-Nowopolska, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego,
radca prawny
dr Hanna Wolska, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2016 r., III CZP 4/16
Notariusz jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Spis treści
PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE
5. Dr Marek Skwarcow, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2017 r., V KK 298/16
Niedopuszczalność konwalidowania przez sąd II instancji nieobecności
oskarżonego przy czynnościach dowodowych sądu I instancji .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
6. Dr Tomasz Kanty, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2016 r., III KK 127/16
Dopuszczalność przeprowadzenia dowodu z nagrania rozmowy
utrwalonej przez jednego z jej uczestników. 70
7. Dr Paweł Petasz, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2017 r., IV KK 116/17
Zagadnienie prawa do obrony koniecznej z art. 25 § 1 k.k. z 1997 r. . 78
PRAWO PRACY
8. Dr Anna Napiórkowska, adiunkt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 października 2016 r., III AUa 84/16
Niezdolność do pracy jako kategoria prawna . 89
9. Dr Ewa Podgórska-Rakiel, wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., K 1/13
Zakres podmiotowy wolności koalicji związkowej pracobiorców . 96
PRAWO EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE
10. Dr Monika Adamczak-Retecka, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r., C-488/15
Komisja Europejska przeciwko Republice Bułgarii
Czas na CAFE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  107
11. Dr Ewelina Kowalska, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 stycznia 2017 r., C-367/15
Dochodzenie odszkodowania za naruszenia autorskich
praw majątkowych.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116
7
Table of contents
ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE
1. Adam Bochentyn, teaching assistant at University of Gdańsk
Judgement of the Regional Administrative Court in Łódź of 19 January 2017
in Case II SA/Łd 913/16
Correctness and effectiveness of substitute delivery performed
before a minor household member.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
FINANCIAL LAW
2. Ireneusz Nowak, Ph.D., lecturer at University of Łódź
Judgement of the Supreme Administrative Court of 28 October 2016
in Case II FSK 2412/14
Payable transfer of real property by a natural person
not engaged in economic activity.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
3. Damian Cyman, Ph.D., Lecturer at University of Gdańsk, legal counsel
Judgement of the Supreme Court – Civil Division of 20 October 2016
in Case II CSK 549/15
Termination of the obligation resulting from a bank security
due to failure to present it for a buyout in a given time-limit. 39
CIVIL LAW AND PROCEDURE, COMMERCIAL LAW
4. Magdalena Jaś-Nowopolska, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk, legal counsel
Hanna Wolska, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk, legal counsel
Resolution of the Supreme Court of 23 March 2016 in Case III CZP 4/16
Notary public as an entrepreneur under Article 431 of the Civil Code. 49
CRIMINAL LAW AND PROCEDURE
5. Marek Skwarcow, Ph.D., judge at the Regional Court in Gdańsk
Judgement of the Supreme Court of 13 February 2017 in Case V KK 298/16
Inability to validate, by the second-instance court, the absence
of the accused during the presentation of evidence
before the first-instance court.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Table of contents
6. Tomasz Kanty, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk, advocate
Order of the Supreme Court of 20 October 2016 in Case III KK 127/16
Admissibility of evidence in the form of a record
of a conversation recorded by one of its participants .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
7. Paweł Petasz, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk
Order of the Supreme Court of 27 April 2017 in Case IV KK 116/17
Self-defence under Article 25(1) of the Criminal Code of 1997.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
LABOUR LAW
8. Anna Napiórkowska, Ph.D., lecturer at Nicolaus Copernicus University in Toruń
Judgement of the Court of Appeal in Szczecin of 18 October 2016 in Case III AUa 84/16
Inability to work as a legal category.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
9. Ewa Podgórska-Rakiel, Ph.D., lecturer at Lazarski University in Warsaw
Judgement of the Constitutional Tribunal of 2 June 2015 in Case K 1/13
Personal scope of the trade union coalition of the employees .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
EUROPEAN AND INTERNATIONAL LAW
10. Monika Adamczak-Retecka, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk
Judgement of the Court of Justice of the European Union of 5 April 2017 in Case
C-488/15, European Commission v Republic of Bulgaria
Time for CAFE . 107
11. Ewelina Kowalska, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk, advocate
Judgement of the Court of Justice of the European Union of 25 January 2017 in Case
C-367/15
Claiming damages for infringement of economic rights of copyright . 116

 

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2017/3”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *