www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw

59,00 

ISBN: 978-83-7865-314-1
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 548
Format: B5

oprawa miękka

Brak w magazynie

Opis

Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw

 Autor: Paweł Antonowicz

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Autor książki stara się na nowo spojrzeć na zagadnienie bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw od strony teoretycznej i uwzględnić w największym stopniu oczekiwania i potrzeby praktyki gospodarczej. Książka wnosi nowe idee i metody, a także przedstawia wyniki badań tych złożonych zjawisk na poziomie mikro, branży i regionalnym. Z jednej strony Autor poszukuje w niej innych fundamentów teoretycznych badania zjawiska bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw nawiązując do dorobku K. Darwina, Punctuated Equilibrium Theory czy koncepcji twórczej destrukcji według J.A. Schumpetera. Z drugiej strony ważnym nurtem eksponowanym w książce jest nie tylko pokazanie wagi posiadania adekwatnych informacji o badanych zjawiskach, ale podjęcie bardzo pracochłonnego, skomplikowanego, autorskiego opracowania bazy danych o upadłościach przedsiębiorstw w latach 2007–2013. Ważnym obszarem koncepcyjnym jest też wykazanie potrzeby badania zjawisk bankructwa, upadłości oraz likwidacji firm w przekroju regionalnym. Wyróżnikiem pracy jest również strona metodyczna, która pokazuje nowe obszary i metody pogłębionej analizy badanych zjawisk na podstawie informacji pochodzącej ze sprawozdawczości finansowej i instytucji zajmujących się zagadnieniami upadłości, bankructwa i likwidacji przedsiębiorstw.

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 15
Rozdział I
ANATOMIA KRYZYSU – OD TEORII NAUK PRZYRODNICZYCH
DO NAUK SPOŁECZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 27
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.1. W poszukiwaniu kryzysu – darwinizm i metafora ewolucjonistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.2. W poszukiwaniu kryzysu – Punctuated Equilibrium Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.3. Prekursorzy i przedstawiciele ewolucjonizmu w naukach społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.4. Twórcza destrukcja J.A. Schumpetera versus teoria chaosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.5. Na drodze do kryzysu właściwego w przedsiębiorstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
1.5.1. Morfogenetyczny wymiar sytuacji kryzysowej
w cyklu życia przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1.5.2. Destrukcyjna siła kryzysu – patologia organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
1.6. Metafora efektu motyla jako implikacja bagatelizacji sytuacji kryzysowych
dla zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Rozdział II
TEORIA BANKRUCTW I PODSTAWY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW . . . . . . . 89
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.1. Bankructwo w teorii nauk ekonomicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.2. Czynniki determinujące bankructwa przedsiębiorstw – przegląd badań . . . . . . . . . . . . . . 104
2.3. Analiza bankructw w badaniach demograficznych przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.4. Bankructwo w gospodarce – luka w teorii kwantyfikacji zjawiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
2.4.1. Bankructwo versus procesy likwidacyjne przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
2.4.2. Propozycja pomiaru skali ekonomicznego bankructwa przedsiębiorstw
w gospodarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
2.5. Geneza i uwarunkowania rozwoju form zabezpieczania wierzytelności
w ewolucji prawa upadłościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
2.6. Niewypłacalność dłużnika jako podstawa ogłoszenia jego upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
2.7. Przesłanki bilansowej upadłości przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
2.8. Rola postępowania naprawczego w procesach gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
2.9. Liberalizm polityki drugiej szansy a praktyki reżyserowania bankructw
i statystyka wtórnych upadłości przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
Rozdział III
KWANTYTATYWNE SYMPTOMY BANKRUCTWA
NA DRODZE DO UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
3.1. Znaczenie sprawozdawczości finansowej a konsekwencje „agresywnej”
rachunkowości – defraudacja i fałszowanie sprawozdań finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
3.2. Symptomy bankructwa i upadłości przedsiębiorstw
w świetle sprawozdawczości finansowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
3.2.1. Przebieg procesu pozyskania danych finansowych
– opis próby badawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
3.2.2. Forma prezentacji i sposoby obliczania wskaźników analizy finansowej . . . . . . . . . 187
3.2.3. Obniżenie wiarygodności przedsiębiorstw
w wyniku utraty płynności finansowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
3.2.4. Zmniejszona zdolność obsługi zadłużenia
w upadających przedsiębiorstwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
3.2.5. Kształtowanie cyklu konwersji gotówkowej
w upadających przedsiębiorstwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
3.2.6. Obniżenie efektywności działalności gospodarczej
i spadek produktywności upadających przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
3.2.7. Analiza wybranych wzorcowych układów nierówności
na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw
w fazie poprzedzającej ich upadłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
3.3. Konsekwencje bankructwa lub upadłości dłużnika
dla interesariuszy transakcji gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Rozdział IV
REGIONALNE STUDIA NAD UPADŁOŚCIAMI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE . . . . . . . . . . . . . . 277
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
4.1. Analiza przekrojowa procesów upadłościowych w Polsce w latach 2007–2013 . . . . . . . . 279
4.1.1. Przebieg procesu gromadzenia statystyk upadłościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
4.1.2. Koncepcja i założenia budowy
Regionalnego Barometru Upadłości Przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
4.1.3. Metodyka oceny regionalnej intensyfikacji procesów upadłościowych . . . . . . . . . . 285
4.1.4. Regionalne zróżnicowanie intensyfikacji procesów upadłościowych . . . . . . . . . . . . 292
4.1.4.1. Wstępna analiza upadłości przedsiębiorstw – ujęcie bezwzględne . . . . . . 293
4.1.4.2. Mapy intensyfikacji upadłości przedsiębiorstw – RBUP . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
4.2. Długość życia upadających w Polsce przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
4.3. Analiza struktury upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2013 . . . . . . . . . . . . 322
4.3.1. Upadłości przedsiębiorstw w trybie likwidacyjnym versus układowym . . . . . . . . . . 323
4.3.2. Upadłości przedsiębiorstw w podziale na formy prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
4.3.3. Struktura własnościowa upadłości przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
4.3.4. Zmiany w sektorowej i branżowej strukturze upadłości przedsiębiorstw . . . . . . . . 336
4.4. Transparentność instytucji upadłości w Polsce i w wybranych krajach Europy
oraz rekomendacje dla monitoringu procesów upadłościowych w gospodarce . . . . . . . 350
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Załącznik 1. Podmioty gospodarki narodowej w REGON (dane GUS),
wnioski upadłościowe (dane MS RP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Załącznik 2. Kwantytatywne symptomy bankructwa
na drodze do upadłości przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Załącznik 3. Demografia i wielopłaszczyznowe analizy regionalne
upadłości przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Akty normatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 501
Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 537
Spis wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 540
Spis załączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 544

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *