www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce

37,00  (w tym 5% VAT)

ISBN: 978-83-7865-087-4
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 294
Format: B5

Brak w magazynie

Opis

Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Piotr Walentynowicz

 

Współczesne uwarunkowania globalnej gospodarki wymuszają na przedsiębiorstwach ciągłe podnoszenie poziomu ich konkurencyjności. Bez tego nie są w stanie przetrwać i rozwijać się we współczesnym otoczeniu. W wyniku tych procesów, zarówno w teorii, jak i praktyce zarządzania, powstają nowe metody bądź koncepcje, mające dopomóc przedsiębiorstwom w sprostaniu tym wymaganiom. Jedną z bardziej znanych i uznanych na świecie współczesnych koncepcji zarządzania jest Lean Management. – koncepcja wywodząca się ze sposobu myślenia i działania firmy Toyota, a polegającą na zastosowaniu takich sposobów działalności przedsiębiorstwa, aby w danych warunkach techniczno-organizacyjnych uzyskać jak najlepsze efekty działania możliwie najmniejszymi nakładami. W koncepcji tej uzyskiwane jest to poprzez wszechstronną eliminację wszelkiego rodzaju marnotrawstwa (po japońsku – muda) nie tylko z systemu produkcyjnego i w dalszej perspektywie z całej organizacji, ale także z całego łańcucha logistycznego związanego z działalnością firmy.

Niniejsza monografia oprócz szerokiego zaznajomienia czytelników z istotą Lean Management ma na celu przedstawienie, jak skutecznie wdrożyć ten koncept w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań tego procesu w polskiej praktyce gospodarczej. Praca skierowana jest, poza pracownikami akademickimi i studentami zarządzania, do praktyków gospodarczych zajmujących się poruszaną problematyką w swoich przedsiębiorstwach.

SPIS treŚCI
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Część I
KONCePtUAlNe ZAłOżeNIA leAN MANAGeMeNt
rozdział 1.
Nowe uwarunkowania gospodarcze jako wyzwania
dla współczesnych przedsiębiorstw. . . . . . . . . . . . . . . 15
rozdział 2.
Pojęcie i geneza lean Management . . . . . . . . . . . . . . 30
rozdział 3.
Podstawowe cele i zasady lean Management . . . . . . . . . . . 41
rozdział 4.
lean Management a tradycyjne systemy organizacji wytwarzania . . . . . 61
rozdział 5.
Kultura szczupłej organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . 82
rozdział 6.
Korzyści i koszty lean Management . . . . . . . . . . . . . . 94
Część II
MetODyCZNe PODStAWy WDrAżANIA leAN MANAGeMeNt
W PrZeDSIęBIOrStWIe
rozdział 7.
Metodyka przeprowadzania zmian organizacyjnych
we współczesnym przedsiębiorstwie . . . . . . . . . . . . . . 107
rozdział 8.
Procedury wdrażania lean Management w literaturze przedmiotu . . . . . 130
rozdział 9.
Uwarunkowania skuteczności wdrażania lean Management w świetle
literatury przedmiotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Część III
WDrAżANIe leAN MANAGeMeNt W PrZeDSIęBIOrStWACh
FUNKCJONUJąCyCh W POlSCe – WyNIKI BADAń eMPIryCZNyCh
rozdział 10.
Metodyka badań własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
rozdział 11.
Procesy wdrażania lean Management w badanych przedsiębiorstwach
i ich efekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
rozdział 12.
empiryczna weryfikacja modelowej procedury wdrażania lean Management
w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce . . . . . . . . . . 188
rozdział 13.
Identyfikacja uwarunkowań skuteczności wdrażania lean Management
w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce w oparciu o wyniki badań
empirycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
rozdział 14.
Analiza istotności uwarunkowań skuteczności wdrażania lean Management
w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce . . . . . . . . . . . 220
rozdział 15.
Synteza wyników badań i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . 246
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Aneks.
repozytorium podstawowych metod i technik koncepcji lean . . . . . . 257
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Spis rysunków, tabel, wykresów. . . . . . . . . . . . . . . . . 291

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *