www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowego

32,90 

ISBN: 978-83-8206-035-5

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 310

Format: B5

Opis

Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowego

Autor: Maciej Gierusz

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Wartość firmy należy do najbardziej kontrowersyjnych kategorii w ramach prawa bilansowego. Na przestrzeni dziesięcioleci wielokrotnie zmieniało się podejście księgowe do tego składnika aktywów. Popularnymi rozwiązaniami były:

  • aktywowanie nawet wygenerowanej wewnętrznie wartości firmy,
  • kompensowanie wartości firmy z kapitałami własnymi bez wpływu na wynik okresu,
  • amortyzowanie omawianej kategorii przez okres od 4 do 40 lat,
  • permanentne utrzymywanie jej w bilansie przy wycenie po koszcie historycznym.

Także i obecnie nie ma zgodności między przepisami krajowymi ( ustawa o rachunkowości ) a międzynarodowymi (MSSF, US GAAP). Niniejsze opracowanie ukazuje ewolucję rozumienia czym jest wartość firmy, jak zmieniała się jej wycena na moment początkowego ujęcia i kolejny dzień bilansowy. Te rozważania są punktem wyjścia do analizy na ile obecne rozstrzygnięcia są zgodne z nadrzędnymi zasadami rachunkowości i jakie są tego konsekwencje dla sprawozdawczości podmiotów notowanych na giełdach Polski, Wielkiej Brytanii, USA i Niemiec. Ponadto autor zaproponował własną, autorską koncepcję ujmowania i rozliczania tej kontrowersyjnej kategorii bilansowej.

Spis treści

Wstęp . . .. . . . 9

Rozdział 1. Ewolucja pojęcia wartości firmy oraz jej ujmowania i wyceny .  . 17

1.1. Istota wartości firmy .. . 17

1.2. Narodziny pojęcia wartości firmy . .  31

1.3. Alternatywne koncepcje goodwilla . . 36

1.4. Ewolucja ujęcia rachunkowego wartości firmy w przepisach amerykańskich . . 41

1.5. Zmiany podejścia księgowego do goodwilla w regulacjach brytyjskich .  53

1.6. Ujęcie wartości firmy w Międzynarodowych Standardach

Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardach

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) . . . . . . 60

1.7. Wartość firmy w polskich regulacjach w XX wieku . . . 73

1.8. Podsumowanie . . .. 80

Rozdział 2. Wartość firmy w MSSF 3, wybranych regulacjach krajowych

i międzynarodowych . . . . 83

2.1. Ujęcie, wycena i prezentacja nabytej wartości firmy według MSSF 3 . .. 83

2.2. Porównanie rozwiązań MSSF 3 z ustawą o rachunkowości . .  . 102

2.3. Porównanie MSSF 3 z przepisami niemieckimi – Handelsgesetzbuch (HGB) . . 121

2.4. Porównanie rozwiązań MSSF 3 z regulacjami amerykańskimi – US GAAP . . . 125

2.5. Podsumowanie .  . . 132

Rozdział 3. Analiza koncepcyjnej spójności zasad rozpoznawania i pomiaru

wartości firmy w świetle Założeń Koncepcyjnych oraz MSR/MSSF . . . 135

3.1. Aktywa według Założeń Koncepcyjnych MSSF . . . . 135

3.2. Pojęcie i zakres wartości niematerialnych w świetle MSR 38 . . 140

3.3. Wartość firmy jako skutek przeszłego zdarzenia . . . 146

3.4. Wartość firmy jako składnik kontrolowany przez jednostkę . . . 149

3.5. Wartość firmy jako źródło przyszłych korzyści ekonomicznych

i prawdopodobieństwo ich realizacji . .  . 151

3.6. Wiarygodna wycena wartości firmy . .. 157

3.7. Wartość firmy a zasady rachunkowości . . . . 166

3.8. Podsumowanie . . . . 171

Rozdział 4. Analiza wartości firmy w sprawozdaniach finansowych spółek

giełdowych sporządzanych według MSSF i US GAAP . .. 175

4.1. Podmioty objęte badaniem . . . . 175

4.2. Przedmiot i ograniczenia badania . .. . 177

4.3. Zakres badania i przeprowadzone testy .. 182

4.4. Podsumowanie . . . . 209

Rozdział 5. Prawa do jednostek zależnych jako alternatywa dla wartości firmy .. 213

5.1. Nowe spojrzenie na definicję wartości firmy – pojęcie praw

do jednostek zależnych . .. . . 213

5.2. Wycena „praw do jednostek zależnych” na dzień początkowego ujęcia  . 222

5.3. Wycena „praw do jednostek zależnych” na kolejny dzień bilansowy . .. 245

5.4. Ustalanie wartości „praw do jednostki zależnej” w szczególnych przypadkach . . 263

5.5. Podsumowanie . .  . . 282

Zakończenie . . .. . 285

Bibliografia . . .. 291

Spis tabel . . . . . . 31

Spis schematów . . . .. . . 303

Załączniki . . .  . 35

Załącznik 1. Podmioty zakwalifikowane do badania . .. 305

Załącznik 2. Zakres badania – przykładowe dane podlegające analizie . .  309

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowego”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *