www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego

29,99 

ISBN: 978-83-7865-239-7
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 292
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Marzena Przetak

 

W pracy sformułowano wiele spostrzeżeń oraz uwag niezwykle cennych nie tylko dla teorii tekstu (wzbogacając wszak tę teorię o kompleksowe opracowanie struktury szczególnie doniosłego tekstu urzędowego, jakim jest kodeks karny), ale i dla nauk prawnych, w tym w szczególności dla ogólnej teorii prawa, teorii legislacji oraz teorii i dogmatyki prawa karnego, dla których jest ona w wielu punktach opracowaniem pionierskim.

Spis Treści
Wykaz skrótów .
Przedmowa
1. Wstęp
1.1. Cel i przedmiot pracy
1.2. Hipotezy
1.3. Założenia metodologiczne
1.4. Stan badań
1.4.1. Stan badań nad tekstem
1.4.2. Stan badań nad tekstem prawnym
1.4.2.1. Prawoznawcze badania nad tekstem prawnym
1.4.2.2. Zainteresowanie tekstem prawnym w językoznawstwie
1.5. Kompozycja pracy
2. Kodeks karny jako egzemplarz klasy tekstów
2.1. Ewolucja pojęcia „tekst”
2.2. Terminy, de$ nicje „tekstu”
2.3. Kwali$ katory tekstowości a kodeks karny
3. Cechy gatunkowe kodeksu karnego jako determinanty jego struktury
3.1. Genologia współczesna w Polsce
3.2. Propozycje klasy$ kacji gatunków i usytuowanie w nich kodeksu
3.2.1. Rozumienie gatunku
3.2.2. Propozycje klasy$ kacji
3.3. Analiza genologiczna kodeksu na przykładzie kodeksu karnego
3.3.1. Kodeks w perspektywie diachronicznej
3.3.2. Kodeks we współczesnym systemie polskich tekstów prawnych
3.3.2.1. Pojęcie tekstu prawnego
3.3.2.2. Struktura gatunkowa tekstów prawnych
3.3.2.3. Kodeks w teorii prawa
3.3.3. Funkcja kodeksu karnego
3.3.4. Stylowy charakter struktury gatunkowej kodeksu
3.3.5. Sytuacja komunikacyjna kodeksu karnego i jej uczestnicy
3.3.5.1. Sytuacja nadawczo-odbiorcza
3.3.5.2. Nadawca
3.3.5.3. Odbiorca
3.3.6. Kanał komunikacyjny
3.3.7. Sposób ujęcia tematu (język)
3.3.8. Pozalingwistyczne cechy wzorca gatunkowego kodeksu
3.3.8.1. Podmiot tworzący prawo
3.3.8.2. Nabycie mocy obowiązującej
3.3.8.3. Utrata mocy obowiązującej
3.4. Wyznaczniki gatunkowe kodeksu
4. Derywacja i delimitacja struktury kodeksu karnego
4.1. Derywacja jako sposób tworzenia tekstu kodeksu karnego
4.2. Granice tekstu. Integralność
4.2.1. Zwieńczenie jako właściwość tekstu służąca jego delimitacji
4.2.2. Rama tekstu i jego pozycje strategiczne
4.2.3. Początek i koniec tekstu kodeksu karnego
4.2.4. Informacja o tekście, jego nadawcy i odbiorcy,
okolicznościach powstania i wydania
4.2.5. Struktura tytułów w tekście kodeksu karnego
4.2.5.1. Tytuł tekstu
4.2.5.2. Tytuły części i rozdziałów kodeksu karnego
jako wyrażenia informacyjno-wyszukiwawcze
4.3. Kodeks karny – tekst otwarty czy zamknięty?
5. Mikro- i makrostruktura kodeksu karnego
5.1. Artykuł jako jednostka podziału tekstu kodeksu karnego na akapity
5.2. Struktura artykułu, czyli mikrostruktura
5.3. Makrostruktura
5.4. Elementy metatekstowe w strukturze kodeksu karnego
5.4.1. Tytuł główny i tytuły rozdziałów kodeksu karnego
5.4.2. Operatory tekstowe
6. Spójność struktury tekstu kodeksu karnego
6.1. Spójność treściowa (semantyczno-tematyczna)
6.1.1. Hipertemat
6.1.2. Hipotematy i subtematy
6.1.3. Tematy poszczególnych zdań (aktualne rozczłonkowanie)
6.2. Spójność formalna
6.2.1. Leksykalne środki więzi. Powtórzenia jako podstawowy środek
tworzenia spójności formalnej w kodeksie karnym
6.2.2. Gramatyczne środki spójnościowe
6.2.2.1. Składniowe środki więzi
6.2.2.2. Konektywy
6.2.3. Formalne wykładniki spójności tekstu w kodeksie karnym – wnioski
6.3. Inne przejawy spójności tekstu kodeksu karnego
6.3.1. Gra& czne środki więzi
6.3.2. Deiksa
6.3.3. Presupozycje
6.4. Przykłady odstępstw od spójności tekstu kodeksu karnego
7. Wnioski
Literatura
Akty normatywne
Orzecznictwo
Wykaz rysunków
Wykaz tabel

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *