www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Przewodnik do ćwiczeń z biochemiczno-biofizycznych podstaw rozwoju roślin

28,00 

ISBN: 978-83-7865-558-9
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 156
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Przewodnik do ćwiczeń z biochemiczno-biofizycznych podstaw rozwoju roślin

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Antoni Banaś, Katarzyna Jasienicka-Gazarkiewicz, Kamil Demski

 

 

Przewodnik do ćwiczeń z biochemiczno-biofizycznych podstaw rozwoju roślin (wersja dwujęzyczna) przygotowany został z myślą o studentach biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, może być jednak przydatny również dla studentów innych kierunków studiów przyrodniczych. Omówiono w nim doświadczenia eksperymentalne demonstrujące różne procesy związane z rozwojem roślin. Doświadczenia te obejmują wybrane zagadnienia z biochemii, fizjologii i cytologii roślin. Opis każdego doświadczenia poprzedzony został zwięzłym wstępem teoretycznym.

Spis treści / Contents
Przewodnik do ćwiczeń
z biochemiczno-biofizycznych podstaw
rozwoju roślin
Przedmowa. 11
1. Wzrost i rozwój roślin . 13
1.1. Wpływ długości dnia i nocy na rozwój roślin (zjawisko fotoperiodyzmu) . . . 13
1.2. Wpływ okresu chłodu na rozwój roślin (zjawisko wernalizacji). . . . . . . . . . . . 14
1.3. Wpływ światła na wzrost roślin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4. Budowa nasion i typy kiełkowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.5. Energia i siła kiełkowania nasion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.6. Metody biochemiczne oznaczania żywotności nasion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.7. Przerywanie spoczynku bulw ziemniaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. Gospodarka wodna I . 21
2.1. Pęcznienie nasion żywych i martwych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2. Wpływ różnych jonów na szybkość pęcznienia nasion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3. Wydzielanie się ciepła podczas pęcznienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4. Komórka Traubego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.5. Plazmoliza i deplazmoliza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.6. Pomiar potencjału osmotycznego tkanek bulwy ziemniaka
metodą wagową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.7. Pomiar potencjału osmotycznego komórek cebuli
metodą plazmolizy granicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3. Gospodarka wodna II. 29
3.1. Demonstracja siły ssącej transpiracji
(mechanizm pasywny pobierania wody). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2. Demonstracja aktywnego mechanizmu pobierania wody przez rośliny . . . . . 30
3.3. Obserwacje mikroskopowe komórek epidermy liścia –
budowa i ruchy aparatów szparkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.4. Obserwacje mikroskopowe tkanek przewodzących wodę
w epikotylu siewek grochu lub w szypułce wybranego białego kwiatu . . . . . 31
3.5. Intensywność transpiracji szparkowej i kutykularnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.6. Rola ochronna tkanek okrywających przed utratą wody. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.7. Pomiar intensywności transpiracji metodą wagową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.8. Przygotowanie preparatów i obserwacja mikroskopowa
ścian komórkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4. Fotosynteza . 38
4.1. Ekstrakcja barwników fotosyntetycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.2. Rozdział barwników fotosyntetycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3. Chemiczne właściwości barwników fotosyntetycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.4. Fizyczne właściwości barwników fotosyntetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.5. Pomiar zawartości chlorofili i karotenoidów
metodą spektrofotometrii absorpcyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.6. Produkty fotosyntezy w liściach pelargonii i cebuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.7. Niezbędność dwutlenku węgla dla procesu fotosyntezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.8. Aktywność dehydrogenazy jabłczanowej zależnej od NADPH
w roślinach typu C4 i typu C3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.9. Przygotowanie preparatów i obserwacja mikroskopowa
struktury chloroplastów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5. Oddychanie . 52
5.1. Oznaczanie współczynnika oddechowego kiełkujących nasion. . . . . . . . . . . . 52
5.2. Wpływ temperatury na intensywność oddychania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.3. Intensywność oddychania suchych, napęczniałych i kiełkujących nasion . . . 55
5.4. Mobilizacja materiałów zapasowych w kiełkujących nasionach. . . . . . . . . . . . 56
6. Gospodarka mineralna. 59
6.1. Pierwiastki występujące w roślinach – analiza popiołu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.2. Wykrywanie jonów amonowych w świeżym materiale roślinnym . . . . . . . . . 61
6.3. Wykrywanie azotanów w świeżym materiale roślinnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6.4. Aktywność reduktazy azotanowej w liściach siewek nawożonych
i nienawożonych azotanami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
7. Tłuszczowce roślinne . 65
7.1. Ekstrakcja lipidów z różnego materiału roślinnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
7.2. Oznaczanie całkowitej zawartości acylo-lipidów
w ekstraktach chloroformowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
7.3. Analiza zawartości poszczególnych klas lipidów
w testowanym materiale roślinnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
8. Izolacja organelli komórkowych . 71
8.1. Izolacja frakcji mikrosomalnych z materiału roślinnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
8.2. Izolacja chloroplastów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
9. Enzymy związane z metabolizmem tłuszczowców. 75
9.1. Określanie aktywności acylotransferaz acylo-CoA:diacyloglicerol (DGAT)
we frakcjach mikrosomalnych z różnego materiału roślinnego . . . . . . . . . . . . 75
9.2. Określanie aktywności
acylotransferaz acylo-CoA:lizofosfosfatydylocholina (LPCAT)
we frakcjach mikrosomalnych z różnego materiału roślinnego . . . . . . . . . . . . 77
Spis treści / Contents 7
9.3. Określanie aktywności lipaz we frakcjach mikrosomalnych
z różnego materiału roślinnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Laboratory workshop guide
for biochemical and biophysical basis
of plant development
Foreword. 85
1. Growth and development of plants . 87
1.1. The effect of day and night length on plant development (photoperiodism). 87
1.2. The impact of a cold period on plant development
(the phenomenon of vernalization) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
1.3. The effect of light on plant growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1.4. Seed structure and types of germination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1.5. Germination energy and germination capacity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
1.6. Biochemical methods of assessing seed viability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
1.7. Breaking the dormancy of potato tubers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2. Plant – water relations I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.1. Swelling of living and dead seeds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.2. The effect of different ions on seeds’ rate of swelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.3. Heat emission during swelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.4. Traube cell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2.5. Plasmolysis and deplasmolysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.6. Measuring the osmotic potential of a potato tuber with analytical balance… 100
2.7. Measuring the osmotic potential in onion cells
using the incipient plasmolysis method. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3. Plant – water relations II . 103
3.1. Demonstration of transpiration pull
(passive mechanism of water absorption). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.2. Demonstration of the active mechanism of water absorption . . . . . . . . . . . . . . 104
3.3. Microscopic observation of leaf epidermis cells –
the structure and movements of stomata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3.4. Microscopic observation of water-conducting tissues
of pea epicotyl and the pedicel of a selected white flower. . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.5. The rate of stomatal and cuticular transpiration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.6. The role of covering tissues in preventing water loss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.7. The weight method of transpiration measurement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
3.8. Sample preparation and observation of cell walls under the microscope . . . . 110
4. Photosynthesis. 112
4.1. Extraction of photosynthetic pigments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.2. Photosynthetic pigment separation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
8 Spis treści / Contents
4.3. Chemical properties of photosynthetic pigments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
4.4. Physical properties of photosynthetic pigments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.5. Measuring chlorophyll and carotenoid content
with the absorption spectrophotometry method. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.6. Products of photosynthesis in geranium and onion leaves. . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.7. The necessity of carbon dioxide in the process of photosynthesis. . . . . . . . . . . 121
4.8. The activity of NADPH-dependent malate dehydrogenase
in C4 and C3 plants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.9. Sample preparation and observation
of the chloroplast structure under the microscope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5. Respiration . 126
5.1. Determination of the respiratory quotient of germinating seeds. . . . . . . . . . . . 126
5.2. Effect of the temperature on the intensity of respiration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.3. Intensity of respiration of dry, swollen and germinating seeds. . . . . . . . . . . . . 129
5.4. Storage reserves mobilization in the germinating seeds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6. Mineral nutrition. 133
6.1. Elements present in plants – ash analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6.2. Detection of ammonium ions in the fresh plant material . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.3. Detection of nitrates in the fresh plant material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
6.4. Activity of nitrate reductase in the leaves of nitrate-fertilized
and nitrate-unfertilized seedlings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7. Plant lipids. 139
7.1. Lipid extraction from different plant materials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
7.2. Determination of the total lipid content in chloroform extracts. . . . . . . . . . . . . . 140
7.3. Analysis of the content of individual lipid classes
in the tested plant material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
8. Isolation of cell organelles . 145
8.1. Isolation of microsomal fractions from the plant material. . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
8.2. Isolation of chloroplasts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
9. Enzymes of lipid metabolism . 149
9.1. Determination of the activity of acyl-CoA:diacylglycerol
acyltransferase (DGAT) in microsomal fractions of tested plant material . . . . 149
9.2. Determination of the activity of acyl-CoA:lysophosphatidylcholine
acyltransferase (LPCAT) in microsomal fractions
isolated from tested plant material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
9.3. Determination of the activity of lipases in microsomal fractions
of tested plant material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Literatura / Literature . 156

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Przewodnik do ćwiczeń z biochemiczno-biofizycznych podstaw rozwoju roślin”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *