www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin

21,50  (w tym 5% VAT)

ISBN: 978-83-7326-467-0

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 186

Format: B5

Opis

Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: red. Zbigniew Tukaj

 

Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin został opracowany przede wszystkim z myślą o studentach biologii Uniwersytetu Gdańskiego, a także innych uczelni wyższych, którzy w trakcie studiów przechodzą obowiązkowy kurs podstawowy z fizjologii roślin. Przewodnik obejmuje zestaw dwunastu niezależnych jednostek tematycznych. Dobór zagadnień i ich układ został tak pomyślany, aby studenci mogli nie tylko poznać podstawowe działy fizjologii roślin, ale mieli również możliwość zaznajomienia się z nowymi treściami, których brakuje w dostępnych podręcznikach.

 

Spis treści

Przedmowa ….. 9

1. Gospodarka wodna komórek i tkanek …. 11

1.1. Pomiar potencjału wody soku komórkowego metodą plazmometryczną.. 11

1.2. Pomiar ciœnienia osmotycznego soku komórkowego

metodą plazmolizy granicznej…. 14

1.3. Wyznaczanie potencjału osmotycznego metodą kriometryczną …. 15

1.4. Komórki Traubego … 21

1.5. Plazmoliza kapturowa …. 21

Literatura …. 22

2. Gospodarka wodna rośliny…. 23

2.1. Pomiar szybkości pobierania wody przy użyciu potometru … 23

2.2. Rola systemu korzeniowego w procesie pobierania wody …. 25

2.3. Oznaczanie zawartoœci wody w komórkach glonów i organach roślin…………. 27

Literatura … 30

3. Właściwości gleb…….. 31

3.1. Oznaczanie zawartości substancji organicznych w glebie ….. 31

3.2. Właściwości sorpcyjne oraz odczyn gleby…… 34

3.3. Oznaczanie zasolenia gleby….. 36

Literatura ….. 39

4. Analiza elementarna … 40

4.1. Oznaczanie zawartości popiołu w materiale roœlinnym….. 40

4.2. Analiza jakościowa popiołu roślinnego…. 42

4.3. Wykrywanie soli amonowych w świeżym materiale roślinnym …. 44

4.4. Oznaczanie zawartoœci fosforu w materiale roślinnym…… 45

Literatura … 49

5. Gospodarka azotowa….. 50

5.1. Pobieranie jonów amonowych i azotanowych … 50

5.2. Redukcyjna asymilacja azotanów…… 53

5.3. Ureaza w nasionach … 59

Literatura ……. 61

6. Barwniki chloroplastów …… 62

6.1. W³asnoœci spektralne barwników chloroplastów … 62

6.2. Spektrofotometryczne oznaczanie zawartoœci chlorofili i karotenoidów ….. 64

6.3. Chromatograficzny rozdział barwników i ilościowe

oznaczanie b-karotenu i luteiny….. 66

6.4. Charakterystyczne reakcje chlorofilu ….. 70

6.5. Fluorescencja chlorofilu…. 71

Literatura …… 73

7. Fotosynteza i jej produkty ……. 74

7.1. Oznaczanie intensywności fotosyntezy roœliny l¹dowej ….. 74

7.2. Oznaczanie intensywności fotosyntezy roœliny wodnej…… 76

7.3. Wydzielanie tlenu przez rośliny wodne ….. 78

7.4. Wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy …… 80

7.5. Produkty fotosyntezy…. 85

Literatura … 88

8. ̄ywotnoœæ, pêcznienie i oddychanie nasion….. 89

8.1. Określanie żywotności nasion …. 89

8.2. Wpływ czynników zewnętrznych na pęcznienie nasion … 90

8.3. Zależność natężenia oddychania nasion od fazy rozwoju ….. 92

8.4. Zależność natężenia oddychania od temperatury…… 94

8.5. Wyznaczanie wartoœci wspó³czynnika oddechowego (RQ).. 96

Literatura …… 99

9. Materiały zapasowe nasion……100

9.1. Amylazy w kiełkujących nasionach ……. 100

9.2. Cukry redukujące w kiełkujących ziarniakach…… 103

9.3. Przemiana tłuszczów w cukry podczas kiełkowania nasion oleistych…. 105

9.4. Izolowanie globulin z nasion roœlin motylkowych ….. 107

Literatura …. 110

10. Oksydazy polifenolowe oraz taniny … 111

10.1. Określenie zależności szybkoœci reakcji od stężenia enzymu i substratu …….. 111

10.2. Wp³yw inhibitorów kompetycyjnych na szybkoœæ reakcji enzymatycznej…… 117

10.3. Aktywność biologiczna i inne własności tanin …. 119

Literatura ….. 122

11. Regulatory wzrostu i rozwoju roœlin….. 123

11.1. Wpływ auksyn na wzrost korzeni ……. 123

11.2. Wpływ gibereliny na wzrost hypokotyla sałaty

i karłowatej odmiany grochu….. 125

11.3. Wpływ kwasu abscysynowego na aparaty szparkowe……. 128

11.4. Wpływ retardantów na wzrost Lemna … 130

Literatura ….. 132

12. Ruchy roślin……. 133

12.1. Ruchy cytoplazmy …….. 133

12.2. Ruch chloroplastów… 134

12.3. Ruch komórek Chlamydomonas ….. 136

12.4. Sejsmonastia u mimozy…. 138

12.5. Tropizmy…… 140

Literatura … 143

13. Interpretacja wyników pomiarów ….. 144

13.1. Błędy grube…… 144

13.2. Błędy systematyczne ….. 145

13.3. Statystyki opisowe….. 146

13.4. Test t Studenta….. 148

13.5. Analiza zmienności (analiza wariancji, ANOVA) …… 151

13.6. Wielokrotne porównania……. 157

13.7. Testy nieparametryczne…… 159

13.8. Analiza regresji…….. 161

Literatura ……. 163

Dodatki

1. Podstawowe symbole, wartoœci, jednostki……. 164

2. Oznaczanie liczebności populacji komórek…… 171

3. Oznaczanie objêtoœci komórek …… 175

4. Pożywki….. 178

5. Odczynniki i bufory…… 183

Literatura … 185

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *