www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu

31,99 

ISBN: 978-83-7865-801-6

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 326

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu

Autor: Bartłomiej Gadecki, Olgierd Jakubowski, Maciej Trzciński, Kamil Zeidler red. nauk.: Maciej Trzciński

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Monografia dotyczy szeroko rozumianej problematyki przestępczości skierowanej przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Bardzo zróżnicowany charakter działań przestępców oraz specyfika obiektów, przeciwko którym wymierzone są ich działania, powoduje, że zwalczanie tego typu przestępstw napotyka wiele trudności zarówno w związku z wykryciem sprawcy przestępstwa, jak i udowodnieniem jego winy. Charakter niniejszego opracowania jest przede wszystkim podręcznikowy, co było intencją autorów, którzy starali się nie tylko wskazać odpowiednie regulacje prawne wraz z ich komentarzem, lecz także dokonać syntetycznej charakterystyki uwarunkowań etiologicznych i fenomenologicznych opisywanych form przestępstw. Dlatego obok aktualnych przepisów karnoprawnych opatrzonych praktycznym komentarzem najwięcej w pracy można znaleźć odniesień do problematyki kryminologiczno-kryminalistycznej. Przywołanie konkretnej kazuistyki wraz ze wskazaniem reprezentatywnego orzecznictwa powinno pozwolić na precyzyjniejsze rozpoznanie komentowanych przestępstw oraz wzmocnić efektywność działań organów procesowych na gruncie postępowania dowodowego. Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest wskazanie na praktyczne aspekty pozwalające podnieść skuteczność działań w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu.

 

Spis treści

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ROZDZIAŁ 1

Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa . . . . . . . . 19

1.1. Nowa gałąź prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.2. Podstawowe pojęcia (przedmiot ochrony prawnej) . . . . . . . . . . 31

ROZDZIAŁ 2

Prawnokarna ochrona dziedzictwa kulturowego . . . . . . . . . . . . . 41

2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.2. Przestępstwa przeciwko dziedzictwu kulturowemu . . . . . . . . . . 43

2.2.1. Zniszczenie zabytku (art. 108 u.o.z.o.z.) . . . . . . . . . . . . . 43

2.2.2. Nielegalny wywóz zabytku (art. 109 u.o.z.o.z.) . . . . . . . . . . 53

2.2.3. Fałszerstwo zabytku (art. 109a u.o.z.o.z.) . . . . . . . . . . . . 56

2.2.4. Zbycie falsyfikatu (art. 109b u.o.z.o.z.) . . . . . . . . . . . . . 57

2.2.5. Nielegalne poszukiwanie zabytku (art. 109c u.o.z.o.z.) . . . . . . 58

2.2.6. Zniszczenie materiałów archiwalnych (art. 52 u.n.z.a.a.) . . . . . . 61

2.2.7. Nielegalny wywóz materiałów archiwalnych (art. 53 u.n.z.a.a.) . . . 62

2.2.8. Pomoc w wywiezieniu materiałów archiwalnych

(art. 54 u.n.z.a.a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2.2.9. Utrudnianie postępowania o zwrot zagranicznego

narodowego dobra kultury (art. 52 u.r.n.d.k.) . . . . . . . . . . 64

2.2.10. Wyłączenie odpowiedzialności (art. 53 u.r.n.d.k.) . . . . . . . . . 65

2.2.11. Nielegalny wywóz muzealium (art. 34a u.m.) . . . . . . . . . . 65

2.2.12. Nielegalny wywóz materiałów bibliotecznych (art. 29a u.b.) . . . . 66

2.2.13. Typy kwalifikowane z uwagi na dopuszczenie się przestępstwa

w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury

(art. 294 § 2 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.3. Wykroczenia przeciwko dziedzictwu kulturowemu . . . . . . . . . . 70

2.3.1. Niezabezpieczenie zabytku (art. 110 u.o.z.o.z.) . . . . . . . . . 70

2.3.2. Naruszenie zakazów obowiązujących

na terenie parku kulturowego (art. 112 u.o.z.o.z.) . . . . . . . . 71

2.3.3. Niepowiadomienie o zdarzeniu (art. 113 u.o.z.o.z.) . . . . . . . . 72

2.3.4. Niepowiadomienie o przywiezieniu zabytku

(art. 113a u.o.z.o.z.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

2.3.5. Utrudnianie dostępu do zabytku (art. 114 u.o.z.o.z.) . . . . . . . 76

2.3.6. Niepowiadomienie o odkryciu przedmiotu

w trakcie prowadzenia robót (art. 115 u.o.z.o.z.) . . . . . . . . . 77

2.3.7. Niepowiadomienie o przypadkowym

znalezieniu przedmiotu (art. 116 u.o.z.o.z.) . . . . . . . . . . . 78

2.3.8. Prowadzenie prac bez pozwolenia (art. 117 u.o.z.o.z.) . . . . . . 79

2.3.9. Umieszczenie reklamy na zabytku (art. 118 u.o.z.o.z.) . . . . . . . 80

2.3.10. Niewykonywanie zaleceń pokontrolnych (art. 119 u.o.z.o.z.) . . . . 81

2.3.11. Nieprowadzenie księgi ewidencyjnej (art. 119a u.o.z.o.z.) . . . . . 81

ROZDZIAŁ 3

Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu –

charakterystyka zjawiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3.1. Rozmiar przestępczości w świetle danych statystycznych . . . . . . . . 85

3.2. Formy przestępczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

3.2.1. Kradzież i przywłaszczenie dóbr kultury . . . . . . . . . . . . 96

3.2.1.1. Ogólna charakterystyka formy przestępczości . . . . . . 96

3.2.1.2. Sposoby działania sprawców . . . . . . . . . . . . . 100

3.2.1.3. Przykłady popełnionych przestępstw . . . . . . . . . 110

3.2.2. Zniszczenie, uszkodzenie zabytku (dobra kultury) . . . . . . . . 111

3.2.2.1. Ogólna charakterystyka formy przestępczości . . . . . . 111

3.2.2.2. Sposoby działania sprawców . . . . . . . . . . . . . 115

3.2.2.3. Przykłady popełnionych przestępstw . . . . . . . . . 118

3.2.3. Paserstwo dóbr kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

3.2.3.1. Ogólna charakterystyka formy przestępczości . . . . . . 121

3.2.3.2. Sposoby działania sprawców . . . . . . . . . . . . . 122

3.2.3.3. Przykłady popełnionych przestępstw . . . . . . . . . 125

3.2.4. Przemyt dóbr kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

3.2.4.1. Ogólna charakterystyka formy przestępczości . . . . . . 127

3.2.4.2. Sposoby działania sprawców . . . . . . . . . . . . . 128

3.2.4.3. Przykłady popełnionych przestępstw . . . . . . . . . 131

3.2.5. Fałszerstwo i obrót falsyfikatami . . . . . . . . . . . . . . . 133

3.2.5.1. Ogólna charakterystyka formy przestępczości . . . . . . 133

3.2.5.2. Sposoby działania sprawców . . . . . . . . . . . . . 136

3.2.5.3. Przykłady popełnionych przestępstw . . . . . . . . . 140

3.2.6. Inne formy przestępczości . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

3.2.6.1. Przestępczość przeciwko

dziedzictwu martyrologicznemu . . . . . . . . . . . 143

3.2.6.2. Przestępczość przeciwko

dziedzictwu archeologicznemu . . . . . . . . . . . . 146

3.2.6.3. Terroryzm wymierzony w dziedzictwo kulturowe . . . . 157

ROZDZIAŁ 4

Zwalczanie i zapobieganie przestępczości

przeciwko dziedzictwu kulturowemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

4.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia działań . . . . . . . . . . . . 161

4.1.1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego . . . . . . . . 162

4.1.2. Policja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

4.1.3. Organy administracji państwowej . . . . . . . . . . . . . . . 169

4.1.4. Straż Graniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

4.1.5. Krajowa Administracja Skarbowa . . . . . . . . . . . . . . . 177

4.1.6. Narodowy Instytut Dziedzictwa . . . . . . . . . . . . . . . 183

4.1.7. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów . . . . . . 184

4.2. Narzędzia wykorzystywane w zwalczaniu przestępczości

przeciwko dziedzictwu kulturowemu . . . . . . . . . . . . . . . . 188

4.2.1. Specjalistyczne bazy danych dóbr kultury

utraconych w wyniku przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . 188

4.2.2. Księgi ewidencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

4.2.3. Inne narzędzia i źródła informacji wykorzystywane

w zwalczaniu przestępczości

przeciwko dziedzictwu kulturowemu . . . . . . . . . . . . . 221

ROZDZIAŁ 5

Współpraca organów procesowych z biegłymi . . . . . . . . . . . . . 225

5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

5.2. Właściwa identyfikacja obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

5.3. Podmioty wydające opinie i udzielające konsultacji . . . . . . . . . . 234

5.4. Wskazówki praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

ROZDZIAŁ 6

Restytucja dóbr kultury a prowadzenie postępowań karnych

związanych z przestępczością przeciwko dziedzictwu kulturowemu . . . . 241

6.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

6.2. Krajowe ramy prowadzenia współpracy

w celu restytucji dóbr kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

6.3. Wybrane dokumenty międzynarodowe

wykorzystywane do działań związanych z restytucją dóbr kultury . . . . 248

6.4. Przepisy dotyczące restytucji dóbr kultury

w prawie Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

6.5. Na co należy zwrócić uwagę w przypadku

konieczności podjęcia działań w celu restytucji dóbr kultury . . . . . . 253

Podsumowanie – wnioski de lege lata i de lege ferenda . . . . . . . . . . 255

Załącznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Netografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *