www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Polszczyzna wczoraj i dziś

36,99 

ISBN: 978-83-8206-094-2

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 416

Format: A5

Opis

Polszczyzna wczoraj i dziś

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Joanna Ginter, Alicja Pstyga, Lucyna Wardy-Radys (red.)

 

Niniejszy tom jest zbiorem 24 tekstów przygotowanych specjalnie z okazji 60-lecia Oddziału Gdańskiego TMJP przez jego członków i sympatyków. Znalazły się tu artykuły zebrane w kilku kręgach tematycznych: słowotwórstwo onomastyczne, kultura języka, język mediów, leksyka i semantyka, język utworów literackich i tekstów kultury oraz kaszubszczyzna literacka, które z jednej strony są najczęściej podejmowane na spotkaniach Oddziału, z drugiej zaś wpisywały się w zainteresowania badawcze Profesor Ewy Rogowskiej-Cybulskiej. Tom otwiera Jej artykuł Motywy „ptasie” w etymologiach ludowych nazw miejscowości, wydany po raz pierwszy w recenzowanym zbiorze (wcześniej został on opublikowany na stronie internetowej Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów FSD UG i post mortem w zeszycie specjalnym czasopisma „Język – Szkoła – Religia” (2019, nr 0) poświęconym pamięci Autorki).

 

Spis Treści

9 Wstęp

PAMIĘCI PROF. EWY ROGOWSKIEJ-CYBULSKIEJ

Ewa Rogowska-Cybulska

13 Motywy „ptasie” w etymologiach ludowych

nazw miejscowości

Joanna Kuć

21 Imię Ewa w języku i kulturze

W KRĘGU SŁOWOTWÓRSTWA ONOMASTYCZNEGO

Katarzyna Burska

35 Modyfikacje nazw klubów piłkarskich

na forach internetowych kibiców sportowych

Joanna Ginter

53 Login Aniołki, Ogrody Tesoro, Perła Księcia Kiejstuta.

Nazwy trójmiejskich inwestycji deweloperskich z 2018 r.

w funkcji informacyjno-perswazyjnej

Agnieszka Klimas

73 Sufiks -arz w rzeczownikach pospolitych i antroponimach

ziemi piotrkowskiej

Krystyna Szcześniak

83 Warmińskie antroponimy w powieściach Edwarda Cyfusa.

Wprowadzenie do tematu

W KRĘGU KULTURY JĘZYKA

Beata Milewska

99 O świadomości językowej mówiących – w świetle

pytań kierowanych do Telefonicznej Poradni Językowej

Uniwersytetu Gdańskiego

Ewa Badyda, Lucyna Warda-Radys

121 Ile skrzypiec gra w kwartecie? O kwantyfikacji

rzeczowników plurale tantum we współczesnej polszczyźnie

W KRĘGU JĘZYKA MEDIÓW

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

139 Kreatywność językowa jako sposób oddziaływania

na odbiorcę w tekstach prasowych

Alicja Pstyga

155 Modyfikacja frazeologizmu republika bananowa

w aktualnym dyskursie medialnym na tle zjawisk

językowo-kulturowych

Beata Jędrzejczak

171 O derywatach deminutywno-hipokorystycznych

od rzeczowników pospolitych w sloganach reklamujących

polskie marki terytorialne

W KRĘGU LEKSYKI I SEMANTYKI

Piotr Żmigrodzki

185 Co oznacza ichni?

Z prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN

Danuta Stanulewicz

201 Owoc czy kolor? O użyciu leksemu śliwkowy w tekstach

Narodowego Korpusu Języka Polskiego

Dagmara Maryn-Stachurska

225 Kilka słów o przymiotniku właściwy

Ewa Badyda

241 Od postrzygacza do barbera. O dawnych i nowych nazwach

zawodów związanych z fryzjerstwem męskim

Tatiana Kananowicz

259 Modus w tekście naukowym

W KRĘGU JĘZYKA UTWORÓW LITERACKICH

I TEKSTÓW KULTURY

Dorota Żyłko, Bogusław Żyłko

275 Kanony i konwencje

Urszula Kęsikowa

285 Czas zaprzeszły w języku Juliusza Słowackiego

Edward Jakiel

301 O przekładzie Józefa Jankowskiego Psalmu 8

Izabela Kępka

313 Świat wartości narodów w Przymierzu Zofii Kossak

Anna Reglińska-Jemioł

327 Jak „smakować” literaturę dawną? O kształceniu kulturowym w kontekście

lektury tekstów źródłowych (propozycje i uwagi do pracy z uczniami

z doświadczeniem migracyjnym)

Aneta Lewińska

341 Okupacja hitlerowska na pomorskiej wsi w świetle kronik szkolnych –

wybrane aspekty

W KRĘGU JĘZYKA REGIONALNEGO –

KASZUBSZCZYZNA LITERACKA

Marek Cybulski

359 Obraz rozliczeń stalinowskiego okresu błędów i wypaczeń

w dramacie Jana Rompskiego Zemia

Róża Wosiak-Śliwa

371 Zjawiska fonetyczne w utworach północnokaszubskich pisarzy

Jana Bilota i Alojzego Budzisza

Hanna Makurat-Snuzik

393 Historia normalizacji języka kaszubskiego i reformatorzy kaszubszczyzny

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Polszczyzna wczoraj i dziś”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *