www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu

29,99 

ISBN: 978-83-7865-553-4
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 332
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Joanna Mampe, Jolanta Hinc, Adam Jarosz (red.)

 

W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: praca ze studentem o indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach edukacyjnych, problemy dydaktyki akademickiej w kontekście zmian społecznych, edukacyjnych i cywilizacyjnych, aspekty ekolingwistyczne i ekodydaktyczne w dydaktyce akademickiej, dydaktyka spersonalizowana, dydaktyka przekładu, korekta i ewaluacja przekładu, dydaktyka tłumaczeń symultanicznych, intersemiotycznych, intralingwalnych czy interkulturowych oraz przekład w nauczaniu drugiego i trzeciego języka obcego.
Monografia w języku polskim i rosyjskim.

Spis treści
Słowo wst ępn e
METODY NAUCZANIA
I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W GLOTTODYDAKTYCE
Adam Szeluga
Glott odydaktyka st osowana ?
o potrzebi e zmiany paradygmatu
wspó łczesn ej dydaktyki języków obcych
Скрябина Алиса Вадимовна
Овчинникова Лада Олеговна
Системное сетево е взаимодействие
образова тельных организаций – причины,
цели, задачи, формы
(на примере МАОУ СОШ № 25 с УИОП)
Екатерина Владимировна Рублёва
УЧЕТ «СЕМАНТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ»
МОЗГА УЧАЩЕГОСЯ И ОПЫТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ПОСТРОЕНИИ
ИНДИВИДУАЛЬН ОЙ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА
Ольга Анхимюк
РОЛЬ ДИАЛОГА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Aleksandra Klimkiewicz
NOWA RZECZYWISTOŚĆ DYDAKTYCZNA
W NAUCZANIU JĘZYKA ROSYJSKIEGO: OCZEKIWANIA STUDENTÓW
VS PROCES NAUCZANIA .
Iwona Gryz
ROLA INTERNETU W UTRWALANIU POZNANEGO SŁO WNICTWA
(NA PRZYKŁADZIE NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ)
Арина Беридзе
РОЛЬ АУДИОЛИНГВАЛЬН ОГО И АУДИОВИЗУАЛЬН ОГО МЕТОДОВ
В ВОСПРИЯТИИ И ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
И КУЛЬТ УРЫ
Danuta Stanulewicz
METAFORY STUDIOWANIA WEDŁUG STUDENTÓW
KIERUNKÓW NEOFILOLOGICZNYCH
Татьяна Александровна Кадоло
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО СОЗДАНИЮ
СЛОВАРЯ РЕГИОНАЛЬН ОЙ ЛЕКСИКИ Г. АБАКАНА
Magdalena Jaszczewska
UŻYCIE PAREMII W WYBRANYCH PODRĘCZNIKACH
DO JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Иоанна Мампе
ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ В СФЕРЕ УСЛУГ
Ольга Далкылыч
По тенциал детско й трав ело гии в формирова нии
сов ременного андрагогическо го подхода
к университетско й лингво дидак тике
Żanna Sładkiewicz, Marta Noińska
O roli nauczania elementów
niewerbalnych na lekcjach języka obc ego
(na przyk ładzie gestów polskich i rosyjskich )
Dorota Pudo
Dylematy dydaktyczn e
na studiach romanistycznych
NAUCZANIE PRZEKŁADU JĘZYKÓW OBCYCH
I DYDAKTYKA PRZEKŁADU
Adam Jarosz
O TŁUMACZENIACH W NAUCZANIU TRZECIEGO JĘZYKA OBCEGO
– OD TEORII DO PRAKTYKI GLOTTODYDAKTYCZNEJ
Людмила Вениаминовна Кушнина
Фо рмирова ние системы экол ингвистических
знаний перево дчика.
Wacław Cockiewicz
Małgorzata Brożyna-Reczko
Plan (de)kompozycyjny jak o narz ędzie analizy tekstu
Dorota Guttfeld
Monika Linke-Ratuszny
Poprawić poprawiani e? Studencka korekta prz ekładu
jak o metoda dydaktyczna
Joanna Kubaszczyk
RÓŻNICE MIĘDZY ORYGINAŁEM A PRZEKŁADEM I ICH OCENA,
CZYLI O EWALUACJI PRZEKŁADU
Anna Szczęsny
HISTORIA MAGISTRA VITAE,
CZYLI O POŻYTKACH PŁYNĄCYCH Z TŁUMACZENIA TEKSTÓW
Z DZIEDZINY HISTORII
Alicja Pstyga
INTERTEKSTUALNOŚĆ W PRZEKAZIE MEDIALNYM
JAKO PROBLEM DYDAKTYKI PRZEKŁADU
Вадим Венедиктович Колесников
Перево д: от метатеории к дидак тике
Wykaz literatury

 

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *