www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Litwy po przystąpieniu do Unii Europejskiej

35,99 

ISBN: 978-83-7865-748-4

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 346

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Litwy po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Osiągnięcia i postulowane kierunki zmian

Autorzy: Alina Grynia

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

„Wartość dodana omówionej książki polega nie tylko na tym, że jest nowym spojrzeniem na teorię konkurencyjności międzynarodowej, ale w nie mniejszym stopniu na tym. że przybliża nam współczesną gospodarkę litewską. Nie można więc mieć żadnych wątpliwości co do tego, że recenzowana publikacja wypełni lukę istniejącą w tym zakresie w polskiej literaturze”.

Z recenzji prof. zw. dra hab. Wojciecha Kosiedowskiego

„Praca jest obszernym i autentycznie pogłębionym opracowaniem dość złożonego i skomplikowanego tematu [konkurencyjności międzynarodowej], Autorka zgromadziła, przedstawiła oraz zinterpretowała ogromny materiał empiryczny i naukowy. Należy ponadto zaznaczyć, że zaprezentowane podejście jest w znacznym stopniu interdyscyplinarne.”

Z recenzji dra hab. Tomasza Dołęgowskiego, prof. SGH

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział 1

TEORETYCZNE ASPEKTY MIĘDZYNARODOWEJ

KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI NARODOWEJ

1.1. Ewolucja poglądów na temat konkurencyjności gospodarki narodowej

1.2. De) nicje oraz wymiary konkurencyjności międzynarodowej

1.3. Wieloaspektowy nurt badań w zakresie konkurencyjności gospodarki

1.4. Współczesne uwarunkowania konkurencyjności

1.5. Koncepcja konkurencyjności międzynarodowej – punkt wyjścia do badań

Rozdział 2

MODELOWA ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI LITWY

W KONTEKŚCIE PROCESÓW INTEGRACYJNYCH

2.1. Transformacja gospodarcza jako tło procesów integracyjnych

2.1.1. Przebieg transformacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

2.1.2. Obraz Litwy jako kraju kandydującego do Unii Europejskiej

2.2. Pozycja konkurencyjna Litwy na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej

w okresie poakcesyjnym

2.2.1. Wieloaspektowa ocena konkurencyjności

na podstawie raportów WEF i IMD

2.2.2. Konkurencyjność Litwy w świetle najnowszych wybranych rankingów

2.3. Założenia teoretyczne identy) kacji wzajemnych zależności pomiędzy

wejściem Litwy do UE a jej międzynarodową konkurencyjnością

2.3.1. Procesy integracyjne w krajach EŚW

2.3.2. Litwa w Unii Europejskiej – nowe otwarcie i oczekiwane efekty

2.3.3. Schemat analizy modelowej

Rozdział 3

ZMIANY W ZAKRESIE WYMIANY HANDLOWEJ LITWY

3.1. Wymiana towarowa Litwy z zagranicą

3.1.1. Wyniki wymiany handlowej Litwy ze światem

3.1.2. Handel Litwy z krajami UE (intra UE)

3.1.3. Handel zagraniczny Litwy z krajami trzecimi (extra trade)

3.2. Znaczenie handlu usługami w handlu zagranicznym Litwy

3.2.1. Handel usługami na Litwie przez pryzmat podstawowych wskaźników

3.2.2. Ocena konkurencyjności handlu usługami

3.3. Ocena pozycji konkurencyjnej Litwy w handlu towarami

3.3.1. Ujawnione przewagi komparatywne w litewskim handlu towarami

3.3.2. Ocena konkurencyjności handlu Litwy

na podstawie wskaźników pokrycia importu eksportem

3.3.3. Ocena wewnątrzgałęziowej konkurencyjności Litwy

3.3.4. Zmiany w zakresie wymiany handlowej Litwy. Wnioski z analizy

Rozdział 4

WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

NA KONKURENCYJNOŚĆ LITEWSKIEJ GOSPODARKI

4.1. Napływ bezpośrednich inwestycji do gospodarki litewskiej

4.1.1. Pozycja Litwy w regionalnych BIZ

4.1.2. Podmioty z kapitałem zagranicznym na Litwie

4.2. Zmiany w strukturze branżowej skumulowanych BIZ na Litwie

4.2.1. Struktura inwestycji zagranicznych na Litwie według rodzaju działalności

4.2.2. Kapitał zagraniczny w sekcji przetwórstwa przemysłowego

4.2.3. Kapitał zagraniczny w działalności ) nansowej i usługowej

4.3. Litewskie inwestycje bezpośrednie za granicą

4.4. Analiza wpływu BIZ na konkurencyjność

gospodarki litewskiej – wybrane obszary

4.4.1. Wpływ BIZ na PKB i czynniki wytwórcze

4.4.2. Produktywność czynników wytwórczych w kontekście napływu BIZ

4.4.3. BIZ napływające do gospodarki litewskiej a rynek pracy

4.4.4. BIZ a wymiana handlowa Litwy

4.4.5. BIZ a innowacyjność gospodarki litewskiej

4.4.6. Wpływ BIZ na bilans płatniczy Litwy

4.4.7. Znaczenie BIZ dla gospodarki litewskiej – wnioski z analizy

Rozdział 5

PROCES KONWERGENCJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ .

5.1. Ocena tendencji w zakresie zmniejszania luki gospodarczej

5.1.1. Potencjał gospodarczy i demogra) czny Litwy

na tle gospodarki światowej oraz Unii Europejskiej

5.1.2. Wzrost gospodarczy i realna konwergencja

5.1.3. Stabilność makroekonomiczna – ocena porównawcza

5.2. Jakościowy wymiar wzrostu gospodarczego – konwergencja społeczna

5.2.1. Poziom dochodów ludności i konsumpcji

5.2.2. Zróżnicowanie dochodów i skala ubóstwa

5.2.3. Syntetyczne miary poziomu rozwoju społecznego mieszkańców Litwy

5.3. Konwergencja społeczno-gospodarcza Litwy

w okresie poakcesyjnym. Wnioski z analizy

Rozdział 6

MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ LITWY W KONTEKŚCIE

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. STAN I PERSPEKTYWY

6.1. Ewolucja struktury gospodarczej Litwy

6.1.1. Wymiana międzynarodowa, BIZ

a rozwój gospodarczy – ujęcie modelowe

6.1.2. Paradygmat rozwoju Terutomo Ozawy –

implikacje dla gospodarki litewskiej

6.2. Poziom rozwoju gospodarki litewskiej – stan obecny i perspektywy

6.2.1. Rozwój gospodarczy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne –

ujęcie modelowe

6.2.2. Model Investment Development Path Johna H. Dunninga –

implikacje dla gospodarki litewskiej

6.3. Zrównoważona konkurencyjność. Pozycja Litwy

na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej

6.3.1. Nowy model rozwoju gospodarki – zrównoważona i inkluzywna

6.3.2. Zrównoważony i inkluzywny rozwój

gospodarki litewskiej – ocena pozycji

6.3.3. Nowy wymiar konkurencyjności międzynarodowej

6.3.4. Zrównoważona konkurencyjność gospodarki litewskiej – ocena pozycji

6.4. Szanse i wyzwania w kontekście zrównoważonej konkurencyjności

6.4.1. Polityka gospodarcza Litwy na rzecz

zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności

6.4.2. Identyfikowane zagrożenia i postulowane kierunki zmian

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Literatura

Źródła internetowe

Akty prawne

SPIS MAP

SPIS SCHEMATÓW

SPIS TABEL

SPIS WYKRESÓW

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Litwy po przystąpieniu do Unii Europejskiej”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *