www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Uwarunkowania równowagi gospodarczej i stabilności społecznej w krajach nordyckich

29,99 

ISBN: 978-83-7865-282-3
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 164
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Uwarunkowania równowagi gospodarczej i stabilności społecznej w krajach nordyckich

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Dariusz Filar, Marcin Brycz (red.)

 

Na tle współczesnych gospodarek Europy i świata gospodarki krajów nordyckich wyróżniają się relatywnie wysokimi wskaźnikami wzrostu gospodarczego, a jednocześnie dobrym zrównoważeniem, co odzwierciedla się w ustabilizowanych finansach publicznych i zdrowych rynkach pracy. Obserwacja polityki gospodarczej i społecznej prowadzonej w krajach nordyckich pozwala dostrzec wiele podobieństw występujących w podejmowanych tam działaniach.

Celem niniejszej książki jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, do jakiego stopnia model nordycki rzeczywiście ujednolica politykę gospodarczą i społeczną północnej Europy, a w jakim stopniu dopuszcza występowanie pewnych różnic pomiędzy poszczególnymi krajami badanego obszaru.

Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Kulturowe źródła ładu instytucjonalnego w krajach nordyckich / 11
Władysława Kiwak, Marcin Brycz
1.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2. Ograniczoność modelu neoklasycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3. Źródła ładu instytucjonalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2. Majątek, wzrost gospodarczy i produktywność w krajach nordyckich
z perspektywy rachunków narodowych / 27
Marcin Brycz
2.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2. Pomiar wzrostu gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.3. Pomiar wartości majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.4. Majątek a wzrost gospodarczy i produktywność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3. Model polityki rynku pracy w krajach nordyckich
wypracowany po kryzysie bankowym z lat 1990–1993 i europejskiej recesji
z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. / 43
Ewa Ignaciuk
3.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2. Podstawowe założenia nordyckiej polityki rynku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.2.1. Dania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2.2. Szwecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.2.3. Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.2.4. Norwegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.2.5. Islandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.3. Rola układów zbiorowych w regulowaniu stosunków pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.4. Wpływ polityki rynku pracy na aktywizację rynku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.4.1. Dania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.4.2. Szwecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.4.3. Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.4.4. Norwegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.4.5. Islandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4. Finanse publiczne krajów nordyckich na przełomie XX i XXI w. / 69
Dariusz Filar
4.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.2. Przyczyny i przebieg nordyckiego kryzysu bankowego
w latach 1990–1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.3. Szwecja – od konsolidacji ! skalnej do nowej ramy instytucjonalnej
! nansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.3.1. Destabilizacja ! nansów publicznych w latach 1991–1994
i program konsolidacji ! skalnej w latach 1995–1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.3.2. Ustanowienie pułapu wydatków budżetu państwa od 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.3.3. Cel długookresowy sektora ! nansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.3.4. Wymóg zrównoważenia budżetów samorządów lokalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.3.5. Rada Polityki Fiskalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.4. Finlandia – utrata równowagi w ! nansach publicznych i wysiłki
na rzecz jej przywrócenia w związku z przystąpieniem
do Unii Gospodarczej i Walutowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.4.1. Głęboka destabilizacja ! nansów publicznych w latach 1991–1994 . . . . . . . . . . . 84
4.4.2. Konsolidacja ! nansów publicznych
i reforma instytucji ! skalnych od 1995 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.4.3. Finanse publiczne Finlandii po 2000 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.5. Norwegia – wydobycie ropy na+ owej z Morza Północnego
jako kluczowy czynnik wpływający na politykę ! skalną państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.5.1. Pierwsze dwa dziesięciolecia eksploatacji ropy na+ owej
z Morza Północnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.5.2. Nowe podejście do dochodów z ropy na+ owej –
utworzenie Oljefondet (norweskiego funduszu na+ owego) . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.5.3. Dążenie do poprawy efektywności sektora publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.6. Dania – pragmatyzm w dostosowywaniu polityki ! skalnej
do zmiennych wyzwań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.6.1. Dwukrotna reorientacja w ! nansach publicznych
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.6.2. Regulacje kredytowe „diety karto= anej” po 1986 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.6.3. Keynesowskie narzędzia walki z bezrobociem od 1993 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.6.4. W przededniu globalnego kryzysu ! nansowego i w jego trakcie . . . . . . . . . . . . 100
4.6.5. Fundusze emerytalne jako długookresowy stabilizator
! nansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.7. Islandia – współzależność kryzysu bankowego i globalnego kryzysu ! nansowego
jako przyczyna załamania ! nansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.7.1. Prywatyzacja banków islandzkich na przełomie XX i XXI w. . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.7.2. Upadek banków jako zasadniczy czynnik
destabilizacji ! nansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.7.3. Przedłużone konsekwencje upadku ICESAVE
dla ! nansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.8. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5. Redystrybucja podatkowa w krajach nordyckich / 111
Grzegorz Szczodrowski
5.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.2. Podstawowe parametry podatkowe krajów nordyckich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
5.3. Charakterystyka podatków od dochodów osobistych (PIT)
i podatków od wartości dodanej (VAT) w krajach nordyckich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
5.3.1. Szwecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
5.3.2. Norwegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.3.3. Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5.3.4. Dania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5.3.5. Islandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.3.6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.4. Skuteczność wyrównywania dochodów przez podatki w krajach nordyckich . . . . . . . 124
5.5. Perspektywa reform podatkowych w krajach nordyckich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
6. Źródła dobrostanu w krajach nordyckich / 129
Ewa Ignaciuk, Władysława Kiwak
6.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.2. Pojęcie i istota dobrostanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.3. Edukacja jako źródło dobrostanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
6.4. Zasoby naturalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
6.5. Czas pracy i czas wolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
6.6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Bibliogra! a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Uwarunkowania równowagi gospodarczej i stabilności społecznej w krajach nordyckich”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *