www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Międzykulturowość w glottodydaktyce

27,99 

ISBN: 978-83-7865-306-6
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 212
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Międzykulturowość w glottodydaktyce

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Beata Karpińska-Musiał

Kompetencja międzykulturowa, jako jedna z podstawowych kompetencji nauczycieli języków obcych, doczekała się już wielu opracowań teoretycznych. Warto jednak spojrzeć na nią w sposób bardziej całościowy, jako na pozwalającą zmienić optykę patrzenia na ludzką komunikację w wymiarze filozoficznym i ogólnohumanistycznym. Książka nie jest więc typową analizą kompetencji międzykulturowej, ale ukazuje jej złożoność oraz wpływ na zmianę dyskursywnego funkcjonowania jednostki w ponowoczesnej rzeczywistości. W ten sposób może przysłużyć się każdemu, kto jest otwarty i żądny doskonalenia swoich kompetencji komunikacyjnych i społecznych.

 

S&'( )*+s<‘
W&*=>?EL+O’+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
P=EL’eT=>?O’? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
R=LEL’?l I
W&lX> *L+<LX>'()=s<‘ YZ=[?ZO+\ O? *+=*’+O)?<\e YZ=))=EXE?T)XT’ . . . . . . . . . . . 17
1.1. Zmiany społeczne i nowe paradygmaty naukowe
w kontekście dialogu edukacyjnego u progu XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.1.1. Transformacja systemu wartości.
Globalizacja a nurt kognitywistyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.1.2. Różnorodność i przeformułowanie pojęcia wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.2. Językowy dialog z Innością w ujęciu ” lozo” cznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.3. Implikacje ” lozo” i dla kształcenia międzykulturowego i jego różne oblicza . . . . . . . . 30
1.3.1. Problematyczność kształcenia międzykulturowego w świecie . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.3.2. Problem międzykulturowej tożsamości
a kon| ikt wartości ukryty w języku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.3.3. Specy” ka kształcenia międzykulturowego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
R=LEL’?l II
L’OY>'()X<LO+ T(L)?l<+O’+ O?~<LX<‘+Z’ \eLXTo> =[<X< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.1. Lingwistyka w szeregu nauk społecznych –
diachroniczny przegląd powiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.1.1. Filozo” a języka a semiotyka – paradygmaty językoznawstwa . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.1.2. Związki językoznawstwa z psychologią, pedagogiką i glottodydaktyką . . . . . . . 53
2.1.3. Teoria krytyczna a językoznawstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.1.4. Pedagogika, antropologia a etnolingwistyka –
wciąż w poszukiwaniu tła dla różnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.1.5. Lingwistyka w szeregu nauk społecznych – podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.2. Charakterystyka procesu glottodydaktycznego w ujęciu diachronicznym . . . . . . . . . . 78
2.3. Zmiana oczekiwanych kompetencji ucznia
w kontekście urynkowienia edukacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6 S&'( )*+s<‘
R=LEL’?l III
P=\e<‘+ T=‚&+)+O<\’ O?~<LX<‘+Z? > &+*(&+T)X>’+ =YoZO=&+E?Y=Y'<LO+\,
YZ=))=EXE?T)X<LO+\ ‘ ‚’eELXT~Z)~*=>+\. OE )+=*” E= &*?T)XT’ . . . . . . . . . . . . . . 85
3.1. Od istoty porozumienia do bycia międzykulturowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.2. Kompetencje nauczycieli języków obcych – próba oglądu całościowego . . . . . . . . . . . 91
3.2.1. Straty” kacja kompetencji glottodydaktyka
w ujęciu różnych autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.2.2. Szczególna rola kompetencji pragmatycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
3.3. Kompetencja międzykulturowa – nowa nazwa dla starych pojęć? . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.3.1. Umiejscowienie kompetencji międzykulturowej w teoriach języka
i komunikacji (perspektywa paradygmatów językoznawstwa) . . . . . . . . . . . . . . 99
3.3.2. Kompetencja międzykulturowa – kompilacja dotychczasowych
de” nicji oraz jej cechy jako wartości dodanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
R=LEL’?l IV
W’+EL? ‚+)?\eLXT=LO?><L? TZ~<L=>X‚ +Z+‚+O)+‚
T=‚&+)+O<\’ ‚’eELXT~Z)~*=>+\ YZ=))=EXE?T)XTo> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.1. Znajomość metajęzyka wobec uświadamianej
wiedzy metajęzykoznawczej – zależności i różnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
4.1.1. De” niowanie metajęzyka i jego relacji z językiem przedmiotowym . . . . . . . . . . 116
4.1.2. De” niowanie wiedzy (świadomości) metajęzykoznawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.2. W kierunku ” nalnego modelu:
o kumulacji kompetencji glottodydaktyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.3. Model teoretyczny i jego opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
R=LEL’?l V
Ś>’?E=‚=sc ‚+)?\eLXT=LO?><L? &*LX(LlX< O?~<LX<‘+Z’
\eLXT? ?OY’+Z(T’+Y= > s>’+)Z+ [?E?n >l?(OX< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.1. Geneza koncepcji badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.2. Cele badawcze oraz metodologia badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.2.1. Matryca wzorcowa współzależności treści kształcenia
międzykulturowego i obszarów analizy językoznawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.2.2. Metoda i techniki badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.2.3. Hipotezy i założenia badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.2.4. Opis i wzajemne relacje zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.2.5. Wskaźniki (kryteria oceny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5.2.6. Plan eksperymentu – układ grup i charakterystyka pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . 139
5.3. Przebieg i organizacja badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
5.3.1. Analiza wyników zadania 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
5.3.2. Analiza wyników zadania 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
S&'( )*+s<‘ 7
5.3.3. Analiza wyników zadania 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
5.3.4. Interpretacja uzyskanych wyników i wery” kacja hipotez
pierwszej, drugiej oraz trzeciej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
5.4. Ewaluacja końcowa uczestników. Wery” kacja hipotezy czwartej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
5.5. Podsumowanie badania i perspektywy badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Z?T=n<L+O’+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
B'[Z’=Y*?’? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
AO+T( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
S&'( *X(~OTo> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
S&'( )?[+Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Międzykulturowość w glottodydaktyce”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *