www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku

31,50  15,99 

ISBN: 978-83-7865-083-6
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 304
Format: B5

oprawa miękka

1 w magazynie

Opis

Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Andrzej Jezierski

 

Książka pt. Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku związana jest z tematyką szeroko rozumianych problemów funkcjonowania rynku i logistyki. Teoretyczną podstawę rozważań stanowi nurt ekonomii określany „teorią struktury branży” (teorią organizacji branży, ekonomią branży – industrial economics, industrial organization). Autor, odwołując się do paradygmatu, będącego „sercem” teorii struktury branży (structure–conduct–performance paradigm) dąży do określenia płaszczyzny współzależności pomiędzy strukturą rynku a logistyką, a umiejscowienie działalności logistycznej w strategiach przedsiębiorstw, czy ogólniej: w szeroko rozumianym zachowaniu podmiotów rynku, stanowi przedmiot rozważań nad zagadnieniami logistyki jako czynnika strukturotwórczego rynku.

 

SPIS TREŚCI
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Założenia teoretyczne badania współzależności
struktur rynku i logistyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.1. Przesłanki wyboru przedmiotu badañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2. Teoretyczne Ÿród³a badañ nad wspó³zale¿nooeci¹
struktur rynku i logistyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.3. Cele dzia³alnooeci badawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.4. Dobór metod badawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.4.1. Obszary i metody badañ rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.4.2. Metody badawcze logistyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1.4.3. Inne metody i narzêdzia badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2. Rynek i jego struktura jako przedmiot badañ . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.1. Rynek jako kategoria ekonomiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.2. Struktura rynku jako przedmiot badañ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.2.1. Kategoria struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.2.2. Istota i wymiary struktur rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.3. Konkurencja doskona³a i niedoskona³a . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2.4. Struktura monopolistyczna rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3. Czynniki kszta³tuj¹ce struktury rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.1. Systematyka czynników kszta³tuj¹cych struktury rynku . . . . . . . . . 98
3.2. Zasobowe czynniki kszta³towania struktur rynku. . . . . . . . . . . . . 108
3.3. Procesy jako determinanty struktur rynku . . . . . . . . . . . . . . . . 116
3.4. Relacyjne uwarunkowania kszta³towania struktur rynku . . . . . . . . . 126
3.5. Zdarzenia jako czynniki kszta³tuj¹ce struktury rynku . . . . . . . . . . . 134
4. Logistyka jako czynnik strukturotwórczy rynku . . . . . . . . . . . . . . 139
4.1. Kategoria logistyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4.2. Miejsce logistykiwzbiorze czynników strukturotwórczych rynku . . . . . 147
4.3. Logistykawkszta³towaniu przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw . . . 156
4.4. Strukturotwórczy wymiar logistyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
5. Koncepcja logistyki jako systemowa determinanta kszta³towania
struktur rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
5.1. Za³o¿enia, istota i cele koncepcji logistyki w kszta³towaniu
struktur rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
5.2. Identyfikacja i klasyfikacja logistycznych determinant kszta³towania
struktur rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
5.3. System logistyczny jako determinanta kszta³towania struktur rynku . . . . 199
5.4. Elementy systemu logistycznego jako determinanty kszta³towania
struktur rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
5.5. Wp³yw otoczenia systemu logistycznego na kszta³towanie
struktur rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
5.6. Przekroje systemu logistycznegowkszta³towaniu struktur rynku . . . . . 222
6. Empiryczna egzemplifikacja wspó³zale¿nooeci struktur rynku i logistyki . . 231
6.1. Metodyka badañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
6.2. Analiza wspó³zale¿nooeci struktur rynku i logistyki
– studia przypadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
6.3. Ocena kierunków logistycznego kszta³towania struktur rynku
woewietle zrealizowanych badañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Zakoñczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Za³¹czniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *