www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Kuratorska służba sądowa i jej funkcjonowanie – różne perspektywy Gdańskie Studia Prawnicze 3/2020

27,90 

ISSN: 1734-5669

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 256

Format: B5

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze 3/2020. Kuratorska służba sądowa i jej funkcjonowanie – różne perspektywy

Autor: Wojciech Zalewski (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Spis treści

ARTYKUŁY I KOMENTARZE

Prof. dr hab. Piotr Stępniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polityka kryminalna a szanse i bariery rozwoju kurateli sądowej . . . 9

Dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, Uniwersytet Warszawski

Penologia jako podstawa polityki kryminalnej.

Wybrane teoretyczne kwestie prawne związane z pracą kuratora sądowego  26

Dr hab. Wojciech Zalewski, Uniwersytet Gdański

Polityka kryminalna a model kurateli sądowej . . . 43

Dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, Uniwersytet Jagielloński

Wpływ menedżeryzmu na model pracy probacyjnej . . . 58

Dr hab. Jerzy Lachowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawo sądowego kuratora zawodowego do składania zażaleń

na postanowienia sądu w postępowaniu wykonawczym . . . 80

Dr Dorota Rondalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Geneza, stan obecny i perspektywy rozwojowe kurateli dla dorosłych . . 90

Dr Krzysztof Stasiak, Uniwersytet Gdański

Czy potrzebna jest nam reforma kurateli sądowej? . . .103

Dr Katarzyna Witkowska-Rozpara, Uniwersytet Warszawski

Znaczenie i rola kuratora przy przestępstwach przeciwko rodzinie –

na przykładzie przestępstwa znęcania się . . 124

Dr Anna Babicka-Wirkus, Akademia Pomorska w Słupsku

Dr Łukasz Wirkus, Uniwersytet Gdański

Nowe wyzwania Kuratorskiej Służby Sądowej. Przygotowanie kulturowe

kuratorów sądowych do pracy z obcokrajowcami .  . 152

Dr Beata Czarnecka-Dzialuk, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Czy kuratorowi sądowemu potrzebna jest mediacja? . . 165

Dr Paweł Kobes, Uniwersytet Warszawski

Samoistny dozór kuratora sądowego – propozycja nowego środka karnego . 176

Dr Justyna Włodarczyk-Madejska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Znaczenie wywiadu środowiskowego dla postępowania w sprawach nieletnich . . .

Mgr Karolina Całkowska-Krawczyk, Uniwersytet Warszawski

Amerykańskie domy poprawy – houses of refuge – w opisie

Alexisa de Tocqueville’a i Gustave’a de Beaumonta . .  . 203

GŁOSY

Mgr Andrzej Lewna, Uniwersytet Gdański

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r., II AKa 211/18

Kompensacyjny charakter instytucji z art. 46 § 1 k.k. a obowiązek sądu

zasądzenia odsetek od dnia wyrządzenia szkody . . . .. . 220

Dr Paweł Petasz, Uniwersytet Gdański

Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Karnej z dnia 4 lipca 2018 r., III KK 430/17

Warunki działania w ramach obrony koniecznej z art. 25 § 1 k.k. z 1997 r. .  . 230

Mgr Maja Sikorska, Uniwersytet Gdański

Postanowienie Sądu Najwyższego z 2 lipca 2019 r., V KK 358/18

Podstawa stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia .  . 241

VARIA

Mgr Agnieszka Plata, Uniwersytet Gdański

Międzynarodowa Konferencja Prawa Ochrony Dziedzictwa Kultury

„Ratyfikacja i Implementacja konwencji UNIDROIT z 1995 roku. Kolekcje Prywatne:

Perspektywa Historyczna i Prawna”, Gdańsk, 6–7 czerwca 2019 r. (sprawozdanie) . . . . 253

Court probation service and its functioning

– different perspectives

Table of contents

ARTICLES

Piotr Stępniak

Criminal policy – chances and barriers to the development

of the probation service . . . . 9

Jarosław Utrat-Milecki

Penology as the foundation of crime prevention.

Selected theoretical legal issues related to the work of a probation officer . . . 26

Wojciech Zalewski

Criminal policy and the model of court probation . . . 43

Barbara Stańdo-Kawecka

Impact of managerialism on the model of probationary work . . .. 58

Jerzy Lachowski

Right of a probation officer to complain about court orders

in enforcement proceedings . . .. 80

Dorota Rondalska

Genesis, current state and development perspectives

of the probation service for adults . . . . 90

Krzysztof Stasiak

Do we need a reform of the probation service? . . . 103

Katarzyna Witkowska-Rozpara

Role and significance of a probation officer in regard to crimes against family

on the example of the offence under art. 207 of the Polish Criminal Code .. 124

Anna Babicka-Wirkus

Łukasz Wirkus

New challenges of the Curatorial Judicial Service.

Cultural preparation of probation officers to work with foreigners . . 152

Beata Czarnecka-Dzialuk

Does a court probation officer need mediation? .  165

Paweł Kobes

Probation officer’s independent supervision – a proposal for a new penal measure . 176

Justyna Włodarczyk-Madejska

Importance of a community interview for proceedings in juvenile cases  191

Karolina Całkowska-Krawczyk

American houses of refuge in the description of Alexis de Tocqueville

and Gustave de Beaumont . . . . . 203

COMMENTARIES

Andrzej Lewna

Decision of the Court of Appeal in Warsaw of 5 September 2018,

case ref. no. II AKa 211/18

Compensatory nature of the institution from art. 46 § 1 of the Polish Penal Code

and the court’s obligation to award interest from the date of damage . . 220

Paweł Petasz

Decision of the Supreme Court – Criminal Chamber of 4 July 2018,

case ref. no. III KK 430/17

Conditions of acting in necessary self-defense under art. 25 § 1

of the Criminal Code of 1997 . . . . . 230

Maja Sikorska

Decision of the Supreme Court of 2 July 2019, case ref. no V KK 358/18

Basis for applying a conditional early release .. 241

VARIA

Agnieszka Plata

International Conference on Heritage Protection „Ratification and Implementation

of the 1995 UNIDROIT Convention & Private Collections: Historical

and Legal Perspective”, Gdańsk, June 6–7, 2019 (report) . . .  253

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kuratorska służba sądowa i jej funkcjonowanie – różne perspektywy Gdańskie Studia Prawnicze 3/2020”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *