www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń. Efektywność…

26,99 

ISBN: 978-83-7865-690-6

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 188

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń. Efektywność inwestycyjna i zasady funkcjonowania

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Łukasz Dopierała

 

Głównym celem książki jest ocena efektywności inwestycyjnej indywidualnych kont emerytalnych (IKE) prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń na życie. W opracowaniu podjęto się ponadto określenia znaczenia IKE prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń w polskim systemie emerytalnym, w szczególności na tle innych dobrowolnych form zabezpieczenia emerytalnego. Scharakteryzowano sposób działania IKE w zakładach ubezpieczeń z uwzględnieniem znaczenia oraz metod realizacji funkcji ochronnej i oszczędnościowej. Wykorzystując metody ekonometryczne, zidentyfikowano czynniki wpływające na wyniki inwestycyjne osiągane przez zarządzających ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Książka łączy zatem tematykę ubezpieczeń gospodarczych oraz społecznych z zagadnieniem efektywności inwestycyjnej wywodzącym się z klasycznej teorii portfela.

Głównymi adresatami opracowania są osoby, które wykorzystują lub zamierzają wykorzystywać dodatkowe formy zabezpieczenia emerytalnego, a w szczególności IKE. Praca skierowana jest także do wszystkich osób zainteresowanych rynkiem emerytalnym w Polsce, między innymi ekspertów oraz pracowników publicznych i prywatnych instytucji związanych z problematyką zabezpieczenia emerytalnego.

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

1. INSTRUMENTY ZABEZPIECZENIA NA STAROŚĆ W POLSKIM SYSTEMIE EMERYTALNYM

1.1. Polski system emerytalny i jego ewolucja

1.2. Formy oszczêdzania w trzecim filarze polskiego systemu emerytalnego

1.2.1. Pracownicze programy emerytalne

1.2.2. Indywidualne konta emerytalne

1.2.3. Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

1.3. Rozwój dodatkowych form zabezpieczenia emerytalnego

funkcjonuj¹cychwramach trzeciego filaru w latach 2005–2016

1.3.1. Uczestnictwo w trzecim filarze w podziale na formy zabezpieczenia

1.3.2. Zgromadzone aktywa

1.3.3. Determinanty rozwoju dodatkowych form zabezpieczenia

emerytalnego

2. ZASADY FUNKCJONOWANIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

PROWADZONYCH PRZEZ ZAK£ADY UBEZPIECZEÑ NA ŻYCIE .

2.1. Ogólna charakterystyka ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

funduszem kapitałowym

2.2. Cechy różnicujące ubezpieczenia oferowane w ramach IKE

2.2.1. Charakter ubezpieczenia

2.2.2. Przebieg ubezpieczenia

2.2.3. Składka ubezpieczeniowa

2.2.4. Koszty oraz opłaty

2.3. Polityka inwestycyjna zakładów ubezpieczeñ w ramach

indywidualnych kont emerytalnych

2.3.1. Uwarunkowania prawne działalnooeci inwestycyjnej

2.3.2. Metody zarz¹dzania procesem inwestycyjnym

2.3.3. Rodzaje nabywanych aktywów

3. TEORETYCZNE PODSTAWY POMIARU EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ

3.1. Teoria portfela Markowitza jako podstawa koncepcji efektywności

inwestycyjnej

3.2. Modele wyceny aktywów kapitałowych

3.2.1. Model Sharpe’a

3.2.2. Model CAPM

3.2.3. Model APT

3.3. Teoria rynków efektywnych

3.4. Klasyfikacja metod pomiaru efektywności inwestycyjnej

4. EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITA£OWYCH

DOSTÊPNYCHWRAMACH INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

4.1. Założenia badawcze

4.2. Dochodowość ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

4.3. Ryzyko oraz efektywność ubezpieczeniowych funduszy

kapita³owychwoewietle względnych miar oceny

4.3.1. Miary klasyczne

4.3.2. Miary oparte na dolnych momentach cząstkowych

4.3.3. Miary oparte na maksymalnym spadku stopy zwrotu

na przykładzie wskaźnika Calmara

4.3.4. Miary oparte na wartości zagrożonej na przykładzie

zmodyfikowanego wskaŸnika Sharpe’a

4.4. Ryzyko oraz efektywnoć ubezpieczeniowych funduszy

kapita³owychwoewietle bezwzględnych miar oceny

4.4.1. Wskaźnik Jensena

4.4.2. Model Henrikssona–Mertona

4.5. Efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych akcji

oraz mieszanych w ujęciu syntetycznym

ZAKOÑCZENIE

SUMMARY

BIBLIOGRAFIA

SPIS AKTÓW PRAWNYCH

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń. Efektywność…”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *