www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2017/4

24,99 

ISSN: 1734-5677

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 122

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2017/4

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Spis treści

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

1. Dr Krzysztof Kaszubowski, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2016 r.,

III SA/Gd 812/16

Zakwestionowanie ustaleń policji drogowej co do przekroczenia dopuszczalnej

prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym jako zagadnienie wstępne

dla rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji administracyjnej. 13

2. Daniel Badecki

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2013 r., I OSK 2483/12

Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym . 25

PRAWO FINANSOWE

3. Dr hab. Jacek Patyk, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Mateusz Lewandowski, doktorant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.,

I SA/Sz 262/17

Definicja pojęcia „paliwa silnikowe” i pojęcia „paliwa opałowe”

na gruncie podatku VAT. 35

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE, PRAWO HANDLOWE

4. Dr Izabela Adrych-Brzezińska, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2015 r., I CZ 1/15

Niemożność skorzystania w poprzednim postępowaniu

z określonych okoliczności faktycznych lub środków dowodowych

jako przesłanka wznowienia postępowania. 45

5. Dominika Mróz-Szarmach, asystent Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 lipca 2016 r., I ACz 823/16

Skutki nieuwzględnienia w pozwie informacji z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. . 56

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE

6. Dr Mikołaj Małecki, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 marca 2017 r., II AKa 17/17

Obserwacja lokalu jako przygotowanie do rozboju. . 65

7. Dr Marek Skwarcow, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2016 r., SNO 18/16

Możliwość wykorzystania w postępowaniu dyscyplinarnym wyjaśnień

złożonych przez sędziego przed datą wszczęcia przeciwko niemu

postępowania dyscyplinarnego.. . 73

8. Dr Łukasz Cora, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r., II KZ 18/17

Przywrócenie terminu zawitego w wyniku zaniedbania obrońcy. 82

9. Dr Paweł Petasz, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2017 r., II AKa 196/17

Okoliczności wykluczające przyjęcie kwalifikacji prawnej dzieciobójstwa

z art. 149 kodeksu karnego z 1997 r.. 88

PRAWO PRACY

10. Maciej Beck

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2013 r., II PK 60/13

Rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę bez wypowiedzenia

z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych

jako przesłanka braku prawa do odprawy emerytalnej. . 97

11. Marta Lipke

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2017 r., II PK 14/16

Świadczenie pracy w czasie zwolnienia lekarskiego jako ciężkie naruszenie

podstawowych obowiązków pracowniczych. Dbanie o dobro zakładu pracy

jako podstawowy obowiązek pracownika . 105

12. Żaklina Rogozińska, aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Gdańsku

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2017 r., I UK 79/16

Umowa o dzieło a umowa zlecenie w świetle obowiązku ubezpieczeniowego. . 114

Table of contents

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE

1. Krzysztof Kaszubowski, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk

Judgement of the Regional Administrative Court in Gdańsk of 15 December 2016

in Case III SA/Gd 812/16

Question the road police findings on exceeding the speed limit

over more than 50 km/h as the initial issue for determination of the case

and giving the administrative decision . 13

2. Daniel Badecki

Judgement of the Supreme Administrative Court of 16 January 2013 in Case

I OSK 2483/12

Grounds for the cassation in the proceedings before administrative courts.  25

FINANCIAL LAW

3. Jacek Patyk, Ph.D., associate professor at WSB University in Toruń

Mateusz Lewandowski, doctoral student at the Nicolaus Copernicus University of Toruń

Judgement of the Regional Administrative Court in Szczecin of 17 May 2017 in Case

I SA/Sz 262/17

Definitions of the notion of „motor fuels” and the notion of „heating fuels”

with regard to VAT tax. . 35

CIVIL LAW AND PROCEDURE, COMMERCIAL LAW

4. Izabela Adrych-Brzezińska, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk

Order of the Supreme Court of 11 February 2015 in Case I CZ 1/15

Inability to raise in the previous proceedings certain facts or pieces

of evidence as a ground for the renewal of proceedings. 45

Table of contents

5. Dominika Mróz-Szarmach, teaching assistant at University of Gdańsk, legal counsel

Judgement of the Court of Appeal in Katowice of 6 July 2016 in Case I ACz 823/16

Effects of non-inclusion in the lawsuit the information stated in Article 187(1)(3)

of the Civil Procedure Code. . 56

CRIMINAL LAW AND PROCEDURE

6. Mikołaj Małecki, Ph.D., lecturer at Jagiellonian University

Judgement of the Court of Appeal in Lublin of 21 March 2017 in Case II AKa 17/17

Observation of premises as preparation for robbery . 65

7. Marek Skwarcow, Ph.D., judge at the Regional Court in Gdańsk

Order of the Supreme Court of 16 May 2016 in Case SNO 18/16

Possibility to use in the disciplinary proceedings statements given by a judge

before the date of the initiation of the disciplinary proceedings against the judge. . . 73

8. Łukasz Cora, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk

Order of the Supreme Court of 9 August 2017 in Case II KZ 18/17

Reinstatement of the time-limit passed due to the negligence of a lawyer. . 82

9. Paweł Petasz, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk

Judgement of the Court of Appeal in Wrocław of 9 August 2017 in Case II AKa 196/17

Circumstances excluding the legal qualification of a child-slaughter

under Article 149 of the Criminal Code of 1997 . 88

LABOUR LAW

10. Maciej Beck

Judgement of the Supreme Court of 26 November 2013 in Case II PK 60/13

Termination of the contract of employment by the employer without the notice

due to the gross infringement of the fundamental duties of the employee

as the ground for the lack of the right to a retirement gratuity. . 97

11. Marta Lipke

Judgement of the Supreme Court of 16 March 2017 in Case II PK 14/16

Performing of work during the sick leave as a gross infringement

of the fundamental duties of the employee. Taking care of the interests

of the establishment as a fundamental duty of an employee. . 105

Table of contents

12. Żaklina Rogozińska, legal trainee at Regional Legal Counsels’ Chamber in Gdańsk

Judgement of the Supreme Court of 1 February 2017 in Case I UK 79/16

The project contract and the mandate contract from the perspective

of social security insurance obligations.. 114

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2017/4”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *