www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Prawnicze Orzecznictwo 2019/1

23,99 

ISSN: 1734-5677

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 154

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze 2019/1 Orzecznictwo

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Spis treści

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

1. Grażyna Tandek, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego

Przegląd orzecznictwa z zakresu hipoteki za rok 2017. . . . . . . . . . 13

II. GLOSY

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

2. Krzysztof Gruszecki, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski

& Partners

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2015 r., II OSK 542/14

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do realizacji

tylko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

a nie oczywiście już zrealizowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE, PRAWO HANDLOWE

3. Dominika Mróz-Szarmach, asystentka Uniwersytetu Gdańskiego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2018 r., I AGa 119/18

Wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność strony

a wymóg z art. 1481 § 3 k.p.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4. Marika Rolińska, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 110/17

Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia

o odrzuceniu spadku przez wzgląd na zasady współżycia społecznego . . . . . . . . 67

5. Michał Ołowski, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2016 r., I ACa 1241/15

Charakter mieszany umowy o świadczenie usług z elementami umowy

o dzieło przenoszącej autorskie prawa majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE

6. dr Marek Skwarcow, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2018 r., III KS 19/18

Uchylenie wyroku sądu odwoławczego na skutek skargi nadzwyczajnej

oskarżyciela publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

7. dr Paweł Petasz, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r., II AKa 137/17

Okoliczności przedmiotowe czynu jako podstawa ustalenia zamiaru

dokonania przestępstwa zabójstwa z art. 148 § 1 k.k. z 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . 98

8. dr Piotr Rogoziński, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2017 r., II KK 312/17

Obowiązek zawiadamiania pokrzywdzonego o terminie rozprawy głównej . . . . . 106

9. Dagmara Krzesińska, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12

Obraza uczuć religijnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

PRAWO PRACY

10. Żaklina Rogozińska, aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2018 r., I PK 50/17

Wstrzymanie wypłaty premii po wypowiedzeniu

zakładowego układu zbiorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

11. Justyna Symber, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego, aplikant Okręgowej Izby

Radców Prawnych w Gdańsku

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2018 r., II PK 37/17

Dochodzenie przez pracownika roszczeń odszkodowawczych

wywodzonych z zasady równego traktowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

PRAWO KONSTYTUCYJNE

12. Arkadiusz Rozpędowski, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r., I KZP 4/17

Prawo łaski jako konstytucyjne uprawnienie

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

 

GDANSKIE STUDIA PRAWNICZE 2019, NR 1

Table of contents

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

I. CASE-LAW REVIEW

1. Grażyna Tandek, doctoral student at University of Gdańsk

Case-law review in mortgage cases for year 2017 . . .. . . . . 13

II. GLOSSES

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE

2. Krzysztof Gruszecki, legal counsel at Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski

& Partners

Judgement of the Supreme Administrative Court of 10 November 2015

in Case II OSK 542/14

Environmental influence assessment made with reference to implementation

of only planned undertakings that can seriously affect the environment

as opposed to the undertakings already implemented . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

CIVIL LAW AND PROCEDURE, COMMERCIAL LAW

3. Dominika Mróz-Szarmach, assistant at University of Gdańsk

Judgement of the Court of Appeal in Szczecin in Case I AGa 119/18

Motion to proceed on trial without the party’s presence and the requirement

from Article 148(1) paragraph (3) of the Civil Procedure Code . . . . . . . . . . . . . 57

4. Marika Rolińska, doctoral student at University of Gdańsk

Resolution of the Supreme Court of 15 March 2018 in Case III CZP 110/17

Rescission of the legal effects of failure to give, in the prescribe time-limit,

the statement as to rejection of the inheritance on the grounds the rules

of social coexistence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

5. Michał Ołowski, doctoral student at University of Gdańsk

Judgement of the Court of Appeal Court in Warsaw of 9 June 2016 in Case I ACa 1241/15

Hybrid nature of the services contract incorporating feautres of contract

to perform a specified task transfering copyrights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

CRIMINAL LAW AND PROCEDURE

6. Marek Skwarcow, Ph.D., judge at the Regional Court in Gdańsk

Judgement of the Supreme Court of 28 August 2018 in Case III KS 19/18

Repeal of a judgement following the extraordinary appeal . . . . . . . . . . . . . . . 91

7. Paweł Petasz, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk

Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 2 June 2017 in Case II AKa 137/17

Objective elements of an offence as the grounds for establishing the intent

in the offence of homicide under Article 148(1) of the Criminal Code of 1997 . . . . 98

8. Piotr Rogoziński, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk

Judgement of the Supreme Court of 13 December 2017 in Case II KK 312/17

Obligation to inform the injured party about the date

of the main court hearing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

9. Dagmara Krzesińska, doctoral student at university of Gdańsk

Resolution of Supreme Court of 29 October 2012 in Case I KZP 12/12

Insult of religious feelings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

LABOUR LAW

10. Żaklina Rogozińska, legal trainee at Regional Counsels’ Chamber in Gdańsk

Judgement of the Supreme Court of 21 May 2018 in Case I PK 50/17

Withholding the payment of a bonus after the termination

of collective bargaining agreement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

11. Justyna Symber, legal trainee at Regional Counsels’ Chamber in Gdańsk

Judgement of the Supreme Court of 17 April 2018 in Case II PK 37/17

Execution by an employee damages claimed under the principle

of equal treatment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

CONSTITUTIONAL LAW

12. Arkadiusz Rozpędowski, doctoral student at University of Gdańsk, barrister

Resolution of the Supreme Court of 31 May 2017 in Case I KZP 4/17

Act of pardon as a constitutional prerogative

of the President of the Republic of Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Prawnicze Orzecznictwo 2019/1”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *