www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Prawnicze 5/2022

39,99 

ISSN: 1734-5669

Rok wydania 2023

Liczba stron 332

Format: 170 x 240 mm

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze 5/2022

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Gdańskie Studia Prawnicze 5/2022. Między jednolitością a odrębnościami – rodzaje postępowania cywilnego

W numerze m.in.:

  • Andrzej Jakubecki, Jednolitość czy różnorodność postępowania cywilnego? Optymalny model kodeksu postępowania cywilnego
  • Marcin Walasik, Profil i zakres postępowania nieprocesowego
  • Andrzej Marciniak, Postępowanie cywilne rozpoznawcze a postępowanie egzekucyjne
  • Jacek Gołaczyński, Informatyzacja postępowania cywilnego. Od odrębności do modelu podstawowego

„Gdańskie Studia Prawnicze” to czasopismo naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, które ukazuje się począwszy od 1996 roku, stanowiąc przestrzeń dla upowszechniania osiągnięć i wyników badań z zakresu nauk prawnych. Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma.

 

Spis treści

Artykuły

Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednolitość czy różnorodność postępowania cywilnego?

Optymalny model kodeksu postępowania cywilnego . . . 9

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.01

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak, Uniwersytet Łódzki

Aksjologiczne uzasadnienie postępowań odrębnych w procesie cywilnym. .. 44

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.02

Dr hab. Marcin Walasik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profil i zakres postępowania nieprocesowego . . . 67

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.03

Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Uniwersytet Łódzki

Postępowanie cywilne rozpoznawcze a postępowanie egzekucyjne. .. 98

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.04

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Uniwersytet Szczeciński

Stosunek pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym

a postępowaniami restrukturyzacyjnymi – wybrane zagadnienia. .  121

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.05

Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski

Informatyzacja postępowania cywilnego.

Od odrębności do modelu podstawowego. . . . 145

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.06

Dr hab. Anna Machnikowska, Uniwersytet Gdański

„Nie mnożyć bytów ponad potrzebę”.

O władzy sędziego na przykładzie postępowań odrębnych. . 180

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.11

Dr hab. Aneta Arkuszewska, Uniwersytet Rzeszowski

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – mediacja i arbitraż

w modelu kodeksu postępowania cywilnego. . . 207

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.08

Dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Postępowanie grupowe jako przykład pozakodeksowego sądowego

postępowania cywilnego . . . 225

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.07

Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak, Uniwersytet Wrocławski

Model sądowej kontroli decyzji administracyjnych

(na przykładzie spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów

oraz postępowań regulacyjnych). Postulaty de lege ferenda. .  . 256

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.09

Dr Joanna May, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Celowość utrzymania postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy

jako postępowania odrębnego. . . . 279

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.10

Dr hab. Andrzej Olaś, Uniwersytet Jagielloński

E pluribus unum? O optymalny model procedury cywilnej w sprawach spornych –

uwagi na tle Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego. . . . 294

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.12

Varia

Dr hab. Anna Machnikowska, Uniwersytet Gdański

Dr Dominika Mróz-Szarmach, Uniwersytet Gdański

Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego,

22–25 września 2021 r. (sprawozdanie). . .. 315

 

Table of contents

Articles

Professor Andrzej Jakubecki, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Uniformity or Diversity of Civil Proceedings?

Optimal Model for the Code of Civil Procedure. . . . . 9

Professor Sławomir Cieślak, University of Łódź

Axiological Justification of Separate Proceedings in a Civil Process. . 44

Professor Marcin Walasik, Adam Mickiewicz University in Poznań

Profile and Scope of Non-contentious Proceedings. . . . 67

Professor Andrzej Marciniak, University of Łódź

Preliminary Civil Proceedings and Enforcement Proceedings. . .. 98

Professor Kinga Flaga-Gieruszyńska, University of Szczecin

Relationship between Enforcement Proceedings and Restructuring Proceedings –

Selected Issues. . .. 121

Professor Jacek Gołaczyński, University of Wrocław

Informatization of Civil Proceedings. From Distinctiveness to a Basic Model . . 145

Professor Anna Machnikowska, University of Gdańsk

“Do not Multiply Entities beyond the Need”. On the Power of the Judge

on the Example of Separate Proceedings . . . . 180

Professor Aneta Arkuszewska, University of Rzeszów

Extrajudicial Methods of Dispute Resolution – Mediation and Arbitration

in the Code of Civil Procedure Model. . .. 207

Professor Agnieszka Laskowska-Hulisz, Nicholas Copernicus University of Toruń

Group Proceedings as an Example of Non-code Judicial Civil Proceedings . . . 225

Professor Łukasz Błaszczak, University of Wrocław

Model of Judicial Review of Administrative Decisions (on the Example of Competition

and Consumer Protection Cases and Regulatory Proceedings).

Postulates de lege ferenda . . .  256

Joanna May, PhD, Nicholas Copernicus University of Toruń

Advisability of Maintaining a Proceeding in Matters of Labour Law

as a Separate Proceeding. . . . 279

Professor Andrzej Olaś, Jagiellonian University in Kraków

E pluribus unum? Search for the Optimal Model of Civil Procedure

in Contentious Matters – Comments on the Background

of the Model European Rules of Civil Procedure . . . . . 294

Varia

Professor Anna Machnikowska, University of Gdańsk

Dominika Mróz-Szarmach, PhD, University of Gdańsk

Congress of Chairs and Departments of Civil Procedure,

22–25 September 2021 (Report). . . . . 315

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Gdańskie Studia Prawnicze 5/2022”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.