www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Aktualne problemy prawa medycznego

26,99 

ISSN: 1734-5669

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 194

Format: B5

Brak w magazynie

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze 1/2021. Aktualne problemy prawa medycznego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Ewa Bagińska

 

Spis treści

ARTYKUŁY I KOMENTARZE

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, profesor emerytowany Uniwersytetu

Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawo pacjenta do informacji medycznych (w świetle orzecznictwa) . .. . 9

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.01

Dr hab. Rafał Kubiak, Uniwersytet Łódzki

Zmiany w art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

i ich systemowe konsekwencje . . . 29

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.02

Dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawne aspekty wspomaganej prokreacji post mortem  . 46

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.03

Dr hab. Mariusz Fras, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Odpowiedzialność deliktowa biegłego za szkodę spowodowaną

wydaniem nieprawdziwej opinii w postępowaniu sądowym.

Rozważania na tle najnowszej judykatury .. . . 66

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.04

Dr hab. Monika Wałachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Naruszenie prawa do dokumentacji medycznej .  . 85

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.05

Prof. Elena Bargelli, PhD, University of Pisa

Edoardo Bacciardi, PhD, University of Pisa

Medical Liability in Italy after the “Gelli-Bianco” reform (Law 8 March 2017, No. 24) .. 101

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.06

Dr Izabela Adrych-Brzezińska, Uniwersytet Gdański

Burden of proof in medical malpractice cases under Polish law . . 119

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.07

GLOSY

Dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, Uniwersytet Gdański

Ramy prawne certyfikacji wyrobów medycznych

na przykładzie oprogramowania wspomagającego przepisywanie leków .  133

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2017 r., C-329/16

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.08

Dr hab. Monika Tomaszewska, Uniwersytet Gdański

Prawo do jednakowego wynagrodzenia i porównywalność prac

niejednakowych lekarzy i rezydentów . 146

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2011 r., I PK 232/10

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.09

Dr Żaneta Zemła-Pacud, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Przesłanki zdolności ochronnej dalszych zastosowań medycznych z tytułu SPC

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie C-673/18 Santen . . 154

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.10

Dr Urszula Drozdowska, Uniwersytet w Białymstoku

Zadośćuczynienie w razie naruszenia prawa pacjenta do informacji

o alternatywnej metodzie wykonania zabiegu operacyjnego .. 167

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 marca 2018 r., I ACa 917/17

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.11

VARIA

Prof. dr hab. Ewa Bagińska, Uniwersytet Gdański

Natalia Karczewska-Kamińska, Przymus leczenia i inne interwencje medyczne

bez zgody pacjenta, Warszawa 2018, ss. 425 (recenzja) . 183

Dr hab. Mariusz Fras, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Małgorzata Serwach, Ochrona ubezpieczeniowa pacjentów

przed negatywnymi skutkami leczenia, Kraków 2018, ss. 404 (recenzja) . . 189

Recenzenci publikacji w „Gdańskich Studiach Prawniczych” w 2020 r. .. 194

 

Current Issues of Medical Law

Table of contents

ARTICLES

Mirosław Nesterowicz

Right of a Patient to Medical Information (in the Light of Jurisprudence) . . . 9

Rafał Kubiak

Amendments to Art. 30 of the Act on the Professions of Physician

and Dentist and Their Systematic Consequences . . . 29

Kinga Bączyk-Rozwadowska

Legal Aspects of Medically Assisted Procreation Performed After the Death

of a Husband or a Partner .  . 46

Mariusz Fras

Tort Liability of a Court Expert for Damage Caused by a False or Incorrect Opinion

Delivered in Court Proceedings. Remarks Against the Background

of the Latest Jurisprudence .  . 66

Monika Wałachowska

Violation of the Right to Medical Records . . . 85

Elena Bargelli, Edoardo Bacciardi

Medical Liability in Italy After the “Gelli-Bianco” Reform (Law 8 March 2017, No. 24) . . 101

Izabela Adrych-Brzezińska

Burden of Proof in Medical Malpractice Cases under Polish Law . . . 119

COMMENTARIES

Sylwia Majkowska-Szulc

Legal Framework of Medical Device Certification on the Example

of Drug Prescription Assistance Software . .. 133

Decision of the Court of Justice of 7 December 2017, C-329/16

Monika Tomaszewska

Right to the Same Remuneration and the Comparability

of the Work of Different Doctors and Residents . .. 146

Decision of the Supreme Court of 7 April 2011, I PK 232/10

Żaneta Zemła-Pacud

Prerequisites for the Protective Ability of Further Medical Uses Due to SPCs .  154

Decision of the Court of Justice of 9 July 2020, C-673/18 Santen

Urszula Drozdowska

Compensation for the Violation of the Patient’s Right to Information

About an Alternative Method of Performing Surgery .  167

Decision of the Court of Appeal in Poznań of 8 March 2018, I ACa 917/17

VARIA

Ewa Bagińska

Natalia Karczewska-Kamińska, Przymus leczenia i inne interwencje medyczne

bez zgody pacjenta [Compulsory Treatment and Other Medical Interventions

Without the Consent of a Patient], Warszawa 2018, pp. 425 (review) . .183

Mariusz Fras

Małgorzata Serwach, Ochrona ubezpieczeniowa pacjentów

przed negatywnymi skutkami leczenia [Insurance Protection of Patients Against

the Negative Effects of Treatment], Kraków 2018, pp. 404 (review) . . 189

Reviewers of “Gdańsk Legal Studies” in 2020 . .. 194

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Aktualne problemy prawa medycznego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *