www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Spedycja krajowa i międzynarodowa

89,99 

Wydanie: I

Rok wydania: 2022

ISBN: 978-83-7421-441-4

Liczba stron: 588

Opis

Spedycja krajowa i międzynarodowa

Autor: Adam Salomon

Wydawnictwo Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Adresatami podręcznika „Spedycja krajowa i międzynarodowa” są stu­den­ci/stu­dentki, przygotowujący się do pracy w spedycji krajowej i międzynarodowej, handlu morskim i międzynarodowym, menedżerowie małych, średnich, a nawet dużych firm spedycyjno-transportowych oraz wszyscy zainteresowani spedycją krajową i międzynarodową.

Zasadnicza część podręcznika „Spedycja krajowa i międzynarodowa” składa się z piętnastu rozdziałów merytorycznych i dwudziestu czterech załączników.

W rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Wprowadzenie w zagadnienia spedycji krajowej i międzynarodowej”, przedstawiono m.in. definicję transportu, logistyki i spedycji oraz podziały spedycji według różnych kryteriów i autorów. Omówiono tu też rolę spedytora jako realizatora usług spedycyjnych i przedstawiono umowę spedycji wraz z wynikającymi z niej obowiązkami, prawami i odpo­wie­dzialnością. Dogłębnie zanalizowano również cenę za usługi spedycyjne oraz różne pojęcia związane z procesem spedycyjno-transportowym, np. datę wysyłki towaru, szacowaną datę wysyłki towaru, szacowany termin dostawy towaru, datę wysta­wienia faktury za towar/usługę, termin dostawy towaru czy datę zwrotu. Rozdział kończy krótka historia spedycji oraz pytania kontrolne, zamieszczone w każdym rozdziale.

W rozdziale drugim, zatytułowanym „Organizacja procesów spedycyjnych

i podsta­wowa dokumentacja spedycyjno-transportowa”, omówiono proces spedy­cyjny oraz podstawowe dokumenty wykorzystywane w procesach spedycyjno-transportowych. Rozpoczęto analizę od zlecenia spedycyjnego i instrukcji wysył­kowej, a następnie omówiono instrukcję wysyłkową, dowód dostawy i różnego rodzaju świadectwa (m.in. świadectwo pochodzenia, antydumpingowe, próbowania, analizy, standaryzacyjne, weterynaryjne). Objaśniono tu również specyfikację towarową (Packing List), zlecenie A/C i B oraz dokumenty transportowe, np.  czarterpartię, notę bukingową i różne rodzaje czarterów czy faktury (proforma, handlowa i spedytora). Scharakteryzowano także inne dokumenty, np. Routeing Order, deklarację ładunku niebezpiecznego, zlecenie dostawy oraz zwolnienie teleksowe (Telex Release), które są często stosowane w spedycji portowo-morskiej, jak również dokumenty celne i ubezpieczeniowe.

W rozdziale trzecim przedstawiono spedycję krajową i międzynarodową

w poszczególnych gałęziach transportu, tj. w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim oraz w żegludze śródlądowej. W poszczególnych podrozdzia­łach (gałęziach) przedstawiono analizę procesu spedycyjnego, tabor oraz wskazano na specyficzne dokumenty.

W kolejnych dwóch rozdziałach zaprezentowano zwyczaje i uzanse: w rozdzia­le czwartym – Incoterms®2020, z dogłębnym podziałem na 11 formuł, a w rozdziale piątym – wszystkie pozostałe, z którymi zarówno spedytor krajowy, jak i między­narodowy, może mieć do czynienia:  Jednolite zwyczaje i praktyka dotyczące ilości towarów, terminów dostaw, przewozu i liczenia czasu dozwolonego, Reguły Haskie i Hasko-Visbijskie, Reguły Hamburskie, Reguły Yorku-Antwerpii (dotyczące awarii wspólnej w spedycji portowo-morskiej), Konwencja CMR, Konwencja War­szawska, Jednolite zwyczaje i praktyka dotycząca akredytywy dokumentowej i inkasa doku­mentów handlowych.

W rozdziale szóstym omówiono ładunki i opakowania, stosowane w spedycji krajowej i międzynarodowej, przedstawiono pojęcie i rodzaje ładunków, ich podział według naturalnej, technicznej i wartościowej podatności przewozowej, scharakte­ry­zo­wano opakowania – ich funkcję, wymagania stawiane opakowaniom w różnych gałęziach transportu oraz opakowania wykonane z różnych materiałów.

W rozdziale siódmym zaprezentowano znaki stosowane na opakowaniach

i szczegółowo przedstawiono grupy i funkcje znaków, znaki dotyczące przemiesz­czania oraz warunków przechowywania ładunków w opakowaniach spedycyjno-transportowych, a także znaki identyfikujące materiał opakowania.

W rozdziale ósmym przedstawiono znaczenie magazynowania ładunków

w spedycji krajowej i międzynarodowej, omówiono pojęcie magazynowania i maga­zynu, rodzaje magazynów, typy konstrukcyjne budowli magazynowych, obszary funkcjonalne magazynów i metody rozmieszczania ładunku oraz usługi i podsta­wowe stawki, związane z magazynowaniem ładunków.

Rozdział dziewiąty omawia zastosowanie kodów kreskowych w pracy spedy­tora krajowego i międzynarodowego. Rozpatrzono tu pojęcie i elementy kodu kreskowego, ich rodzaje i korzyści, płynące z wykorzystania kodów kreskowych w sektorze TSL.

Rozdział dziesiąty omawia jednostki spedycyjno-logistyczne, stosowane

w spedycji krajowej i międzynarodowej. W rozdziale tym szczegółowo omówiono również jednostki ULD, używane w transporcie lotniczym.

W rozdziale jedenastym, dotyczącym formowania jednostek spedycyjno-logistycznych, przedstawiono formowanie tych jednostek z podziałem na ładunki sztukowe, ładunki suche luzem i ładunki płynne oraz gazowe.

W rozdziale dwunastym scharakteryzowano transport multimodalny, tj. poję­cie, rodzaje, dokumenty (FIATA).

W rozdziale trzynastym przedstawiono metody finansowania międzynaro­dowych transakcji handlowych z punktu widzenia spedycyjnego: zapłatę z góry, czek, weksel, faktoring, forfaiting, akredytywę, inkaso oraz gwarancje bankowe.

Rozdział czternasty poświęcono znaczeniu ubezpieczenia w spedycji krajowej i międzynarodowej. Przedstawiono pojęcie ubezpieczenia, rodzaje ubezpieczeń

(z podziałem na: ubezpieczenie przewożonych ładunków – cargo, środków transportowych – casco, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora – OCS oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego – OCP(D). Omówiono również najważniejsze dokumenty ubezpieczeniowe, takie jak wniosek ubezpieczeniowy, polisa ubezpieczeniowa, ze szczególnym względnieniem warunków stosowanych w handlu morskim (czyli tzw. instytutowe klauzule ładunkowe A, B i C), list gwarancyjny (rewers).

Rozdział piętnasty dotyczy procedur celnych, stosowanych w spedycji krajowej, a przede wszystkim międzynarodowej. Omówiono tu osiem procedur: dopuszczenia do obrotu, procedurę wywozu, procedurę tranzytu, procedury składu celnego, procedury uszlachetniania czynnego i biernego, przetwarzanie pod kontrolą celną oraz procedurę odprawy czasowej.

Ostatnią częścią podręcznika są Załączniki (24), w których przedstawiono: wykaz najważniejszych pojęć, oznaczeń i skrótów spedycyjnych i transportowych, uwagi w języku angielskim, umieszczane na dokumentach spedycyjnych i trans­porto­wych, postanowienia Kodeksu Cywilnego, dotyczące umowy spedycji, przy­kła­dową umowę spedycji, blankiety różnych dokumentów spedycyjno-transporto­wych, m.in. FIATA, oraz słowniczek terminów spedycyjnych: angielsko-francusko-niemiecko-hiszpańsko-polski.

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP .. 11

1. WPROWADZENIE W ZAGADNIENIA SPEDYCJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ .. 15

1.1. Definicje transportu, logistyki i spedycji … 15

1.2. Podziały spedycji według różnych kryteriów…. 20

1.3. Spedytor jako realizator usług spedycyjnych .. 23

1.4. Umowa spedycji … 33

1.4.1. Obowiązki spedytora. 36

1.4.2. Prawa spedytora …. 36

1.4.3. Odpowiedzialność spedytora…. 37

1.5. Umowa przewozu .. 40

1.6. Ceny za usługi spedycyjne ….. 42

1.7. Pojęcia związane z terminami operacji spedycyjno-transportowych … 46

1.7.1. Data wysyłki towaru . 47

1.7.2. Szacowana data wysyłki towaru … 47

1.7.3. Szacowany termin dostawy towaru….. 47

1.7.4. Data wystawienia faktury za towar/usługę…. 48

1.7.5. Termin dostawy towaru … 48

1.7.6. Data zwrotu towaru … 48

1.8. Historia spedycji….48

1.9. Pytania kontrolne do rozdziału…. 49

2. ORGANIZACJA PROCESÓW SPEDYCYJNYCH I PODSTAWOWA DOKUMENTACJA

SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWA.. 51

2.1. Proces spedycyjny….. 51

2.2. Dokumenty stosowane w procesach spedycyjno-transportowych .. 59

2.3. Zlecenie spedycyjne…. 61

2.4. Instrukcja wysyłkowa… 66

2.5. Dowód dostawy….. 67

2.6. Świadectwa / Certyfikaty … 69

2.6.1. Świadectwo pochodzenia….. 69

2.6.2. Świadectwo antydumpingowe… 74

4 A. SALOMON, Spedycja krajowa i międzynarodowa

2.6.3. Świadectwo próbobrania….. 74

2.6.4. Świadectwo analizy…. 75

2.6.5. Świadectwo standaryzacyjne… 75

2.6.6. Świadectwo weterynaryjne… 75

2.6.7. Świadectwo fitopatologiczne … 76

2.6.8. Świadectwo kondycjonowania….. 76

2.6.9. Świadectwo dezynfekcji…. 76

2.6.10. Świadectwo fumigacji … 77

2.6.11. Świadectwo wieku…… 77

2.6.12. Świadectwo o rodowodzie zwierząt….. 77

2.6.13. Świadectwo kwalifikacyjne … 77

2.6.14. Świadectwo liczenia/mierzenia (Tally Sheet)…. 77

2.6.15. Świadectwo o sile wyższej …. 77

2.6.16. Świadectwo zgodności pojazdu …. 78

2.6.17. Świadectwo koszerności….. 80

2.6.18. Świadectwo Halal …… 80

2.7. Specyfikacja towarowa (Packing List)….. 80

2.8. Zlecenie A/C (deklaracja podjęcia ładunku) i zlecenie B (deklaracja złożenia ładunku). 85

2.9. Pokwitowanie wymiany kontenera (Container Interchange Receipt) – potwierdzenie wymiany

sprzętu (Equipment Interchange Receipt).. 89

2.10. Listy przewozowe …. 89

2.11. Czarter (Charterparty) i nota bukingowa (w spedycji morskiej)…. 90

2.11.1. Czarter goły (Bareboat Charter)… 91

2.11.2. Czarter na podróż (Voyage Charter)…. 92

2.11.3. Czarter na czas (Time Charter)… 94

2.12. Dokumenty za- i wyładunku (Time Sheet) i (Statement of Facts)… 95

2.13. Międzynarodowa faktura proforma, międzynarodowa faktura handlowa, faktura spedytora … 96

2.14. List polecający (Routing Order) … 98

2.15. Deklaracja ładunku niebezpiecznego … 98

2.16. Zlecenie dostawy (Delivery Order, DO) …. 101

2.17. Zwolnienie teleksowe (Telex Release, TR)…. 103

2.18. Dokumenty celne….104

2.19. Dokumenty ubezpieczeniowe….. 106

2.20. Pytania kontrolne do rozdziału.. 106

3. SPEDYCJA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA W POSZCZEGÓLNYCH GAŁĘZIACH TRANSPORTU..107

3.1. Spedycja drogowa … 108

3.1.1. Proces spedycyjny w transporcie drogowym…. 108

3.1.2. Tabor drogowy…. 124

3.1.3. Specyficzne dokumenty w spedycji drogowej …… 138

3.1.3.1. Międzynarodowy drogowy list przewozowy CMR… 138

3.1.3.2. Karnet TIR…… 144

3.1.3.3. Karnet ATA….. 145

3.1.4. Czas pracy kierowcy…. 147

3.1.4.1. Czas pracy kierowcy w cyklu dobowym w obsadzie jednoosobowej… 147

3.1.4.2. Czas pracy kierowcy w cyklu tygodniowym w obsadzie jednoosobowej …149

3.1.4.3. Czas pracy kierowcy w obsadzie dwuosobowej …150

3.1.4.4. Artykuł 12 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 umożliwiający przekroczenie norm.. 153

3.2 Spedycja kolejowa ….154

3.2.1 Proces spedycyjny w transporcie kolejowym….. 154

3.2.2. Tabor kolejowy…. 168

3.2.3. Specyficzne dokumenty w spedycji kolejowej …. 174

3.2.3.1. Kolejowy list przewozowy CIM… 174

3.2.3.2. Kolejowy list przewozowy SMGS…… 179

3.2.3.3. Wspólny kolejowy list przewozowy CIM/SMGS … 182

3.3. Spedycja lotnicza…. 184

3.3.1. Proces spedycyjny w transporcie lotniczym….. 184

3.3.2. Tabor lotniczy….202

3.3.3. Specyficzne dokumenty w spedycji lotniczej … 204

3.3.3.1. Lotniczy list przewozowy AWB…. 204

3.3.3.2. Elektroniczny lotniczy list przewozowy eAWB… 210

3.4. Spedycja portowo-morska…. 210

3.4.1. Proces spedycyjny w transporcie morskim….. 210

3.4.2. Tabor morski…. 224

3.4.3. Specyficzne dokumenty w spedycji portowo-morskiej… 224

3.4.3.1. Kwity sternika….. 224

3.4.3.2. Konosament morski…. 226

3.4.3.3. List gwarancyjny (rewers)… 233

6 A. SALOMON, Spedycja krajowa i międzynarodowa

3.5. Spedycja śródlądowa…234

3.5.1. Proces spedycyjny w transporcie śródlądowym…. 234

3.5.2. Tabor śródlądowy….. 240

3.5.3. Specyficzne dokumenty w spedycji śródlądowej … 243

3.6. Pytania kontrolne do rozdziału….. 247

4. ZWYCZAJE I UZANSE HANDLOWE – INCOTERMS®2020……248

4.1. Zwyczaje i uzanse handlowe….. 248

4.2. Incoterms®2020…… 249

4.3. Formuła EXW Incoterms®2020….. 253

4.4. Formuła FCA Incoterms®2020…… 255

4.5. Formuła FAS Incoterms®2020….. 259

4.6. Formuła FOB Incoterms®2020…… 260

4.7. Formuła CFR Incoterms®2020…….. 263

4.8. Formuła CIF Incoterms®2020 ……. 265

4.9. Formuła CPT Incoterms®2020…… 266

4.10. Formuła CIP Incoterms®2020…… 268

4.11. Formuła DAP Incoterms®2020…….. 270

4.12. Formuła DPU Incoterms®2020 ……. 272

4.13. Formuła DDP Incoterms®2020 …….. 274

4.14. Procedury bezpieczeństwa w Incoterms®2020…… 275

4.15. Wnioski dotyczące Incoterms®2020…. 277

4.16. Pytania kontrolne do rozdziału…… 281

5. ZWYCZAJE I UZANSE HANDLOWE – OPRÓCZ INCOTERMS®2020 …282

5.1. Zwyczaje i praktyka dotyczące ilości ładunków….. 282

5.2. Zwyczaje i praktyka dotyczące terminów dostaw ….. 283

5.3. Zwyczaje i praktyka dotyczące przewozu i liczenia czasu dozwolonego …. 285

5.4. Reguły Haskie / Reguły Visbijskie (RH/RHV)…. 289

5.5. Reguły Hamburskie (RH)…… 292

5.6. Reguły Rotterdamskie (RR)…… 295

5.7. Reguły Yorku-Antwerpii (YAR)…. 298

5.8. Konwencja CMR …. 302

5.9. Konwencja COTIF …. 304

5.10. Konwencja Warszawska …305

5.11. Zwyczaje i praktyka dotyczące akredytyw……. 306

5.12. Zwyczaje i praktyka dotyczące inkasa…….. 309

5.13. Pytania kontrolne do rozdziału….. 310

6. ŁADUNKI I OPAKOWANIA W SPEDYCJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ ….311

6.1. Pojęcie i rodzaje ładunków….. 311

6.1.1. Podział ładunków według naturalnej podatności przewozowej….. 318

6.1.2. Podział ładunków według technicznej podatności przewozowej…. 322

6.1.3. Podział ładunków według wartościowej podatności przewozowej…. 323

6.2. Pojęcie opakowań…… 324

6.3. Funkcje opakowań …. 326

6.4. Wymagania stawiane opakowaniom w różnych gałęziach transportu ….. 328

6.5. Rodzaje opakowań……. 330

6.6. Charakterystyka najczęściej spotykanych form konstrukcyjnych opakowań

spedycyjno-transportowych.. 331

6.6.1. Opakowania metalowe…… 331

6.6.2. Opakowania szklane …… 336

6.6.3. Opakowania papierowe……. 338

6.6.4. Opakowania z tworzyw sztucznych ….. 343

6.6.5. Opakowania drewniane…. 346

6.7. Pytania kontrolne do rozdziału…… 350

7. ZNAKI NA OPAKOWANIACH…352

7.1. Grupy i funkcje znaków na opakowaniach … 352

7.2. Znaki dotyczące przemieszczania oraz warunków przechowywania ładunków…. 356

7.3. Znaki niebezpieczeństwa… 358

7.4. Znaki identyfikujące materiał opakowania… 358

7.4. Pytania kontrolne do rozdziału…. 360

8. MAGAZYNOWANIE ŁADUNKÓW W SPEDYCJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ….362

8.1. Pojęcie magazynowania i magazynu .. 362

8.2. Rodzaje magazynów …. 364

8.3. Typy konstrukcyjne budowli magazynowych … 368

8.4. Obszary funkcjonalne magazynów i metody rozmieszczenia ładunku …369

8.5. Usługi i podstawowe stawki związane z magazynowaniem ładunków…. 373

8.6. Pytania kontrolne do rozdziału……. 378

8 A. SALOMON, Spedycja krajowa i międzynarodowa

9. ZASTOSOWANIE KODÓW KRESKOWYCH W PRACY SPEDYTORA KRAJOWEGO

I MIĘDZYNARODOWEGO… 380

9.1. Pojęcie i elementy kodu kreskowego . 380

9.2. Rodzaje kodów kreskowych ….. 382

9.3. Korzyści płynące z wykorzystywania kodów kreskowych w sektorze TSL. 385

9.4. Pytania kontrolne do rozdziału…. 386

10. JEDNOSTKI SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNE STOSOWANE W SPEDYCJI ŁADUNKÓW……387

10.1. Pojęcie jednostki spedycyjno-logistycznej ……. 387

10.2. Zasady jednostkowania ładunków….. 388

10.3. Pakietowanie ładunków…390

10.4. Typy konstrukcyjne palet…… 391

10.5. Typy konstrukcyjne kontenerów ładunkowych….. 394

10.6. Jednostki ULD….. 410

10.7. Pojemniki ładunkowe …. 414

10.8. Pytania kontrolne do rozdziału…… 415

11. FORMOWANIE JEDNOSTEK SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNYCH ……417

11.1 Ładunki sztukowe …. 417

11.2 Ładunki suche luzem… 422

11.3 Ładunki płynne i gazowe…. 425

11.4 Pytania kontrolne do rozdziału…. 427

12. TRANSPORT MULTIMODALNY …..429

12.1. Pojęcie transportu multimodalnego…. 429

12.2. Rodzaje transportu multimodalnego…. 432

12.3. Dokumenty normatywne FIATA…. 434

12.3.1. FIATA Bill of Lading …. 435

12.3.2. FIATA Forwarder’s Certificate of Receipt…. 438

12.3.3. FIATA Forwarder’s Certificate of Transport… 439

12.3.4. FIATA Warehouse Receipt……. 440

12.3.5. Non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill….442

12.3.6. FIATA Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods.. 444

12.3.7. FIATA Forwarding Instructions . 446

12.3.8. FIATA Shippers Intermodal Weight Certificate … 447

12.3.9. Dokumenty modelowe FIATA .. 447

12.4. Pytania kontrolne do rozdziału.. 448

13. METODY FINANSOWANIA MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJI HANDLOWYCH Z PUNKTU

WIDZENIA SPEDYCYJNEGO …..449

13.1. Zapłata z góry…… 451

13.2. Rachunek otwarty……. 451

13.2. Czek…… 453

13.3. Weksel…. 455

13.4. Faktoring……. 460

13.5. Forfaiting……. 461

13.6. Akredytywa dokumentowa……. 462

13.7. Inkaso dokumentowe…… 471

13.8. Gwarancje bankowe….. 473

13.9. Pytania kontrolne do rozdziału… 474

14. ZNACZENIE UBEZPIECZENIA W SPEDYCJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ …476

14.1. Pojęcie ubezpieczenia ……. 476

14.2. Rodzaje ubezpieczeń…… 477

14.2.1. Ubezpieczenie przewożonych ładunków (cargo)…. 478

14.2.2. Ubezpieczenie środków transportowych (casco)….. 479

14.2.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora… 480

14.2.4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (drogowego)…. 484

14.3. Dokumenty ubezpieczeniowe….. 491

14.3.1. Wniosek ubezpieczeniowy…… 491

14.3.2. Polisa ubezpieczeniowa…….. 493

14.3.2.1. Instytutowe Klauzule Ładunkowe (C, B i A)…..495

14.3.2.2. Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Lotnicze) …… 497

14.3.2.3. Instytutowe Klauzule Wojenne … 497

14.3.2.4. Instytutowe Klauzule Strajkowe…… 497

14.3.2.5. Instytutowe Klauzule Handlowe….. 499

14.3.2.6. Dodatkowe klauzule ….. 499

14.3.2.7. Warunki dodatkowe…… 499

14.3.3. Certyfikat ubezpieczeniowy .. 500

14.3.4. Dziennik ubezpieczeń….. 502

14.3.5. List gwarancyjny, rewers (Letter of Idemnity)… 503

10 A. SALOMON, Spedycja krajowa i międzynarodowa

14.4. Rodzaje franszyz ubezpieczeniowych ….506

14.5. Pytania kontrolne do rozdziału….. 508

15. PROCEDURY CELNE ….509

15.1. Dopuszczenie do obrotu….. 509

15.2. Procedura wywozu ….. 510

15.3. Procedura tranzytu … 511

15.4. Procedura składu celnego…….. 511

15.5. Procedura uszlachetniania czynnego…. 512

15.6. Procedura uszlachetniania biernego…. 513

15.7. Przetwarzanie pod kontrolą celną…. 514

15.8. Procedura odprawy czasowej …. 515

15.9. Pytania kontrolne do rozdziału……. 515

WNIOSKI……516

SPIS RYSUNKÓW ….518

SPIS TABEL ….522

BIBLIOGRAFIA…..524

ZAŁĄCZNIKI…….541

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Spedycja krajowa i międzynarodowa”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.