www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Chrześcijaństwo Wielkie religie świata w języku i kulturze

33,90 

ISBN: 978-83-8206-058-4

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 336

Format: A5

Opis

Wielkie religie świata w języku i kulturze Chrześcijaństwo

Autorzy Magdalena Jaszczewska, Tatiana Kopac (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Zbiór artykułów, który oddajemy w Państwa ręce, porusza kwestie związane z odzwierciedleniem wpływu chrześcijaństwa – a ściślej, rożnych konfesji chrześcijańskich – na język i kulturę przede wszystkim narodów słowiańskich na przestrzeni wieków. Zdajemy sobie sprawę, że problematykę wpływu chrześcijaństwa na rozmaite aspekty życia człowieka poruszano już na wielu konferencjach naukowych, wciąż jednak można ją zaliczać do kręgu zagadnień niewyczerpanych i godnych szczegółowych analiz.

Żyjemy w świecie coraz bardziej zlaicyzowanym, relatywizującym wartości chrześcijańskie, którymi kierowały się przeszłe pokolenia Europejczyków. Oddając w Państwa ręce tak różnorodną tematycznie monografię wieloautorską, żywimy nadzieję, że jej lektura uzmysłowi, jak chrześcijaństwo bezpośrednio czy pośrednio inspirowało i inspiruje poszczególne osoby bądź całe narody czy lokalne społeczności. Przy tworzeniu tej pracy przyświecała nam myśl, że bez znajomości chrześcijaństwa nie da się zrozumieć historii, kultury, literatury i sztuki, a przede wszystkim losów narodów Europy oraz Bliskiego Wschodu.

 

Spis Treści:

11 Słowo wstępne

Idee i wartości chrześcijańskie w języku

Ewa Rogowska-Cybulska

21 Motywy chrześcijańskie

w etymologiach ludowych nazw polskich miejscowości

Zoja Nowożenowa

35 Религиозный дискурс: активные процессы в социально-

речевых практиках россиян XX–XXI вв.

Alicja Pstyga

49 Frazemy pochodzenia biblijnego

w polskim dyskursie prasowym. Studium przypadku

Magdalena Grabowska

59 Prawa człowieka w polskiej debacie nad aborcją

w perspektywie wojen kulturowych. Studium przypadku

Magdalena Jaszczewska

Tomasz Jaszczewski

73 Prawda w przysłowiach polskich

Ewa Wojaczek

85 Obraz Boga w wybranych przysłowiach

polskich i niemieckich

Wanda Stec

101 Motywacje religijne w nazewnictwie roślin leczniczych na

przykładzie nazw polskich i rosyjskich

oraz łacińskiej nomenklatury botanicznej

Алиса Скрябина

Joanna Mampe

115 Божественное в профанном: о семантике и этимологии

некоторых повседневных слов

Tatiana Kopac

127 «Несвятые святые» и другие рассказы.

Особенности перевода православной лексики

Dziedzictwo chrześcijańskie Wschodu

Eugenia Maksimowicz

145 Немного об истории Библии

и ее переводах на русский язык

Justyna Góra

159 Spuścizna epistolarna ojca Jana z Wałaamu w świetle

ciągłości bizantyńskiej tradycji duchowej

Dorota Żyłko

171 Znaczenie cerkiewnosłowiańskich przekładów

z dawnej literatury syryjskiej

Chrześcijaństwo na pograniczach kulturowych

Krystyna Szcześniak

185 Obraz sytuacji językowej i religijnej dzisiejszej Białorusi

zapisany w zamowach

Юрий Выдронок

Yury Vydronak

201 Пасха или Юръя? (К вопросу о заимствовании

языческих ритуалов в христианстве)

Regina Wyżkiewicz-Maksimow

217 Chrześcijanie w okresie panowania Imperium Osmańskiego

na Bałkanach

Anna Elwart

231 Wytatuowana tożsamość – tatuaż chrześcijański w okresie

panowania tureckiego na Bałkanach

Chrześcijańskie inspiracje w prozie i poezji

Jolanta Dziuba

251 Epifanie serbskiego losu w powieści Gorana Petrovicia

Opsada crkve svetog Spasa

Natalia Królikiewicz

267 Воплощение христианской идеи спасения

в романе Е. Водолазкина Лавр

Aleksandra Brzuzy

279 Между Западом и Востоком. Турецкие бесы

Jolanta Kur-Kononowicz

291 Из рассуждений о религиозной символике в идиостиле

Сергея Есенина (лингвистический аспект)

Adam Zięba

305 Magiczna przestrzeń ogrodu w literaturze dawnej

Chrześcijaństwo w zwierciadle popkultury

Aleksandra Klimkiewicz

319 #Jezuschrystus: wizerunek sacrum we współczesnej

cyberkulturze na materiale memów internetowych

 

Contents

11 Preface

Christian Ideas and Values in Language

Ewa Rogowska-Cybulska

21 Christian Motifs in Folk Etymologies of the Names of Polish Places

Zoja Nowożenowa

35 Religious Discourse: Active Processes in Social-Conversational Practices

of Russians in the 20th and 21st Centuries

Alicja Pstyga

49 Phrasemes Derived from the Biblical Sources

in Polish Press Discourse. A Case Study

Magdalena Grabowska

59 Human Rights in the Polish Debate about Abortion in View

of the Concept of Culture Wars. A Case Study

Magdalena Jaszczewska

Tomasz Jaszczewski

73 Truth in Polish Proverbs

Ewa Wojaczek

85 Depiction of God in Selected Polish and German Proverbs

Contents

Contents

Contents

Wanda Stec

101 Influence of Religion on the Linguistic Nomination of Medicinal Plants,

Based on Polish, Russian and Latin Botanical Nomenclature

Алиса Скрябина

Joanna Mampe

115 The Divine in the Profane: On Semantics and Etymology Some

Everyday Words

Tatiana Kopac

127 Everyday Saints and Other Stories.

Features of the Translation of Orthodox Vocabulary

Christian Heritage of the East

Eugenia Maksimowicz

145 A Few Words about the History of the Bible and its Translations

into Russian

Justyna Góra

159 Epistolary Legacy of Father John from Valaam in the Light of Continuity

of Byzantine Spiritual Tradition

Dorota Żyłko

171 The Importance of Translations from Old Syrian Literature

into Old Church Slavonic Language

Christianity on Cultural Borders

Krystyna Szcześniak

185 Linguistic and Religious Situation in Contemporary Belarus,

as Kept in zamowy

Юрий Выдронок

Yury Vydronak

201 Easter or Yur-ya? (To the Question of Borrowing Pagan Rituals

in Christianity)

Regina Wyżkiewicz-Maksimow

217 Christians in the Era of the Ottoman Empire in the Balkans

Anna Elwart

231 Tattooed Identity – Christian Tattoo during the Ottoman Rule

in the Balkans

Christian Inspirations in Prose and Poetry

Jolanta Dziuba

251 Epiphanies of the Serbian Fate in the Novel of Goran Petrović΄

Opsada Crkve Svetog Spasa

Natalia Królikiewicz

267 The Embodiment of the Christian Idea of Salvation

in the Novel of E.G. Vodolazkin’s Lavr

Aleksandra Brzuzy

279 Between West and East. Turkish Demons

Jolanta Kur-Kononowicz

291 From Reflections on Religious Symbolism in the Idiostyle of Sergiusz

Jesienin (Linguistics Aspect)

Adam Zięba

305 Magical Space of Garden in Old Literature

Christianity in the Mirror of Pop Culture

Aleksandra Klimkiewicz

319 #Jezuschrystus: Image of the Sacred in Contemporary Cyberculture,

Based on the Material of the Internet Memes

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Chrześcijaństwo Wielkie religie świata w języku i kulturze”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *