www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Sensory i przetworniki pomiarowe. Laboratorium

31,00 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-661-4

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2016

Stron: 432

Opis

Sensory i przetworniki pomiarowe

Laboratorium

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Suchocki Krzysztof

 

 

Słowa kluczowe: pomiary tensometryczne, potencjometryczne pomiary pH, czujniki wilgotności, czujniki impulsowe i kodowe, metody obróbki danych pomiarowych, pomiar przewodności cieczy, termorezystory i termopary, pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, pomiar stężenia jonów metali w wodzie, pomiary sejsmiczne, czujniki piezoelektryczne i pojemnościowe, czujniki siły i ciśnienia, pirometria optyczna, sensory indukcyjne

 

 

SPIS TREŚCI
Przedmowa
WSTĘP
1. Cele i zakres laboratorium
2. Spodziewane efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje
3. Spis ćwiczeń laboratoryjnych
4. Regulamin laboratorium
5. Wykonanie pomiarów
6. Zaliczenie laboratorium
7. Sposób przygotowania sprawozdania laboratoryjnego
8. Postępowanie w przypadku porażenia prądem
8.1. Zasady wzywania pomocy
8.2. Zasady udzielania pierwszej pomocy
METODY OBRÓBKI DANYCH POMIAROWYCH
1. Jednostki miar wielkości fizycznych
2. Wzorce jednostek miar
3. Podstawy teoretyczne obróbki danych pomiarowych
3.1. Wyznaczanie niepewności typu A
3.2. Wyznaczanie niepewności typu B
3.3. Wyznaczanie niepewności złożonej
3.3.1. Pomiary bezpośrednie
3.3.2. Pomiary pośrednie
3.4. Przybliżone metody wyznaczania niepewności rozszerzonej
ĆWICZENIA
C1. Pomiary tensometryczne
C1.1. Cel ćwiczenia
C1.2. Wykaz aparatury
C1.3. Podstawy teoretyczne pomiarów tensometrycznych
C1.3.1. Zasada działania tensometrów
C1.3.2. Parametry tensometrów
C1.3.3. Budowa i zasada działania mostków tensometrycznych
C1.4 Stanowisko laboratoryjne do badania tensometrów
C1.5. Zadania pomiarowe
C1.5.1. Wzorcowanie ćwierćmostka tensometrycznego w zakresie  = 0,001÷0,01
C1.5.2. Wpływ napięcia zasilania ćwierćmostka tensometrycznego na jego czułość
przy  = 0,001÷0,01
C1.5.3. Wzorcowanie ćwierćmostka tensometrycznego w zakresie  = 0,01÷0,1
C1.5.4. Wpływ napięcia zasilania ćwierćmostka tensometrycznego na jego czułość
przy  = 0,01÷0,1
C1.5.5. Wzorcowanie półmostka tensometrycznego w zakresie  = 0,001÷0,01
C1.5.6. Wpływ napięcia zasilania półmostka tensometrycznego na jego czułość
przy  = 0,001÷0,01
C1.5.7. Wzorcowanie półmostka tensometrycznego w zakresie  = 0,01÷0,1
C1.5.8. Wpływ napięcia zasilania półmostka tensometrycznego na jego czułość
przy  = 0,01÷0,1
C1.5.9. Wzorcowanie tensometrów w układzie półmostka metodą pomiaru strzałki
ugięcia
C1.5.10. Wzorcowanie tensometrów w układzie pełnego mostka metodą pomiaru
strzałki ugięcia
C1.5.11. Wzorcowanie tensometrów w układzie półmostka metodą obciążenia belki
znaną siłą
C1.5.12. Wzorcowanie tensometrów w układzie pełnego mostka metodą obciążenia
belki znaną siłą
C1.5.13. Pomiar odkształceń w belce o przekroju równomiernym tensometrami
w układzie półmostka
C1.5.14. Pomiar odkształceń w belce o przekroju równomiernym tensometrami
w układzie pełnego mostka
C1.5.15. Pomiar odkształceń wzdłużnych próbki i wyznaczenie jej modułu sprężystości
C1.5.16. Wyznaczanie wpływu temperatury na dokładność pomiaru tensometrami
w układzie ćwierćmostka
C1.5.17. Wyznaczanie wpływu temperatury na dokładność pomiaru tensometrami
w układzie półmostka
C1.6. Opracowanie wyników wykonanych pomiarów
C1.6.1. Polecenia do wykonania
C2. Sensory indukcyjne
C2.1. Cel ćwiczenia
C2.2. Wykaz aparatury
C2.3. Podstawy teoretyczne pomiarów czujnikami indukcyjnymi
C2.3.1. Zasada działania czujników indukcyjnych dławikowych
C2.3.2. Przetwornik indukcyjny dławikowy, różnicowy
C2.3.3. Przetwornik indukcyjny solenoidalny
C2.3.4. Przetwornik indukcyjny transformatorowy
C2.3.5. Typowe układy pracy czujników indukcyjnych
C2.4. Stanowisko laboratoryjne do badania czujników indukcyjnych
C2.5. Zadania pomiarowe
C2.5.1. Badanie przetwornika solenoidalnego
C2.5.2. Badanie wpływu zewnętrznego, zakłócającego pola magnetycznego na
pracę przetwornika indukcyjnego
C2.5.3. Badanie właściwości ćwierćmostka pomiarowego
C2.5.4. Wpływ napięcia polaryzacji na czułość ćwierćmostka pomiarowego
C2.5.5. Wpływ częstotliwości napięcia polaryzacji na czułość ćwierćmostka pomiarowego
C2.5.6. Badanie właściwości półmostka pomiarowego
C2.5.7. Wpływ napięcia polaryzacji na czułość półmostka pomiarowego
C2.5.8. Wpływ częstotliwości napięcia polaryzacji na czułość półmostka pomiarowego
C2.5.9. Badanie przetwornika transformatorowego
C2.5.10. Wpływ napięcia polaryzacji na czułość przetwornika transformatorowego
C2.5.11. Wpływ częstotliwości napięcia polaryzacji na czułość przetwornika
transformatorowego
C2.5.12. Badanie przetwornika transformatorowego PSz-10
C2.5.13. Badania przemieszczeń wału silnika przetwornikami dławikowymi
o zmiennej szczelinie powietrznej
C2.5.13.1. Pomiar statyczny bicia wału silnika elektrycznego
C2.5.13.2. Pomiar dynamiczny bicia wału silnika elektrycznego
C2.5.14. Badanie charakterystyki przetwornika indukcyjnego zbliżeniowego
C2.5.15. Badanie właściwości grubościomierzy magnetycznych
2.5.15.1. Wpływ podłoża na dokładność pomiaru grubościomierzami
C2.6. Opracowanie wyników wykonanych pomiarów
C2.6.1. Polecenia do wykonania
C3. Pomiary sejsmiczne
C3.1. Cel ćwiczenia
C3.2. Wykaz aparatury
C3.3. Podstawy teoretyczne pomiarów czujnikami sejsmicznymi
C3.3.1. Metody wyznaczania własności dynamicznych przetworników II rzędu
C3.3.1.1. Metoda czasowa wyznaczania właściwości dynamicznych
C3.3.1.2. Metoda częstotliwościowa wyznaczania właściwości dynamicznych
C3.3.2. Piezoelektryczny akcelerometr sejsmiczny
C3.4. Stanowisko laboratoryjne do badania przetworników II rzędu
C3.5. Zadania pomiarowe
C3.5.1. Pomiar charakterystyki statycznej wytrząsarki
C3.5.2. Rejestracja odpowiedzi skokowej wytrząsarki
C3.5.3. Pomiar charakterystyki przejściowej wytrząsarki
C3.5.4. Pomiar charakterystyki przejściowej elektrodynamicznego przetwornika
sejsmicznego
C3.5.5. Pomiar charakterystyki amplitudowo–częstotliwościowej elektrodynamicznego
przetwornika sejsmicznego
C3.6. Opracowanie wyników wykonanych pomiarów
C3.6.1 Polecenia do wykonania
C4. Termorezystory i termopary
C4.1 Cel ćwiczenia
C4.2. Wykaz aparatury
C4.3. Podstawy teoretyczne
C4.3.1. Termopary
C4.3.2. Metalowe przetworniki rezystancyjne
C4.3.3. Półprzewodnikowe przetworniki termometryczne
C4.3.3.1. Typowe układy pomiarowe przetworników rezystancyjnych
C4.3.4. Właściwości dynamiczne przetworników termometrycznych
C4.4. Stanowisko laboratoryjne do badania termopar i przetworników termometrycznych
C4.5. Zadania pomiarowe
C4.5.1. Badanie właściwości metrologicznych „wirtualnych” termopar
C4.5.1.1. Wyznaczanie charakterystyki przetwarzania wybranej termopary
„wirtualnej”
C4.5.1.2. Wpływ temperatury odniesienia na charakterystykę przetwarzania
wybranej termopary „wirtualnej”
C4.5.1.3. Wyznaczanie charakterystyki przetwarzania wybranej termopary
rzeczywistej
C4.5.1.4. Badanie wpływu układu pomiarowego na dokładność pomiaru
temperatury termoparą „wirtualną”
C4.5.1.5. Badanie wpływu układu pomiarowego na dokładność pomiaru
temperatury termoparą rzeczywistą
C4.5.1.6. Badanie właściwości dynamicznych termopar
C4.5.1.7. Badanie wpływu osłony termopary na jej właściwości dynamiczne
C4.5.2. Badanie właściwości metrologicznych rezystancyjnych przetworników
termometrycznych
C4.5.2.1. Badanie charakterystyki statycznej rezystancyjnych przetworników
termometrycznych
C4.5.2.2. Wpływ wartości prądu polaryzującego rezystancyjny przetwornik
termometryczny na dokładność pomiaru temperatury
C4.5.2.3. Wpływ otoczenia rezystancyjnego przetwornika termometrycznego
na zjawisko samoogrzewania
C4.5.2.4. Wpływ linii dwuprzewodowej na dokładność pomiaru temperatury
C4.5.2.5. Wpływ linii trójprzewodowej na dokładność pomiaru temperatury
C4.5.2.6. Wpływ linii czteroprzewodowej na dokładność pomiaru temperatury
C4.5.2.7. Badanie właściwości dynamicznych rezystancyjnych przetworników
termometrycznych
C4.5.2.8. Badanie wpływu osłony ochronnej rezystancyjnych przetworników
termometrycznych na ich właściwości dynamiczne
C4.5.2.9. Badanie wpływu prądu polaryzującego na właściwości dynamicznych
rezystancyjnych przetworników termometrycznych
bez osłony ochronnej
C4.5.2.10. Badanie wpływu prądu polaryzującego na właściwości dynamicznych
rezystancyjnych przetworników termometrycznych
umieszczonych w osłonie ochronnej
C4.6. Opracowanie wyników wykonanych pomiarów
C4.6.1. Polecenia do wykonania
C5. Czujniki impulsowe i kodowe
C5.1. Cel ćwiczenia
C5.2. Wykaz aparatury
C5.3. Podstawy teoretyczne
C5.3.1. Pomiar prędkości obrotowej metodą stroboskopową
C5.3.2. Pomiar prędkości obrotowej prądnicą tachometryczną
C5.3.3. Elektroniczne systemy pomiaru kątów
C5.3.3.1. Kodowy system pomiaru kątów
C5.3.3.2. Impulsowy system pomiaru kątów
C5.4. Stanowisko laboratoryjne do badania przetworników prędkości obrotowej i przemieszczeń
C5.5. Zadania pomiarowe
Spis treści 7
C5.5.1. Badanie właściwości metrologicznych fotoelektrycznych przetworników
prędkości obrotowej
C5.5.1.1. Badanie właściwości metrologicznych przyrządu fotooptycznego
RM-1501
C5.5.1.2. Pomiar prędkości obrotowej tachometrem optoelektronicznym
C5.5.2. Badanie właściwości prądnicy tachometrycznej
C5.5.2.1. Badanie wpływu układu pomiarowego na dokładność pomiaru
prądnicą tachometryczną
C5.5.3. Badanie właściwości przetworników impulsowych do pomiaru prędkości
obrotowej
C5.5.3.1. Badanie właściwości przetwornika kodowego Graya M 500
C5.5.3.2. Badanie właściwości przetwornika obrotowo-impulsowego
MOL 313-250-PB
C5.5.4. Badanie właściwości przetworników do pomiaru małych odległości/
przemieszczeń
C5.5.4.1. Badanie właściwości przetwornika optoelektronicznego MS-50.11.
C5.5.4.2. Badanie właściwości przetwornika optoelektronicznego linkowego
HLS-S-02-004
C5.5.4.3. Badanie właściwości przetwornika rezystancyjnego CLP 21-100 … 181
C5.6. Opracowanie wyników wykonanych pomiarów
C5.6.1 Polecenia do wykonania
6. Czujniki siły i ciśnienia
C6.1. Cel ćwiczenia
C6.2. Wykaz aparatury
C6.3. Podstawy teoretyczne
C6.3.1. Metody pomiaru ciśnienia
C6.3.1.1. Sprężyste czujniki ciśnienia
C6.3.1.2. Piezoelektryczne czujniki ciśnienia
C6.3.1.3. Rezystancyjne czujniki ciśnienia
C6.3.1.4. Pojemnościowe czujniki ciśnienia
C6.3.1.5. Indukcyjne czujniki ciśnienia
C6.4. Stanowisko laboratoryjne do badania belek tensometrycznych i przetworników
ciśnienia
C6.5. Zadania pomiarowe
C6.5.1. Badanie tensometrycznego czujnika siły NS 6
C6.5.1.1. Wyznaczanie charakterystyki przetwarzania tensometrycznego
czujnika siły NS 6
C6.5.1.2. Wyznaczanie wpływu napięcia polaryzującego na charakterystykę
przetwarzania czujnika siły NS 6
C6.5.2. Badanie parametrów tensometrycznego czujnika siły KM 200
C6.5.2.1 Wyznaczanie charakterystyki przetwarzania czujnika siły
KM 200
C6.5.2.2. Wyznaczanie wpływu napięcia polaryzacyjnego na charakterystykę
przetwarzania czujnika siły KM 200
C6.5.3. Badanie belek tensometrycznych BTENS-N27
C6.5.3.1 Wyznaczanie charakterystyki przetwarzania belki tensometrycznej
BTENS-N27
C6.5.3.2. Wyznaczanie wpływu napięcia polaryzacyjnego na charakterystykę
przetwarzania belki tensometrycznej BTENS-N27
C6.5.4. Badanie wpływu sposobu mocowania belki tensometrycznej BTENS-N27
na jej charakterystykę przetwarzania
C6.5.4.1. Wyznaczanie wpływu jednostronnego mocowania belki tensometrycznej
BTENS-N27 na jej charakterystykę przetwarzania
C6.5.4.2. Wyznaczanie wpływu dwustronnego mocowania belki tensometrycznej
BTENS-N27 na jej charakterystykę przetwarzania
C6.5.5. Badanie tensometrycznych czujników ciśnienia
C6.5.5.1 Badanie parametrów tensometrycznego czujnika ciśnienia
z wyjściem prądowym
C6.5.6. Badanie właściwości tensometrycznego czujnika ciśnienia z wyjściem napięciowym
C6.5.6.1. Wyznaczanie charakterystyki przetwarzania tensometrycznego
przetwornika ciśnienia bez wzmacniacza sygnału
C6.5.6.2. Wyznaczanie wpływu napięcia polaryzacyjnego na charakterystykę
przetwarzania czujnika ciśnienia bez wzmacniacza sygnału
C6.5.6.3. Wyznaczanie właściwości dynamicznych czujnika ciśnienia
bez wzmacniacza sygnału
C6.5.7. Badanie parametrów piezorezystywnego czujnika ciśnienia CL-1L
C6.5.7.1. Wyznaczanie charakterystyki przetwarzania piezorezystywnego
czujnika ciśnienia
C6.5.7.2. Wyznaczanie wpływu napięcia polaryzacyjnego na charakterystykę
przetwarzania piezorezystywnego czujnika ciśnienia
C6.5.7.3. Badanie właściwości dynamicznych piezorezystywnego czujnika
ciśnienia
C6.6. Opracowanie wyników wykonanych pomiarów
C6.6.1. Polecenia do wykonania
C7. Czujniki wilgotności
C7.1. Cel ćwiczenia
C7.2. Wykaz aparatury
C7.3. Podstawy teoretyczne
C7.3.1. Metody pomiaru wilgotności
C7.3.1.1. Metody grawimetryczne
C7.3.1.2. Metody higroskopowe
C7.3.1.3. Metody termometryczne
C7.3.1.4. Metody chemiczne
C7.3.1.5. Metody elektryczne
C7.4. Metody kalibracji wilgotnościomierzy
C7.4.1. Roztwory higrostatyczne
C7.5. Stanowisko laboratoryjne do badania czujników wilgotności
C7.6. Zadania pomiarowe
C7.6.1. Badanie mostka zmiennoprądowego RLC
C7.6.1.1. Wyznaczanie wpływu długości kabli podłączeniowych na dokładność
pomiaru rezystancji
C7.6.1.2. Wyznaczanie wpływu długości kabli podłączeniowych na dokładność
pomiaru pojemności
C7.6.2. Badanie parametrów rezystancyjnych czujników wilgotności
C7.6.2.1. Wyznaczanie charakterystyki przetwarzania rezystancyjnego
czujnika wilgotności
C7.6.2.2. Wpływ napięcia polaryzacyjnego na parametry rezystancyjnego
czujnika wilgotności
C7.6.2.3. Właściwości dynamiczne rezystancyjnego czujnika wilgotności

C7.6.3. Badanie parametrów pojemnościowych czujników wilgotności
C7.6.3.1. Wyznaczanie charakterystyki przetwarzania pojemnościowego
czujnika wilgotności
C7.6.3.2. Wpływ napięcia polaryzacyjnego na parametry pojemnościowego
czujnika wilgotności
C7.6.3.3. Właściwości dynamiczne pojemnościowego czujnika wilgotności
C7.6.4. Badanie właściwości metrologicznych mikroukładu do pomiaru wilgotności
C7.6.4.1. Wyznaczanie charakterystyki przetwarzania mikroukładu
C7.6.4.2 Wpływ napięcia polaryzacyjnego na charakterystykę przetwarzania
mikroukładu
C7.6.4.3. Właściwości dynamiczne mikroukładu
C7.6.5. Pomiar wilgotności względnej metodą psychrometryczną
C7.7. Opracowanie wyników pomiarów
C7.7.1. Polecenia do wykonania
C8. Pirometria optyczna
C8.1. Cel ćwiczenia
C8.2. Wykaz aparatury
C8.3. Podstawy teoretyczne
C8.3.1. Pirometr radiacyjny (całkowitego promieniowania)
C8.3.1.1. Pomiar temperatury ciał nieczarnych
C8.3.1.2. Rozszerzenie zakresu pomiarowego
C8.4. Pirometry fotoelektryczne (pasmowe)
C8.4.1. Detektory promieniowania pirometrów fotoelektrycznych
C8.4.1.1. Fotorezystory
C8.4.1.2. Fotodiody
C8.4.2. Pomiar temperatury ciał nieczarnych
C8.4.3. Rozszerzenie zakresu pomiarowego
C8.5. Stanowisko laboratoryjne do badania pirometrów
C8.6. Zadania pomiarowe
C8.6.1. Badanie detektorów promieniowania
C8.6.1.1. Wyznaczanie charakterystyki detektora promieniowania przy
ustalonej wartości napięcia polaryzacyjnego
C8.6.1.2. Wyznaczanie wpływu napięcia polaryzującego na charakterystykę
detektora promieniowania
C8.6.1.3. Wyznaczanie wpływu odległości detektora od źródła promieniowania
na jego charakterystykę
C8.6.2. Badanie właściwości metrologicznych pirometrów
C8.6.2.1. Wyznaczanie charakterystyki przetwarzania badanego pirometru
C8.6.2.2. Wyznaczanie wpływu odległości pirometru od źródła promieniowania
na dokładność wykonywanych pomiarów
C8.6.2.3. Wyznaczanie wpływu odległości zewnętrznych źródeł zakłócających
na dokładność pomiaru
C8.6.2.4. Wyznaczanie wpływu odległości pirometru od zewnętrznych
źródeł zakłócających na dokładność pomiaru
C8.6.3. Wyznaczanie parametrów materiałów
C8.6.3.1. Wyznaczanie współczynnika emisyjności badanych materiałów
C8.6.3.2. Wyznaczanie wpływu stanu powierzchni materiału na jego
współczynnik emisyjności
C8.6.3.3. Wyznaczanie wpływu temperatury powierzchni materiału na
jego współczynnik emisyjności
C8.6.4 Badanie wpływu zakłóceń na dokładność pomiaru pirometrami
C8.6.4.1. Wyznaczenie wpływu pary wodnej na dokładność pomiaru
temperatury
C8.6.4.2. Wyznaczenie wpływu odległości pirometru od źródła pary
wodnej na dokładność pomiaru temperatury
C8.6.5. Badanie parametrów filtrów optycznych
C8.6.5.1. Wyznaczenie współczynnika przepuszczania promieniowania
badanych filtrów optycznych
C8.6.5.2. Wyznaczenie wpływu odległości pirometru od badanego filtru
optycznego na jego współczynnik przepuszczania promieniowania
C8.7. Opracowanie wyników pomiarowych
C8.7.1. Polecenia do wykonania
C9. Czujniki piezoelektryczne i pojemnościowe
C9.1. Cel ćwiczenia
C9.2. Wykaz aparatury
C9.3. Podstawy teoretyczne
C9.3.1. Parametry charakteryzujące przetworniki ultradźwiękowe
C9.3.1.1. Współczynnik sprzężenia elektromechanicznego
C9.3.1.2. Dobroć gałęzi mechanicznej
C9.3.1.3. Dobroć gałęzi elektrycznej
C9.3.1.4. Częstotliwość rezonansu mechanicznego
C9.3.1.5. Częstotliwość rezonansu elektromechanicznego
C9.3.1.6. Sprawność elektroakustyczna
C9.4. Pomiar modułu impedancji/ admitancji piezoelektrycznego przetwornika ultradźwiękowego
C9.4.1. Stałoprądowy układ pomiarowy
C9.4.2. Stałonapięciowy układ pomiarowy
C9.5. Stanowisko laboratoryjne do badania przetworników ultradźwiękowych
C9.6. Zadania pomiarowe
C9.6.1. Wyznaczanie modułu impedancji przetwornika ultradźwiękowego
C9.6.1.1. Pomiar modułu impedancji przetwornika ultradźwiękowego
metodą stałoprądową
C9.6.1.2. Pomiar modułu impedancji przetwornika ultradźwiękowego
metodą stałonapięciową
C9.6.2. Pomiar parametrów gałęzi elektrycznej przetwornika ultradźwiękowego
C9.6.3. Pomiar prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w powietrzu/
wodzie
C9.6.4. Badanie odbicia fali ultradźwiękowej od ciał stałych
C9.6.5. Badanie właściwości dalmierzy ultradźwiękowych
C9.6.6. Badanie właściwości grubościomierzy ultradźwiękowych
C9.6.7. Badanie wpływu stanu powierzchni wzorca grubości na dokładność pomiaru
grubościomierzem ultradźwiękowym
C9.7. Opracowanie wyników pomiarów
C9.7.1. Polecenia do wykonania
C10. Potencjometryczne pomiary pH
C10.1. Cel ćwiczenia
C10.2. Wykaz aparatury
C10.3. Podstawy teoretyczne
C10.3.1. Metody pomiaru pH
Spis treści 11
C10.3.1.1. Pomiar pH metodą kolorymetryczną
C10.3.1.2. Pomiar pH metodą potencjometryczną
C10.3.2. Budowa elektrod pH
C10.3.2.1. Czułość szklanych elektrod pH-metrycznych
C10.3.2.2. Wpływ temperatury na wartości pH roztworów buforowych
C10.4. Stanowisko laboratoryjne do pomiarów pH-metrycznych
C10.5. Zadania pomiarowe
C10.5.1. Wyznaczanie dokładności pomiaru napięcia pH-metrem
C10.5.2. Wyznaczanie dokładności kalibracji pH-metru symulatorem elektronicznym

C10.5.3. Wyznaczanie dokładności pomiaru temperatury pH-metrem
C10.5.4. Wyznaczanie czułości szklanych elektrod pH-metrycznych
C10.5.5. Wyznaczanie stałej czasowej szklanych elektrod pH-metrycznych
C10.5.6. Wyznaczanie wpływu temperatury na dokładność pomiaru pH
C10.6. Opracowanie wyników pomiarów
C10.6.1. Polecenia do wykonania
C11. Pomiar stężenia jonów metali w wodzie
C11.1. Cel ćwiczenia
C11.2. Wykaz aparatury
C11.3. Podstawy teoretyczne
C11.3.1. Woltamperometria liniowa stałoprądowa
C11.3.2. Prąd pojemnościowy elektrody przy braku reakcji elektrochemicznej
C11.3.3. Prąd pojemnościowy elektrody w obecności reakcji elektrochemicznej
C11.3.4. Graficzne wyznaczanie wysokości fali i potencjału półfali
C11.3.5. Metody oznaczeń ilościowych
C11.3.5.1. Metoda krzywej wzorcowej
C11.3.5.2. Metoda dodawania wzorca
C11.3.5.3. Metoda dodania wzorca z zastosowaniem ekstrapolacji
C11.3.5.4. Metoda porównania z wzorcem
C11.3.5.5. Metoda wzorca wewnętrznego
C11.4. Stanowisko laboratoryjne do pomiarów woltamperometrycznych
C11.5. Zadania pomiarowe
C11.5.1. Wyznaczanie pojemności warstwy podwójnej elektrody woltamperometrycznej

C11.5.1.1. Wyznaczanie wpływu elektrolitu podstawowego na pojemność
warstwy podwójnej elektrody woltamperometrycznej
C11.5.1.2. Wyznaczanie wpływu częstotliwości napięcia polaryzacyjnego
na pojemność warstwy podwójnej
C11.5.1.3. Wyznaczanie wpływu wymiarów geometrycznych elektrody
woltamperometrycznej na pojemność warstwy podwójnej
C11.5.2. Pomiar prądu elektrolitu podstawowego
C11.5.2.1. Wpływ stężenia elektrolitu podstawowego na prąd migracyjny

C11.5.2.2. Wpływ gradientu potencjału pola elektrycznego na prąd
migracyjny elektrolitu podstawowego
C11.5.2.3. Wpływ temperatury elektrolitu podstawowego na wartość
prądu migracyjnego
C11.5.3. Pomiar prądu redukcji jonów depolaryzatora
C11.5.3.1. Wpływ stężenia elektrolitu podstawowego na prąd redukcji
jonów depolaryzatora
C11.5.3.2. Wpływ gradientu potencjału pola elektrycznego na prąd
redukcji jonów depolaryzatora
C11.5.3.3. Wpływ temperatury na prąd redukcji jonów depolaryzatora
C11.5.3.4. Pomiar nieznanego stężenia jonów depolaryzatora
C11.6. Opracowanie wyników pomiarów
C11.6.1. Polecenia do wykonania
C12. Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie
C12.1. Cel ćwiczenia
C12.2. Wykaz aparatury
C12.3. Podstawy teoretyczne
C12.4. Stanowisko laboratoryjne do pomiarów stężenia tlenu
C12.5. Zadania pomiarowe
C12.5.1. Wyznaczanie impedancji elektrycznej czujnika Clarka
C12.5.1.1. Wyznaczanie wpływu stężenia elektrolitu podstawowego
na pojemność warstwy podwójnej czujnika tlenu
C12.5.1.2. Wyznaczanie wpływu częstotliwości napięcia polaryzacyjnego
czujnika tlenu na pojemność warstwy podwójnej
C12.5.1.3. Wyznaczanie wpływu wymiarów geometrycznych katody
czujnika tlenu na pojemność warstwy podwójnej
C12.5.2. Pomiar prądu elektrolitu podstawowego
C12.5.2.1. Wpływ stężenia elektrolitu podstawowego na prąd zerowy
czujnika tlenu
C12.5.2.2. Wpływ rozmiarów geometrycznych komory elektrolitu czujnika
tlenu na wartość prądu elektrolitu podstawowego
C12.5.3. Wyznaczenie czułości czujnika tlenu
C12.5.3.1. Wpływ stężenia elektrolitu podstawowego na czułość czujnika
tlenu
C12.5.3.2. Wpływ napięcia polaryzującego czujnik tlenu na jego czułość
C12.5.3.3. Wpływ grubości membrany czujnika tlenu na jego czułość
C12.5.4. Wyznaczenie stałej czasowej czujnika tlenu
C12.5.4.1 Wpływ stężenia elektrolitu podstawowego na stałą czasową
czujnika tlenu
C12.5.4.2. Wpływ napięcia polaryzującego czujnik tlenu na jego stałą
czasową
C12.5.4.3. Wpływ grubości membrany czujnika tlenu na jego stałą
czasową
C12.6. Opracowanie wyników pomiarów
C12.6.1. Polecenia do wykonania
C13. Pomiar przewodności cieczy
C13.1. Cel ćwiczenia
C13.2. Wykaz aparatury
C13.3. Podstawy teoretyczne
C13.4. Stanowisko laboratoryjne do pomiarów przewodności cieczy
C13.5. Zadania pomiarowe
C13.5.1. Wyznaczanie wpływu sposobu podłączenia modelu czujnika konduktometrycznego
na dokładność pomiaru przewodności
C13.5.2. Wyznaczanie wpływu konstrukcji czujnika konduktometrycznego na
dokładność pomiaru przewodności
C13.5.3. Wyznaczanie wpływu amplitudy napięcia polaryzacyjnego na dokładność
pomiaru przewodności
C13.5.4. Wyznaczanie wpływu częstotliwości napięcia polaryzacyjnego na dokładność
pomiaru przewodnośc
C13.5.5. Wyznaczenie dokładności pomiaru przewodności konduktometrem
C13.5.6. Wyznaczenie dokładności pomiaru temperatury konduktometrem
C13.5.7. Wyznaczanie wpływu położenia czujnika konduktometrycznego na dokładność
pomiaru przewodności
C13.5.8. Wyznaczanie wpływu wymiarów geometrycznych naczynia pomiarowego
na dokładność pomiaru przewodności
C13.5.9. Wyznaczanie wpływu typu elektrolitu i jego stężenia na przewodność
C13.5.10. Wyznaczanie wpływu stopnia wypełnienia naczynia pomiarowego na
dokładność pomiaru przewodności
C13.5.11. Wyznaczanie wpływu czasu na dokładność pomiaru przewodności
C13.5.12. Wyznaczanie wpływu osłony czujnika konduktometrycznego na dokładność
pomiaru przewodności
C13.5.13 Wyznaczanie wpływu odległości między elektrodami otwartego czujnika
konduktometrycznego na dokładność pomiaru przewodności
C13.5.14. Wyznaczanie wpływu odległości między elektrodami zamkniętego czujnika
konduktometrycznego na dokładność pomiaru przewodności
C13.5.15. Wyznaczanie wpływu kształtu elektrod zamkniętego czujnika konduktometrycznego
na dokładność pomiaru przewodności
C13.5.16. Wyznaczanie wpływu pola powierzchni elektrod czujnika na dokładność
pomiaru przewodności
C13.6. Opracowanie wyników pomiarów
C13.6.1. Polecenia do wykonania
LITERATURA

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Sensory i przetworniki pomiarowe. Laboratorium”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *