www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Rodzinne uwarunkowania moralności młodych sportowców

25,99 

ISBN: 978-83-7865-151-2
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 146
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Rodzinne uwarunkowania moralności młodych sportowców

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Anna Strzałkowska

 

Książka ta jest interesującym i zarazem twórczym pomysłem badawczym, osadzonym na styku teorii wychowania fizycznego, socjologii i psychologii sportu. Przedmiotem swych studiów autorka uczyniła moralność społeczną młodych sportowców. Szczególną uwagę skoncentrowała na związku między etosem rodziny a potocznym rozumowaniem moralnym rozpatrywanym w ramach normy fair play. Wydaje się, że jest to temat nie tylko nęcący poznawczo, ale także istotny praktycznie. Ciągle bowiem w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej poszukujemy istotnych czynników kształtujących moralność społeczną na poszczególnych etapach kształcenia i wychowania nowych pokoleń, zarówno uczniów, studentów, jak i sportowców.

dr hab. Marcin Krawczyński, prof. AWFiS

Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Rodzina jako pierwotne otoczenie rozwojowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1. Małżeństwo i rodzina w myśli socjologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2. Typologia form małżeństwa i rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10
1.3. Struktura, funkcje i system rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12
1.4. Jednostka i rodzina a struktura społeczna
w aspekcie zmian mikrostrukturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14
1.5. Postawy rodzicielskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18
1.5.1. Pojęcie postawy i rodzaje postaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18
1.5.2. Pojęcie postawy rodzicielskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.5.3. Trwałość, kierunek i siła postawy rodzicielskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25
1.5.4. Pochodzenie postaw rodzicielskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25
1.5.5. Typologia postaw rodzicielskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27
1.6. Rodzina jako podstawowa mikrostruktura wychowująca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28
1.7. Etos rodziny a moralność jednostki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31
2. Kody etyczne a moralność społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   34
2.1. Moralność jako regulator życia społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   34
2.1.1. Socjologiczne typologie moralności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   37
2.1.2. Psychologiczne koncepcje rozwoju moralnego człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39
2.1.2.1. Podejście psychoanalityczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.1.2.2. Podejście związane z teorią społecznego uczenia się . . . . . . . . . . . . . . . . .   41
2.1.2.3. Koncepcja poznawczo-rozwojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   42
2.1.2.4. Koncepcja Lawrence’a Kohlberga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   44
2.1.2.5. Paradygmat społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   44
2.1.2.6. Teorie temperamentu w wyjaśnianiu rozwoju moralności . . . . . . . . . . . .   46
2.1.3. Normy, wartości oraz procesy wartościowania moralnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   48
2.1.3.1. Problematyka wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   48
2.1.3.2. Normy moralne w społeczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50
2.1.3.3. Procesy wartościowania moralnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52
2.1.3.4. Koncepcja pięciu kodów etycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   54
2.2. Etyka i moralność sportowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   57
2.2.1. Przedmiot i zakres etyki sportowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   57
2.2.2. Rywalizacja sportowa a kwestia wartości moralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   58
2.2.3. Geneza ideału fair play w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60
2.2.4. Zasady zachowania fair play w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   61

3. Metodologia badań własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65
3.1. Przedmiot i cel badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65
3.2. Hipotezy, zmienne i wskaźniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65
3.2.1. Pierwsza grupa hipotez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   66
3.2.2. Druga grupa hipotez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   68
3.3. Metody i techniki badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   69
3.3.1. Kwestionariusz Etyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70
3.3.2. Kwestionariusz Etyk w Sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   71
3.3.3. Kwestionariusz Moralności Sportowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   73
3.3.4. Skala Wartości Schelerowskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   74
3.3.5. Kwestionariusz Temperamentu PTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75
3.3.6. Skala Postaw Rodzicielskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   77
3.3.7. Kwestionariusz ankiety wersja A (dla młodzieży) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   78
3.3.8. Kwestionariusz ankiety wersja B (dla rodziców) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79
3.4. Metoda doboru osób badanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79
4. Rodzinne uwarunkowania
moralności sportowców – wyniki badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   87
4.1. Potoczne rozumowanie moralne, preferowane wartości
oraz style wychowania przejawiane przez rodziców badanej młodzieży . . . . . . . . . . . . . .   87
4.2. Potoczne rozumowanie moralne, preferowane wartości
oraz postawy moralne fair play badanej młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   90
4.3. Preferowane wartości, potoczne rozumowanie moralne i postawy moralne
fair play oraz hierarchia wartości sportowców i osób nietrenujących . . . . . . . . . . . . . . . .   97
4.4. Preferowane wartości, potoczne rozumowanie moralne
i style wychowawcze rodziców a potoczne rozumowanie moralne
oraz postawy fair play młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   98
4.5. Preferowane wartości, potoczne rozumowanie moralne,
stosunek do norm etycznych oraz postawy wychowawcze
rodziców sportowców i osób nietrenujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.6. Normy etyczne w świadomości badanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.6.1. Obraz małżeństwa i rodziny w świadomości młodzieży
oraz jej stosunek do rodziny macierzystej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.6.2. Postawy wobec norm etycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Spis wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Rodzinne uwarunkowania moralności młodych sportowców”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *