www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu metody statystyczne w biologii

24,99 

ISBN: 978-83-7865-134-5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 158
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu metody statystyczne w biologii

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Włodzimierz Meissner

 

W literaturze  można znaleźć informację, że w latach 30. ubiegłego wieku na terenie Prus Wschodnich wykryto istotny związek między liczbą urodzin dzieci i liczba bocianów. Mniej więcej w tym samym okresie w północnej Kanadzie liczba urodzin dzieci korelowała w istotny sposób ze średnim spożyciem alkoholu na głowę mieszkańca. Na podstawie tych anegdotycznych faktów mogłoby się wydawać, że tak jak to nam tłumaczono w przedszkolu, bocian odgrywa jakąś istotną rolę w przychodzeniu na świat nowych pokoleń, natomiast w Kanadzie, gdzie bocianów nie ma, ludzie widać radzą sobie jakoś inaczej. Zdrowy rozsądek podpowiada jednak, że z tą statystyką chyba coś jest nie tak, skoro stosując naukową przecież metodę, jaką jest analiza korelacji, otrzymaliśmy powyższe wyniki. Przykładów podobnych korelacji można znaleźć więcej. Wielkość strat materialnych spowodowanych pożarami dodatnio koreluje z liczbą strażaków uczestniczących w ich gaszeniu. Nie powinniśmy jednak z tego wyciągać wniosku, że to strażacy powodują te straty!

SPIS TREŚCI
Od au to ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ćwi cze nie 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ćwi cze nie 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Mia ry położe nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mia ry roz pro sze nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Mia ry zmien no ści. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mia ry sy me trii i spłasz cze nia rozkładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ba da nie zgod no ści rozkładu ba da nej ce chy z rozkładem no r ma l nym . . . . . . . . 26
Usta la nie li cz by klas w hi sto gra mach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ćwi cze nie 3. Te sty dla dwóch prób nie za le ż nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ćwi cze nie 4. Te sty dla dwóch prób za le ż nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ćwi cze nie 5 i 6. Ana li za wa rian cji (ANOVA) i test Kru ska la–Wal li sa . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ćwiczenie 7. Ana li za wa rian cji z po wta rza ny mi po mia ra mi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Ćwi cze nie 8. Ko re la cja i re gre sja – cz. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Ćwi cze nie 9. Ko re la cja i re gre sja – cz. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Ćwi cze nie 10. Ana li za ko wa rian cji (ANCOVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Ćwi cze nie 11. Ana li za fre k wen cji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Ćwi cze nie 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Test dla dwóch wska ź ni ków róż no rod no ści Sha nonna –Wie ne ra . . . . . . . . . . . . . 143
Test dla dwóch współczyn ni ków zmien no ści. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Li te ra tu ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Po le ca ne pod rę cz ni ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Wy ko rzy sta ne pu b li ka cje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Od po wie dzi do za dań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Spis przykładów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Li sta pli ków do wy ko na nia ćwi czeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu metody statystyczne w biologii”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *