www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu metody statystyczne w biologii

26,90 

ISBN: 978-83-7865-134-5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 158
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu metody statystyczne w biologii

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Włodzimierz Meissner

 

W literaturze  można znaleźć informację, że w latach 30. ubiegłego wieku na terenie Prus Wschodnich wykryto istotny związek między liczbą urodzin dzieci i liczba bocianów. Mniej więcej w tym samym okresie w północnej Kanadzie liczba urodzin dzieci korelowała w istotny sposób ze średnim spożyciem alkoholu na głowę mieszkańca. Na podstawie tych anegdotycznych faktów mogłoby się wydawać, że tak jak to nam tłumaczono w przedszkolu, bocian odgrywa jakąś istotną rolę w przychodzeniu na świat nowych pokoleń, natomiast w Kanadzie, gdzie bocianów nie ma, ludzie widać radzą sobie jakoś inaczej. Zdrowy rozsądek podpowiada jednak, że z tą statystyką chyba coś jest nie tak, skoro stosując naukową przecież metodę, jaką jest analiza korelacji, otrzymaliśmy powyższe wyniki. Przykładów podobnych korelacji można znaleźć więcej. Wielkość strat materialnych spowodowanych pożarami dodatnio koreluje z liczbą strażaków uczestniczących w ich gaszeniu. Nie powinniśmy jednak z tego wyciągać wniosku, że to strażacy powodują te straty!

SPIS TREŚCI
Od au to ra
Wstęp
Ćwi cze nie 1
Ćwi cze nie 2
Mia ry położe nia
Mia ry roz pro sze nia
Mia ry zmien no ści
Mia ry sy me trii i spłasz cze nia rozkładu
Ba da nie zgod no ści rozkładu ba da nej ce chy z rozkładem no r ma l nym
Usta la nie li cz by klas w hi sto gra mach
Ćwi cze nie 3. Te sty dla dwóch prób nie za le ż nych
Ćwi cze nie 4. Te sty dla dwóch prób za le ż nych
Ćwi cze nie 5 i 6. Ana li za wa rian cji (ANOVA) i test Kru ska la–Wal li sa
Ćwiczenie 7. Ana li za wa rian cji z po wta rza ny mi po mia ra mi
Ćwi cze nie 8. Ko re la cja i re gre sja – cz. 1
Ćwi cze nie 9. Ko re la cja i re gre sja – cz. 2
Ćwi cze nie 10. Ana li za ko wa rian cji (ANCOVA)
Ćwi cze nie 11. Ana li za fre k wen cji
Ćwi cze nie 12
Test dla dwóch wska ź ni ków róż no rod no ści Sha nonna –Wie ne ra
Test dla dwóch współczyn ni ków zmien no ści
Li te ra tu ra
Po le ca ne pod rę cz ni ki
Wy ko rzy sta ne pu b li ka cje
Od po wie dzi do za dań
Spis przykładów
Li sta pli ków do wy ko na nia ćwi czeń

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu metody statystyczne w biologii”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.