www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Prace Sejmu RP VI i VII kadencji. Zbiór opinii konstytucyjnoprawych

69,90  27,99 

ISBN: 978-83-7865-372-1
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 482
Format: B5

oprawa twarda

1 w magazynie

Opis

Prace Sejmu RP VI i VII kadencji. Zbiór opinii konstytucyjnoprawych

autor: Andrzej Szmyt

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Książka stanowi zbiór opinii konstytucyjnoprawnych, które profesor Andrzej Szmyt sporządził w latach 2007–2015 (VI i VII kadencji Sejmu RP) w ramach Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Wpisuje się ona w cykl publikacji jako kontynuacja dwóch wcześniejszych zbiorów ekspertyz profesora (Elementy praktyki ustrojowej pod rządami Małej Konstytucji. Miscellanea prawne oraz Elementy praktyki sejmowej pod rządami Konstytucji RP (1997–2007)). Obecny tom zawiera ponad 100 ekspertyz, uzupełniając poprzednie i dając prawie 400 tego rodzaju tekstów, sporządzonych dla potrzeb Sejmu RP. Zebrane w niniejszej publikacji opracowania mają charakter analiz cząstkowych, obejmujących wydarzenia i problemy, które poddano osądowi eksperta. Wyodrębniono w ten sposób problematykę statusu posła, komisji śledczych, trybu ustawodawczego, trybu ustrojodawczego, problematykę unijną, praw obywatelskich i organów ich ochrony, problematykę innych organów państwa, legislacyjnego opiniowania projektów oraz innych zagadnień wewnątrzsejmowych.

SPIS TREŚCI
Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha)
Rozdział I
Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA
1. Niepołączalność mandatu poselskiego
2. Prawo przystąpienia posła do zespołu parlamentarnego
3. Odpowiedzialność cywilnoprawna posła w związku ze złożoną interpelacją
4. Skutek postanowienia Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu poselskiego
5. Odmowa udzielenia posłowi informacji objętej klauzulą „poufne”
6. Uchwały wydawane na podstawie Zasad Etyki Poselskiej
7. Moment wygaśnięcia mandatu posła
wybranego na funkcję objętą niepołączalnością
8. Kompetencje Marszałka Sejmu dotyczące realizacji uprawnień posła
z art. 19 ustawy o wykonywaniu mandatu
9. Kompetencje Marszałka Sejmu i Prezydium Sejmu oraz obowiązki Kancelarii Sejmu
w sprawach z zakresu ochrony godności i powagi Sejmu, jego organów i posłów
10. W sprawie dopuszczalności łączenia mandatu poselskiego z funkcją
dyrektora oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Rozdział II
Z PROBLEMATYKI KOMISJI ŚLEDCZEJ
1. O powołaniu komisji śledczej „ds. nielegalnych nacisków”
2. O projektach uchwał Sejmu w sprawie powołania
komisji śledczej „ds. gier losowych”
3. Skutki prawne niepodpisania protokołów przez świadków zeznających
przed komisją śledczą
4. Projekty uchwał o powołaniu komisji śledczej lub nadzwyczajnej
ds. katastrofy smoleńskiej
5. Projekt uchwały Sejmu z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie powołania
komisji śledczej „ds. nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa”
6. Projekt z dnia 28 sierpnia 2012 r. uchwały Sejmu w sprawie powołania
komisji śledczej (ds. Amber Gold oraz OLT Express)
7. Projekt uchwały Sejmu z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania
komisji śledczej (ds. likwidacji WSI)
8. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej
(ds. bezpieczeństwa energetycznego)
Rozdział III
Z PROBLEMATYKI TRYBU USTAWODAWCZEGO
1. Projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu
inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
2. Upoważnienie Prezesa Rządowego Centrum Legislacji
do reprezentowania rządu w toku prac sejmowych nad projektem ustawy
3. Dopuszczalność przedłożenia przez Radę Ministrów
w trybie pilnym zmiany ustawy budżetowej w trakcie roku budżetowego
4. Postępowanie w trybie art. 122 ust. 4 Konstytucji
(zwrot ustawy w celu usunięcia niezgodności)
5. Uprawnienia przedstawiciela komitetu inicjatywy ustawodawczej obywateli
6. Opiniowanie projektów aktów normatywnych
przez Radę Zamówień Publicznych
7. Dopuszczalność głosowania wniosku o przeprowadzenie wysłuchania
w wyznaczonym przez Sejm terminie
8. Dopuszczalność wycofania obywatelskiego projektu ustawy
9. Zastosowanie art. 163a ust. 3 Regulaminu Sejmu
(powrót do rozpatrywania sprawy)
10. Dopuszczalność regulaminowej procedury
przeciwdziałającej naruszaniu art. 220 Konstytucji RP
11. Zgodność z Konstytucją RP przepisów art. 34 ust. 8 Regulaminu Sejmu
12. Dopuszczalność „ostrożnościowego środka” regulaminowego
przeciw „obstrukcji poprawkowej” wobec projektu ustawy (budżetowej)
13. Uwagi OPZZ do projektu nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.
14. Status osoby wyznaczonej do reprezentowania wnioskodawców
w pracach nad poselskim projektem ustawy
15. W sprawie podjęcia uchwały o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego
16. W sprawie dopuszczalności kontynuowania prac ustawodawczych
w kontekście zarządzonego referendum
Rozdział IV
Z PROBLEMATYKI DOKONYWANIA ZMIAN KONSTYTUCJI
1. W sprawie propozycji zmiany Konstytucji RP
2. Skutki prawne art. 227h ust. 1 oraz ust. 3–4
projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP
3. Dopuszczalność wpisania corocznej kwotowej waloryzacji
rent i emerytur do Konstytucji RP
4. W sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej
do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP
5. Zakres zastosowania rozdziału 3a Regulaminu Sejmu
(„Postępowanie z projektami ustaw o zmianie Konstytucji”)
6. W sprawie projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk nr 2374)
i zgłoszonych doń poprawek

Rozdział V
W KRĘGU PROBLEMATYKI UNIJNEJ
1. O zgodności z Konstytucją RP prezydenckiego projektu ustawy
o raty! kacji Traktatu z Lizbony
2. O zgodności z Konstytucją RP zgłoszonej poprawki
do rządowego projektu ustawy raty! kacyjnej w sprawie Traktatu z Lizbony
3. Projekt ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych
z członkostwem RP w Unii Europejskiej
4. Poselski projekt ustawy o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej
w latach 2009–2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
5. W sprawie projektu tzw. ustawy „kooperacyjnej”
6. Senackie poprawki do art. 13–14 ustawy o współpracy
Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach
związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP
w zakresie opiniowania projektów co do zgodności z prawem unijnym
8. Inicjowanie poselskich projektów ustaw podlegających noty! kacji unijnej
9. Dopuszczalność udziału Sejmu RP w dialogu politycznym
na forum Unii Europejskiej
Rozdział VI
W KRĘGU PROBLEMATYKI PRAW OBYWATELSKICH
I ORGANÓW ICH OCHRONY
1. Zgodność art. 52 § 1 pkt 2 kodeksu wykroczeń
(penalizacja zgromadzeń) z art. 57 Konstytucji RP
2. Publikowanie danych osobowych
3. Projekt przepisów regulujących wydawanie świadectw szkolnych
4. Prawo do informacji – sporządzanie i udostępnianie protokołów oraz sprawozdań
stenogra! cznych z posiedzeń Prezydium Sejmu i obrad Konwentu Seniorów
5. Prawo do informacji – zamieszczanie dokumentacji prac sejmowej
Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w Systemie Informacyjnym Sejmu
6. O projekcie statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
7. Regulacja trybu uchylania immunitetu Rzecznika Praw Obywatelskich
8. O zgodności art. 20 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
z art. 210 i art. 93 ust. 1–2 Konstytucji RP
9. Poselski projekt ustawy o Rzeczniku do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji
10. Poselski projekt ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny
11. Procedura powoływania przez Sejm Rzecznika Praw Obywatelskich
z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych
Rozdział VII
W KRĘGU PROBLEMATYKI INNYCH ORGANÓW PAŃSTWA
1. Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (druk sejmowy nr 151)
2. Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (druk sejmowy 754)

3. Projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych
4. Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
5. Projekt nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów
6. Projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Stanu
7. Skutki prawne wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na części terytorium RP
dla procedury wyborczej po opróżnieniu urzędu Prezydenta RP
8. Zastosowanie art. 7 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji w sytuacji potwierdzenia
przez Prezydenta RP wygaśnięcia kadencji KRRiT
9. O zarządzeniu nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie
Międzyresortowego Zespołu do spraw Zwalczania Przestępczości Kryminalnej
10. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji
oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3812)
11. Projekt ustawy o Radzie Fiskalnej
12. Zakres uprawnień wicepremiera wobec służb specjalnych
13. Projekt ustawy o Radzie Fiskalnej
14. Autopoprawka do projektu ustawy o Radzie Fiskalnej
15. Projekt ustawy o Radzie Fiskalnej (z dnia 19 lipca 2013 r.)
16. W sprawie odpowiedzialności prawnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Rozdział VIII
O LEGISLACYJNYM OPINIOWANIU PROJEKTÓW
1. Przepisy art. 12 ustawy o nadzorze nad rynkiem ! nansowym
2. Projekt nowelizacji ustawy o orderach i odznaczeniach
3. Projekt nowelizacji ustawy o orderach i odznaczeniach – opinia uzupełniająca
4. Konstytucyjność nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych
5. Problem niekonstytucyjności art. 7 ustawy o opłatach abonamentowych
6. Projekt nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
7. Propozycja zmiany art. 17 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
8. W sprawie wyborczych parytetów płci
9. Projekt nowelizacji ustawy o zasadach użycia lub pobycie Sił Zbrojnych RP
poza granicami państwa
10. Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków powodzi
11. Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o stanie wojennym
oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach
jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
12. Zgodność z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
13. O skróceniu kadencji sejmików województw
14. W sprawie skrócenia kadencji Sejmu
15. W sprawie projektu uchwały o zmianie Regulaminu Sejmu
i projektu Regulaminu Komisji Etyki Poselskiej
Rozdział IX
O INNYCH ZAGADNIENIACH WEWNĄTRZSEJMOWYCH
1. Dopuszczalność kontynuowania w VI kadencji Sejmu spraw
z zakresu odpowiedzialności konstytucyjnej, rozpoczętych w IV kadencji
2. Wniosek w trybie art. 152 ust. 2 Regulaminu Sejmu
(żądanie zwołania posiedzenia komisji)
3. Uprawnienia sejmowej Komisji Skarbu Państwa
do złożenia wniosku do ABW oraz AW o zbadanie spraw
4. Powołanie stałej podkomisji sejmowych Komisji Spraw Zagranicznych
oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
5. Dopuszczalność zwołania posiedzenia komisji w trybie art. 152 ust. 2
Regulaminu Sejmu (żądanie zwołania posiedzenia komisji)
6. Dopuszczalność zabrania głosu na posiedzeniu Sejmu
przez kandydata na Prezesa Rady Ministrów
7. W sprawie art. 30 ust. 5 Regulaminu Sejmu RP
(opiniowanie kandydatów na stanowiska państwowe)
8. Postępowanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej
w zakresie „ściśle tajnego” materiału dowodowego
9. Poselskie projekty uchwał w sprawie zmiany art. 115 Regulaminu Sejmu RP
10. Pojęcie „formy pisemnej” w odniesieniu do przepisów Regulaminu Sejmu

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Prace Sejmu RP VI i VII kadencji. Zbiór opinii konstytucyjnoprawych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *