www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Perswazja językowa w różnych dyskursach Tom 7

35,99 

ISBN: 978-83-8206-387-5

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 194

Format: 170 x 240 mm

Opis

Perswazja językowa w różnych dyskursach. Tom 7

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Aleksandra Klimkiewicz

 

Teksty zebrane w siódmym tomie z cyklu Perswazja językowa w różnych dyskursach stanowią dorobek III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mowa. Człowiek. Świat. Perswazja językowa w różnych dyskursach”.

W dobie kryzysów politycznych i wstrząsów społecznych, kardynalnych zmian w codziennym funkcjonowaniu socium, w tym też ze względu na politykę izolacyjną w warunkach pandemii, studiowanie mechanizmów perswazji językowej w dyskursie publicznym zyskuje szczególne znaczenie. Zgodnie z trafną myślą Roberta Mayera sztuka wywierania wpływu polega na odczytywaniu ludzkich potrzeb – komunikacyjnych, społeczno-politycznych, integracyjnych, edukacyjnych, psychologicznych, uświadamianiu ludziom tych potrzeb i zaspokajaniu ich. Aktualna sytuacja socjokulturowa tworzy sprzyjające warunki do kształtowania przez platformy polityczne, media, Internet czy nowoczesne narzędzia dydaktyczne postaw mentalnych wśród szerokiego kręgu odbiorców poprzez użycie wypowiedzi sugestywnej.

Komunikacja perswazyjna to zjawisko związane z interakcyjnym charakterem języka, rządzące się pewnymi zasadami, którego opis wymaga również szczegółowych badań kulturowych i uwzględnienie wielowymiarowego (politycznego, historycznego, kulturowego, psychologicznego) kontekstu wypowiedzi, gdyż język z jednej strony jest narzędziem porozumiewania się ludzi, a z drugiej zaś jest reprezentatywny wobec rzeczywistości, będąc systemem znaków symbolicznych odzwierciedlających tę rzeczywistość. Znak jest tworzony intencjonalnie, w celu wywołania określonego zachowania, uczucia lub emocji. W związku z powyższym zjawisko perswazji stanowi niezwykle szeroki obszar komunikacji, w którym określenie granic i klasyfikacja różnych działań perswazyjnych należy do najtrudniejszych zadań w badaniach procesu komunikacji językowej.

Zamieszczone w niniejszej monografii teksty są wynikiem przemyśleń i doświadczeń naukowych przedstawicieli różnych dziedzin i szkół badawczych, którzy pochylili się nad analizą pragmatykonu wieloaspektowego zjawiska oddziaływania językowego. Na całość publikacji składa się kilkadziesiąt podrozdziałów poświęconych – w odmiennej perspektywie – szczegółowym zagadnieniom z kręgu tytułowej perswazji.

 

Spis treści

Słowo wstępne . . 7

RoZdZIAł PIeRWSZy

dySKURS KoMUNIKoWANIA SPołeCZNeGo

Глава первая

ДИСКУрС ОБЩеСТвеННОЙ КОММУНИКаЦИИ

Zoja Nowożenowa

Aleksandra Klimkiewicz

Semantyka i pragmatyka słowa „sputnik” na przełomie XX i XXI wieku . . 15

елена Маринова

лексика рунета как база для словотворчества (аспекты воздействия

авторских неологизмов в художественном тексте) . . . 33

Agnieszka Kurzyńska

Jak (nie) zostać matką roku, czyli o sposobach perswazji

w blogach parentingowych . .. 42

Татьяна попова

Специфика речевого воздействия в программе «парфенон» .. 51

Оксана Ковтун

актуализация грамматических языковых средств

для моделирования аксиологических смыслов

(на материале русского и английского языков) . . . 61

RoZdZIAł dRUGI

dySKURS PoLITyCZNy

Глава вТОрая

пОлИТИЧеСКИЙ ДИСКУрС

Marcin Krawczak

Aleksandra Wróbel

Maciej Laskowski

Parezja w starożytnym i współczesnym dyskursie politycznym . .  77

Kamil Olender

Strategie komunikacyjne w polityce na przykładzie przemówienia

Jarosława Kaczyńskiego w czasie Strajku Kobiet w 2020 roku . . .. 85

Kristine Grigoryan

Mapping as a working mechanism of war

and theater metaphors in political speeches .  . 97

RoZdZIAł TRZeCI

dySKURS ReKLAMoWy

Глава ТреТья

реКлаМНЫЙ ДИСКУрС

Юлия алюнина

англицизмы в русскоязычных блогах о моде:

инструмент или результат лингвокультурного воздействия? . . 109

людмила Бабина

Суггестивный потенциал текстов социальной рекламы . .. 121

Wanda Stec

Rośliny w przekazie reklamowym: uwagi na temat nazewnictwa produktów

pochodzenia roślinnego w języku polskim i rosyjskim .. 131

Olga Lesicka

Metafora w tekstach ekonomicznych – pomoc w przedstawianiu

pojęć specjalistycznych czy oddziaływanie językowe w komunikacji? .. 139

RoZdZIAł CZWARTy

dySKURS NAUKoWy

Глава ЧеТверТая

НаУЧНЫЙ ДИСКУрС

Татьяна Космеда

Моделирование псевдоинформации

в научном лингвистическом дискурсе: активные манипулемы . . 155

Татьяна петрова

потенциал критического жанра рецензии: научный диалог и полилог . . 175

O Autorach

Сведения об авторах . . .. 187

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Perswazja językowa w różnych dyskursach Tom 7”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.