www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Niemiecki podręcznik techniki prawodawczej

38,99 

ISBN: 978-83-7865-388-2
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 378
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Niemiecki podręcznik techniki prawodawczej

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Bożena Kwiatkowska, Grzegorz Wierczyński (tłum.)

 

Książka zawiera tłumaczenie urzędowego Podręcznika techniki prawodawczej wydanego przez niemiecki Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości w 2008 r. (Bundesministerium der Justiz, Handbuch der Rechtsfőrmlichkeit, wyd. 3 Bundesanzeiger Verlag, Berlin 2008). Tekst został poprzedzony krótkim wprowadzeniem autorstwa dr. hab. Grzegorza Wierczyńskiego, w którym wyjaśniono wybrane kwestie związane z procesem opracowywania projektów aktów normatywnych w RFN, a także dotyczące przyjętych sposobów tłumaczenia specyficznych sformułowań, które mogą być niezrozumiałe dla polskiego czytelnika.

Spis treści
Wprowadzenie (Grzegorz Wierczyński) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Część A
Wery” kacja poprawności aktów prawnych
1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2. Właściwość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3. Zakres wery” kacji poprawności aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4. Przeprowadzanie wery” kacji poprawności aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . 37
5. O używaniu podręcznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.1. Budowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.2. Wyjaśnienia pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6. Pomoc przy przygotowywaniu projektów
i przy wery” kowaniu poprawności aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.1. Organy ogłaszające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.2. Bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
6.3. Dalsza pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7. Wery” kacja zgodności z Ustawą Zasadniczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Część B
Ogólne zalecenia dla formułowania przepisów prawnych
1. Językowe kształtowanie ustaw i rozporządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1.1. Prawniczy język fachowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1.2. Zrozumiałość językowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1.3. Środki i przystępność techniki prawodawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1.4. Ogólne wskazówki w sprawie wyboru słownictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1.5. Szczegółowe wskazówki w sprawie wyboru słownictwa . . . . . . . . . . . . . 66
1.6. Wskazówki w sprawie długości i budowy zdań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
1.7. Wskazówki w sprawie budowy tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
1.8. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn pod względem językowym . . . . 80
1.9. Pisownia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
1.10. Skróty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
1.11. Daty i terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2. Nazwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.1. Nazwy Niemieckiej Republiki Federalnej,
krajów związkowych, innych państw
i wybranych obszarów państwa w przepisach prawnych . . . . . . . . . . . . . 94
2.2. Nazwy organizacji międzynarodowych
oraz umów dotyczących prawa międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3. Sposoby powoływania przepisów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.1. Pełne powołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.1.1. Nazwa używana przy powoływaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.1.2. Data aktu lub ostatniej wersji ujednoliconej . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.1.3. Informacje o miejscu publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.1.4. Informacja o zmianach – podanie (ostatniej) zmiany . . . . . . . . . 105
3.2. Powoływanie części przepisów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.3. Sposób powoływania poszczególnych ksiąg Kodeksu socjalnego . . . . . 109
3.4. Specy” ka powoływania przepisów Traktatu Zjednoczeniowego . . . . . . 112
4. Powoływanie innych tekstów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.1. Ogólne informacje o technice odsyłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.2. Wady i zalety techniki odsyłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.3. Rodzaje odesłań i sposób powoływania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.4. Szczególne cechy odsyłania do norm
nieposiadających mocy obowiązującej lub nieważnych . . . . . . . . . . . . . 127
4.5. Odsyłanie do norm technicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4.5.1. Klauzule generalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4.5.2. Domniemane reguły przestrzegania klauzul generalnych . . . . . . 130
4.5.3. Granice przy odsyłaniu do norm technicznych . . . . . . . . . . . . . . 131
5. Szczególne wskazówki w sprawie prawa Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . 133
5.1. Nazwy Unii Europejskiej, Wspólnot Europejskich, ich aktów
założycielskich, członków, organów i przepisów prawnych,
jak również Europejskiego Obszaru Gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5.2. Sposób powoływania prawa Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5.3. Dostosowanie prawa Federacji do prawa Unii Europejskiej . . . . . . . . . . 141
5.3.1. Zgodne z prawem Unii Europejskiej regulacje
wykonawcze do rozporządzeń Wspólnot Europejskich . . . . . . . . 142
5.3.2. Zgodna z prawem Unii Europejskiej
implementacja dyrektyw Wspólnot Europejskich
oraz decyzji ramowych Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.3.3. Zgodna z prawem Unii Europejskiej
implementacja decyzji Unii Europejskiej
(Artykuł 34 ustęp 2, litera c Traktatu o Unii Europejskiej) . . . . . 146
5.4. Wymogi prawa unijnego w sprawie powoływania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
5.4.1. Wymogi w sprawie powoływania
przy implementacji dyrektyw Wspólnot Europejskich . . . . . . . . 148
5.4.2. Wskazania na implementację decyzji ramowych
i decyzji Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5.4.3. Informacje o dochowaniu procedur
przewidzianych przez dyrektywę o noty” kacji . . . . . . . . . . . . . . . 151
Część C
Ustawy samodzielne
1. Tytuł ustawy samodzielnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
1.1. Znaczenie i części tytułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
1.2. Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
1.3. Nazwa skrócona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
1.4. Skrót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
2. Data sporządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
3. Formuła wprowadzająca do ustawy samodzielnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
3.1. Znaczenie i umiejscowienie formuły wprowadzającej . . . . . . . . . . . . . . . 166
3.2. Poszczególne formuły wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
3.3. Przypadki wymagające zgody Rady Federalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4. Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
5. Podział ustawy samodzielnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
5.1. Budowa ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
5.2. Poszczególne przepisy i ich nazwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
5.3. Nadrzędne jednostki redakcyjne i ich nazwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
6. Upoważnienie do wydawania rozporządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
6.1. Upoważnienie władzy wykonawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
6.2. Wymogi wobec formułowania przepisu upoważniającego . . . . . . . . . . . 176
6.3. Zobowiązanie do wydawania rozporządzenia
lub pozostawienie decyzji do uznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
6.4. Subdelegacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
6.5. Prawo do współdziałania przy wydawaniu rozporządzeń . . . . . . . . . . . 179
6.6. Współdziałanie Bundestagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
6.7. Zgoda Bundesratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
7. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
8. Nowelizacje dostosowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
9. Nakaz powoływania zgodnie z artykułem 19 Ustawy Zasadniczej
w przypadku ograniczania praw podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
10. Wykluczenie odmiennego prawa krajowego
w przypadku regulacji prawa federalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
11. Reguły okresu obowiązywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
11.1. Regulacja dotycząca wejścia w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
11.2. Dokładne wyznaczenie daty wejścia w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
11.3. Warunkowe wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
11.4. Zróżnicowane wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
11.5. Połączone wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
11.6. Wejście w życie z mocą wsteczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
11.7. Ograniczenie czasowe, utrata mocy obowiązującej . . . . . . . . . . . . . . . . 206
12. Formuła końcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
12.1. Znaczenie formuły końcowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
12.2. Poszczególne formuły końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Część D
Ustawy zmieniające
1. Uwagi ogólne w sprawie ustawodawstwa zmieniającego . . . . . . . . . . . . . . . . 216
2. Ustawa zamienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
3. Pojedyncza nowelizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
3.1. Cechy pojedynczej nowelizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
3.2. Tytuł pojedynczej nowelizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
3.3. Data sporządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
3.4. Formuła wprowadzająca pojedynczej nowelizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
3.5. Budowa pojedynczej nowelizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
3.6. Zdanie wprowadzające – wskazani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
3.7. Polecenie zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
3.7.1. Budowa polecenia zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
3.7.2. Polecenia zmiany „uchylić” i „wykreślić” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
3.7.3. Polecenie zmiany „wstawić” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
3.7.4. Polecenie zmiany „poprzedzić” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
3.7.5. Polecenie zmiany „dołączyć” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
3.7.6. Polecenie zmiany „sformułować” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
3.7.7. Polecenie zmiany „zastąpić” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
3.7.8. Połączone polecenia zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
3.8. Zmiany w pojedynczym przepisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
3.9. Wielokrotna nowelizacja pojedynczego przepisu
w tym samym akcie stanowienia prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
3.10. Podział nowelizacji dostosowawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
3.11. Pozostałe przypadki zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
3.11.1. Zmiana tytułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
3.11.2. Zmiana spisu treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
3.11.3. Poprawki językowe przy okazji
projektowanej nowelizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
3.11.4. Poprawki w klauzulach berlińskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
3.11.5. Zmiany związane z Kodeksem socjalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
3.11.6. Zmiany związane z regulacjami
Traktatu Zjednoczeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
3.11.7. Zmiana przepisów ograniczających prawa podstawowe . . . . . 262
3.11.8. Zmiana załączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
3.11.9. Zmiana w okresie zmian
oczekujących na wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
3.11.10. Nowelizacje równoległe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
3.11.11. Nowelizacja zasad czasu obowiązywania . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
3.11.12. Terminowe ograniczenie zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
3.12. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
3.13. Nowelizacja rozporządzeń przez ustawodawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
3.14. Pozwolenie na ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
3.15. Wejście w życie pojedynczej nowelizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
3.16. Formuła końcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
4. Ustawa-płaszcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
4.1. Cechy ustawy-płaszcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
4.2. Tytuł ustawy-płaszcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
4.3. Formuła wprowadzająca w ustawie-płaszczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
4.4. Budowa ustawy-płaszcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
4.5. Tytuł i budowa artykułów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
4.6. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
4.7. Reguły dotyczące okresu obowiązywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
4.8. Formuła końcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
5. Ustawa wprowadzająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Część E
Rozporządzenia
1. Ogólne uwagi prawno-formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
2. Rozporządzenia samodzielne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
2.1. Tytuł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
2.2. Formuła wprowadzająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
2.2.1. Informacje o rozporządzeniodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
2.2.2. Informacja o podstawie prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
2.2.3. Szczególne wymogi w sprawie redagowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
2.3. Rozporządzenia o subdelegacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
2.4. Reguły dotyczące okresu obowiązywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
2.5. Formuła końcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
3. Rozporządzenia zmieniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
3.1. Tytuł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
3.2. Formuła wprowadzająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
3.3. Budowa rozporządzenia zmieniającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
3.4. Formuła końcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Część F
Opracowania pomocnicze do zmian projektów ustaw
w procedurze ustawodawczej
1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
2. Opracowania pomocnicze do poprawek lub do uchwał z zaleceniami . . . . . 317
3. Specy” ka zmieniania projektu ustawy zmieniającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
4. Opracowania pomocnicze w formie synops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Część G
Ogłaszanie nowych wersji ustaw i rozporządzeń
1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
2. Tekst ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
2.1. Tytuł ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
2.2. Formuła ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
2.3. Wyliczenie ostatniej publikacji pełnego tekstu i nowelizacji . . . . . . . . . 332
2.4. Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
3. Nowa wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
3.1. Treść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
3.2. Odmienności przy nowelizacjach oczekujących
na wejście w życie, wskazówki w sprawie przypisów . . . . . . . . . . . . . . . . 337
3.3. Sprostowanie ogłoszenia nowej wersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Załączniki
Załącznik 1 (do uwagi nr 42). Wytyczne dla redagowania
ustaw raty” kacyjnych oraz rozporządzeń
odnoszących się do umów międzynarodowych
(wytyczne według § 73 ustęp 3 zdanie 1 GGO – RiVeVo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Załącznik 2 (do uwagi nr 43). Główne zasady w sprawie
konieczności sankcji grzywny, w szczególności w stosunku
do środków przymusu administracyjnego z 2 marca 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Załącznik 3 (do uwagi nr 44). Lista kontrolna
ulepszająca stanowienie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Wykaz powołanej literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Niemiecki podręcznik techniki prawodawczej”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *