www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Między Rosją a Zachodem

85,99  (w tym 5% VAT)

ISBN: 9878382065329

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 554

Format: 165x235mm

Opis

Między Rosją a Zachodem

autorzy: red. Iwona Sakowicz-Tebinka Bianca Sadowska

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Zbigniewowi Opackiemu.

Profesor Zbigniew Opacki należy do grona historyków związanych ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego, których zainteresowania badawcze dotyczą szeroko pojętej problematyki rosyjskiej. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalizacją nauczycielską, a pierwsze doświadczenia zawodowe zdobył jako nauczyciel historii i geografii w jednym z gdyńskich techników. Na Uniwersytet Gdański powrócił, by obronić doktorat, a później objąć posadę adiunkta w Instytucie Historii UG. W 2007 roku otrzymał tytuł profesora. Jako wymagający, ale bardzo zaangażowany dydaktyk, Profesor wypromował ośmiu doktorów, a także był promotorem wielu magistrów.

Profesor Opacki jest autorem wielu prac poświęconych polsko-rosyjskim relacjom naukowym w XIX-XX wieku, kształtowaniu się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków, Rosjan, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, relacjom polsko-żydowskim w XX w., historii historiografii oraz historii nauki, m.in.: Słownik biograficzny historyków Uniwersytetu Gdańskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020), czy Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939 (Wydawnictwo UG, 2021). Publikacja ta otrzymała Nagrodę Przeglądu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora w kategorii Nagroda Krajowa dla najlepszej książki naukowej o tematyce wschodnioeuropejskiej.

Profesor jest współautorem licznych monografii historycznych oraz artykułów publikowanych w rodzimych i zagranicznych czasopismach naukowych. Ponadto uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w Polsce, Rosji, czy na Ukrainie.

Księga Między Rosją a Zachodem stanowi wyraz uznania jej autorów: byłych współpracowników, doktorantów i przyjaciół dla działalności naukowej i dydaktycznej Profesora.

 

Spis Treści:

Labores pariunt honores.

Sylwetka naukowa Profesora Zbigniewa Opackiego | 9

Bibliografia prac Profesora Zbigniewa Opackiego | 15

Ad perpetuam rei memoriam | 27

Борис Владимирович Носов

Несостоявшийся Сейм 1768 г. и политика России в Речи Посполитой | 35

Wiesław Caban

Kariera wojskowa gen. Aleksandra Hurczyna 1830–1902.

Przyczynek do służby Polaków w carskim korpusie oficerskim | 75

Stanisław Wiech

Nagroda czy kara? Problem przeniesień dygnitarzy rosyjskich

z Królestwa Polskiego na Syberię w latach 1860−1890 | 89

Arkadiusz Janicki

Starania Kazimierza Bartłomieja Plater-Zyberka o zniesienie sekwestru

nałożonego na część dóbr rodu Plater-Zyberków

za jego udział w powstaniu listopadowym | 103

Сяргей Токць

Заможныя землеўладальнікі заходніх губерняў Расійскай імперыі

пад пагрозай прымусовай дзяржаўнай службы ў сярэдзіне ХІХ ст.

(на матэрыяле Гродзенскай губерні) | 117

Marek Szurek

Opinia publiczna Królestwa Polskiego wobec polityki gospodarczej

ministra Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego | 129

Michał Bohun

Ojczyzna i rewolucja. Piotr Kropotkin w latach 1914–1921 | 147

Julian Dybiec

Uczeni niewoli narodowej – dylematy postaw | 167

Наталия Филатова

Историки эпохи романтизма

о конституционном Королевстве Польском | 185

Roman Jurkowski

„Bank Klecki” 1881–1914.

Szkic do dziejów Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Klecku | 209

Aleksander Smalianczuk

„Głos Pański budzi we mnie zawsze miłe wspomnienia dni dawnych…”

Лісты Рамана Скірмунта да прафесара Мар’яна Здзяхоўскага

(1926–1931) | 225

Dariusz Tarasiuk

Władze rosyjskie wobec polskich organizacji kulturalnych i oświatowych

na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w latach 1906–1914 | 237

Magdalena Nowak

Metropolita Andrzej Szeptycki wobec wyzwań 1918 r.

(polskie i ukraińskie aspiracje narodowe) − zarys problemu badawczego | 249

Michalina Petelska

The mail correspondence between Julia Ledóchowska and Georg Brandes.

The relationships of the Poles with Brandes after 1914 | 275

Anna Łysiak-Łątkowska

Szkoła dla guwernantek i inne projekty kształcenia dziewcząt

w koncepcji edukacyjnej Tadeusza Czackiego | 293

Anna Supruniuk

Mirosław A. Supruniuk

Odnaleziony portret dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie prof. Jana Prüffera.

Przyczynek do dziejów ikonografii akademickiej II RP | 313

Iwona Janicka

Stan nauki o położnictwie w świetle raportu Mikołaja Mianowskiego

z podróży do krajów niemieckich w latach 1816–1817. Edycja źródła | 343

Jan Wnęk

Udział polskich historyków medycyny w międzynarodowych

kongresach naukowych w latach 1918–1939 | 367

Barbara Klassa

Wakacje historyka.

Aspekty turystyczne podróży Adolfa Pawińskiego do Hiszpanii | 383

Łukasz Podlaszewski

Zarys dziejów żeglugi pasażerskiej na odcinku Wisły między Płockiem

a Toruniem oraz jej wpływ na społeczeństwo regionu | 409

Franciszek Nowiński

Dawne dzieje Syberii, jej chrystianizacja i Polacy

w relacji księdza Mateusza Wejta | 421

Arnold Kłonczyński

Iran nieegzotyczny.

Wizerunek Iranu w polskiej propagandzie prasowej w latach 1945–1956 | 439

Marek Stażewski

Sprawa zawarcia polsko-niemieckiej umowy

o wykonaniu art. 91 traktatu wersalskiego w roku 1919 | 459

Jacek Tebinka

Rola Polskiego Państwa Podziemnego

w strategii wojennej Winstona S. Churchilla | 477

Eugeniusz Koko

Osiek w okresie II Rzeczypospolitej | 503

Bianca Sadowska

Obraz Moskwy w Pamiętnikach Wacława Lednickiego | 519

Indeks osób | 535

ISBN: 987-83-8206-532-9

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 554

Format: 165x235mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Między Rosją a Zachodem”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…