www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Job crafting. Kształtowanie podmiotowości pracy

39,99 

ISBN 978-83-961549-0-3

Wydawca: Akademia Marynarki Wojennej

Rok wydania: 2021

Objętość: s. 268

Format B5; okładka miękka, foliowana

Opis

Job crafting. Kształtowanie podmiotowości pracy – perspektywa pedagogiki pracy i psychologii organizacji

autorzy: Grażyna BARTKOWIAK

Akademia Marynarki Wojennej

 

Rozważania zaprezentowane w publikacji zostały osadzone w pedagogice pracy, będącej subdyscypliną pedagogiki, a także w psychologii. Przedmiotem rozważań w monografii jest zmieniająca się rola człowieka w pracy, a co za tym idzie – jego podmiotowości i dążenia do personalizacji pracy. Aktualne programy funkcjonujące w zróżnicowanych formach pracy i zatrudnienia promują indywidualną inicjatywę. Odchodzi się w nich od kontroli o charakterze dyscyplinarnym na rzecz działań przyznających prymat wartościom, uczestnictwu i dobrowolnemu zaangażowaniu w działalność zawodową. Job crafting stanowi swoistą odpowiedź na zaistniałe zmiany i jednocześnie wynika z przeświadczenia, że zmiana postrzegania roli pracownika w pracy jest długotrwałym procesem, który wymaga głębokiej przebudowy świadomości społecznej pracodawców i pracowników. W rozumieniu przyjętym przez autorkę job crafting to działanie manifestujące się w zachowaniu, które jest uzewnętrznieniem dążeń człowieka do kreowania podmiotowości i własnej tożsamości zawodowej.

Monografia przedstawia autorski model job craftingu obejmujący jego uwarunkowania (postawy wobec pracy, ukierunkowanie osobowościowe oraz charakterystykę demograficzną osób, u których stwierdzono takie zachowania), a także skutki rozpatrywane z ponadjednostkowego (zachowania prospołeczne, organizacyjne zachowania obywatelskie) i jednostkowego (zadowolenie z pracy, poczucie jakości życia) punktu widzenia.

 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

1. CZŁOWIEK A PRACA

1.1. Pedagogiczne i psychologiczne ujecie pracy

1.1.1. Perspektywa pedagogiczna

1.1.2. Perspektywa psychologiczna

1.2. Job crafting a pedagogika pracy. W kierunku podmiotowości

pracownika i personalizacji pracy

1.3. Psychologiczne koncepcje człowieka w kontekście jego kształcenia

i pracy

1.3.1. Koncepcja behawiorystyczna

1.3.2. Koncepcja psychodynamiczna

1.3.3. Koncepcja poznawcza

1.3.4. Koncepcja humanistyczna

1.3.5. Koncepcja psychologii pozytywnej

1.4. Implikacje i aspekty aplikacyjne psychologicznych koncepcji człowieka

w jego kształceniu i pracy

1.5. Dynamika podejścia do pracy człowieka

1.5.1. Naukowa organizacja pracy

1.5.2. Szkoła stosunków międzyludzkich

1.5.3. Szkoła stosunków społecznych

1.5.4. Szkoła zasobów ludzkich

2. CZŁOWENIE PRACY JAKO P0DSTAW0WEJ AKTYWNOŚCI W ŻYCIU

2.1. Propozycja nowego spojrzenia na prace człowieka w organizacji

2.2. Praca jako szansa realizacji wartości i rozwoju osobowości człowieka

2.2.1. Dopasowanie jednostki do środowiska pracy

2.2.2. Rola wartości i potrzeb związanych z praca

2.3. Praca jako źródło nadmiernego obciążenia, a zarazem satysfakcji

2.4. Postawy wobec pracy

2.5. Działania zwiększające poczucie dobrostanu człowieka w organizacji

2.5.1. Budowanie dobrostanu a konieczność zwiększania efektywności pracy

2.5.2. Motywowanie a zaangażowanie w pracę

2.6. Specyfika funkcjonowania różnych pokoleń na rynku pracy

2.7. Znaczenie satysfakcji zawodowej

2.8. Jakość życia w kontekście pracy zawodowej

2.8.1. Jakość życia człowieka – dynamika pojęcia

2.8.2. Determinanty jakości życia człowieka

3. JOB CRAFTING JAKO SPOSÓB OPTYMALIZACJI FUNKCJONOWANIA

CZŁOWIEKA W PRACY

3.1. Pojęcie job craftingu – uwarunkowania i metodyka badań

3.1.1. Koncepcja job craftingu

3.1.2. Czynniki warunkujące job crafting

3.2. Motywacja pracownika do zachowań typu job crafting

3.3. Job crafting jako dążenie do zwiększenia wartości pracy

3.4. Kreatywność a job crafting w różnych koncepcjach teoretycznych

3.5. Metodyka badania job craftingu

3.6. Zachowania typu job crafting u członków różnych grup zawodowych

w świetle wyników badań

4. MODEL JOB CRAFTINGU I JEGO EMPIRYCZNA WERYFIKACJA

4.1. Autorski model job craftingu. jego uwarunkowania i rezultaty.

Teoretyczne przesłanki konstrukcji modelu

4.1.1. Jednostkowe uwarunkowania job craftingu

4.1.2. Zachowania prospołeczne i zachowania obywatelskie jako rezultat

modyfikowania pracy

4.1.3. Zachowania obywatelskie w organizacji jako skutek job craftingu

4.1.4. Czynniki warunkujące organizacyjne zachowania obywatelskie

4.2. Empiryczna weryfikacja modelu job craftingu

4.2.1. Problematyka badawcza

4.2.2. Badania uwarunkowań job craftingu – narzędzia badawcze

4.2.3. Wyniki badań i dyskusja

4.2.4. Inspiracje do dalszych badań i postulaty

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYCIN

SPIS TABEL

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Job crafting. Kształtowanie podmiotowości pracy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.