www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Językowe środki perswazji w sloganach reklamujących polskie marki terytorialne

26,99 

ISBN: 978-83-7865-946-4

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 242

Format: A5

Opis

Językowe środki perswazji w sloganach reklamujących polskie marki terytorialne na przykładzie haseł promujących Polskę, województwa i miasta wojewódzkie

Autor: Beata Jędrzejczak

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Wszelkie sposoby perswazyjnego oddziaływania sloganów promujących marki terytorialne zostały w książce Beaty Jędrzejczak opisane szczegółowo na podstawie wnikliwych analiz, udokumentowane licznymi przykładami. Środki perswazyjne są stosowane na wszystkich poziomach języka i obejmują wszystkie płaszczyzny tekstu. Autorka wskazuje m.in. różnice między językiem (środkami stosowanymi)  w reklamie innego typu a sloganami reklamującymi marki terytorialne. Odwoływanie się do literatury przedmiotu uwiarygodnia wyrażone tezy, ale również uzasadnia wybór metody badań i opisu. Metoda przyjęta  w opracowaniu – analiza przykładów konkretnych haseł, szczegółowa, bardzo wnikliwa i wielostronna, nie jest egzemplifikacją z góry przyjętej  tezy odnośnie do opisywanego zjawiska – semantycznego czy gramatycznego, jest natomiast podstawą do sformułowania bardziej ogólnych wniosków. Wskazanie najbardziej charakterystycznych zabiegów językowych, cech omawianego zjawiska, uogólnienie zawierają się  w podsumowaniu podrozdziałów i rozdziałów. Konsekwentne zastosowanie tej metody buduje bardzo przejrzystą i logiczną całość. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zagadnienie perswazji w sloganach – jako jednym z gatunków reklamy – zostało opisane obiektywnie, bez oceny, która bywa niekiedy potocznie łączona z reklamą.

Po Słowniku sloganów reklamujących polskie marki terytorialne, tom 1: Polska i województwa autorstwa Beaty Jędrzejczak, wydanym w 2018 roku, czytelnik otrzymuje opracowanie tam zawartego materiału w postaci książki na wysokim poziomie naukowym, opartej na własnych rzetelnych badaniach, a napisanej komunikatywnym językiem, wzorcową polszczyzną.

Z recenzji prof. dr hab. Urszuli Kęsikowej

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Rozdział 1

SLOGANY REKLAMOWE: USTALENIA TEORETYCZNE . . . . . . 15

1.1. Definicje i cechy sloganu . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.2. Slogan reklamowy w marketingu terytorialnym . . . . . . . . . 19

1.3. Perswazja językowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.4. Językowe środki perswazji w sloganach reklamowych – stan badań . . 24

Rozdział 2

SŁOWNICTWO A PERSWAZJA SLOGANÓW

PROMUJĄCYCH POLSKIE MARKI TERYTORIALNE . . . . . . . 29

2.1. Udział poszczególnych części mowy w budowie sloganów . . . . . . 29

2.1.1. Rzeczowniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.1.2. Czasowniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.1.3. Przyimki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.1.4. Zaimki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.1.5. Przymiotniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.1.6. Pozostałe części mowy . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.2. Nazwy własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.3. Leksyka obca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Rozdział 3

FRAZEOLOGICZNE ŚRODKI PERSWAZJI . . . . . . . . . . . 49

3.1. Kanoniczne postacie jednostek frazeologicznych . . . . . . . . . 51

3.1.1. Związki frazeologiczne . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.1.2. Cytaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.2. Modyfikacje frazeologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.2.1. Modyfikacje semantyczne polegające na defrazeologizacji . . . 57

3.2.1.1. Dwuznaczność tekstowa . . . . . . . . . . . . 58

3.2.1.2. Defrazeologizacja kontekstowa . . . . . . . . . . 61

3.2.2. Modyfikacje formalne . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.2.2.1. Wymiana członu/członów . . . . . . . . . . . 69

3.2.2.2. Opuszczenie członu/członów . . . . . . . . . . 73

3.2.2.3. Dodanie członu/członów . . . . . . . . . . . . 75

3.2.2.4. Ufundowanie sloganu na podstawie

jednego z elementów frazeologizmu . . . . . . . . 77

3.2.2.5. Kontaminacja . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3.2.2.6. Aluzja do innych jednostek

poziomu frazeologicznego . . . . . . . . . . . 79

Rozdział 4

SŁOWOTWÓRCZE ŚRODKI PERSWAZJI . . . . . . . . . . . . 85

4.1. Neologizmy słowotwórcze . . . . . . . . . . . . . . . . 85

4.2. Przydatność perswazyjna wybranych kategorii słowotwórczych . . . . 89

4.2.1. Perswazyjność wybranych kategorii

derywatów rzeczownikowych . . . . . . . . . . . . . 89

4.2.1.1. Nazwy abstrakcyjnych cech . . . . . . . . . . . 89

4.2.1.2. Abstrakcyjne nazwy czynności, procesów i stanów . . . 94

4.2.2. Perswazyjność wybranych kategorii

derywatów przymiotnikowych . . . . . . . . . . . . . 97

4.2.2.1. Użycia charakterystyczne abstrakcyjne . . . . . . . 97

4.2.2.2. Użycia symilatywne . . . . . . . . . . . . . 99

4.2.2.3. Przymiotniki lokatywne . . . . . . . . . . . 100

4.2.3. Derywaty gradacyjne . . . . . . . . . . . . . . . 102

4.2.4. Perswazyjność wybranych kategorii derywatów

czasownikowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

4.2.4.1. Derywaty semantyczne . . . . . . . . . . . . 105

4.2.4.1.1. Nazwy akcji scharakteryzowanych

przestrzennie – formacje kierunkowe . . . 106

4.2.4.1.2. Charakterystyka czasowa akcji –

formacje inchoatywne . . . . . . . . . 108

4.2.4.2. Derywaty aspektowe . . . . . . . . . . . . . 109

4.3. Motywacja słowotwórcza . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Rozdział 5

FLEKSYJNE ŚRODKI PERSWAZJI . . . . . . . . . . . . . . 119

5.1. Kategoria osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

5.1.1. Czasownikowe formy pierwszej osoby

i odpowiadające im zaimki osobowe . . . . . . . . . . 120

5.1.2. Czasownikowe formy drugiej osoby

i odpowiadające im zaimki osobowe . . . . . . . . . . 124

5.1.3. Czasowniki w trzeciej osobie liczby pojedynczej . . . . . . 126

5.2. Kategoria czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

5.2.1. Czas teraźniejszy . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

5.2.2. Czas przyszły . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

5.2.3. Czas przeszły . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

5.3. Kategoria trybu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

5.3.1. Tryb orzekający . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

5.3.2. Tryb rozkazujący . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

5.4. Homonimia gramatyczna . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Rozdział 6

SKŁADNIA A PERSWAZYJNOŚĆ SLOGANU . . . . . . . . . . 139

6.1. Wypowiedzenia niewerbalne . . . . . . . . . . . . . . . 140

6.1.1. Równoważniki zdań . . . . . . . . . . . . . . . . 140

6.1.1.1. Syntagmy orzecznikowe . . . . . . . . . . . 141

6.1.1.2. Syntagmy okolicznikowe . . . . . . . . . . . 145

6.1.2. Zawiadomienia . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

6.2. Wypowiedzenia werbalne . . . . . . . . . . . . . . . . 149

6.2.1. Zdania pojedyncze. Części zdania . . . . . . . . . . . 150

6.2.2. Wypowiedzenia złożone . . . . . . . . . . . . . . 154

6.3. Slogany dwu- i kilkuwypowiedzeniowe . . . . . . . . . . . 158

6.4. Zabiegi konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

6.4.1. Perswazyjne wykorzystanie szyku wyrazów w sloganie . . . . 161

6.4.2. Konstrukcje paralelne . . . . . . . . . . . . . . . 165

6.4.3. Elipsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Rozdział 7

ROLA FONETYKI W PERSWAZJI SLOGANÓW REKLAMOWYCH . . 173

7.1. Rym i rytm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

7.2. Powtórzenia fonetyczne i nagromadzenia głosek . . . . . . . . 176

7.3. Paronimia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Rozdział 8

GRAFICZNE ŚRODKI PERSWAZJI . . . . . . . . . . . . . . 181

8.1. Zabiegi graficzne nieprowadzące do zmian semantycznych . . . . . 181

8.2. Kontaminacje wyrazowo-graficzne . . . . . . . . . . . . . 186

8.3. Kontaminacje graficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

8.4. Łączenie symboli i liter . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

PODSUMOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

FOTOGRAFIE WYBRANYCH REKLAM . . . . . . . . . . . . 220

INDEKS SLOGANÓW OBJĘTYCH ANALIZĄ WEDŁUG

PODZIAŁU NA REKLAMOWANE MARKI TERYTORIALNE . . . . 229

SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Językowe środki perswazji w sloganach reklamujących polskie marki terytorialne”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *