www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Historia w szkolnej ławce i w uniwersyteckiej auli. Nauczanie, kształcenie, wychowanie

21,99 

ISSN: 2081-3309

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 230

Format: B5

Opis

Historia w szkolnej ławce i w uniwersyteckiej auli. Nauczanie, kształcenie, wychowanie. Przeszłość i teraźniejszość

Autorzy: Anna Paner, Michał Kosznicki (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Dziesiąty tom „Studia Historica Gedanensia” – czasopisma Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, zatytułowany Historia w szkolnej ławce i uniwersyteckiej auli. Nauczanie, kształcenie, wychowanie – przeszłość i teraźniejszość, został przygotowany przez Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii. Grono Auto-rów dziesiątego tomu SGH tworzą przede wszystkim historycy i dydaktycy historii z Polski, Kanady, Irlandii i Czech. Na prezentowany tom składa się piętnaście artykułów, które poruszają istotne problemy dla nauczania historii, edukacji nauczycieli, edukacji studentów, a także wpływu czynników społecznych, narodowościowych i politycznych na kształtowanie świadomości historycznej społeczeństw.

 

Spis rzeczy

Wstęp (Anna Paner, Michał Kosznicki)

Roman Baron

Polsko‑Czeski

Zespół ds. Podręczników Szkolnych Polsko‑Czeskiego

Towarzystwa Naukowego

Magdalena Blackmore

‘The stories my father told me’: using interviews in teaching Polish history

in North America

Waldemar Borzestowski

Johann Reinhold i Georg Forsterowie – osiemnastowieczni badacze

natury i podróżnicy

Marcin Dyś

Przemiany narracji opisującej stosunki polsko‑rosyjskie

w podręcznikach

do nauczania historii w szkolnictwie ogólnokształcącym Polski Ludowej

lat 1944–1989 (na przykładzie wybranych wydarzeń)

Maciej Fic

Pół wieku edukacji historycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Z dziejów Instytutu Historii UŚ (1969–2019)

Paul Flynn

Challenging didactic history teaching activities: a framework for change

in initial history teacher education broad topic

Blažena Gracová

Kánon „velkých” Čechů a jeho role při formování národní identity mládeže

prostřednictvím školní výuky dějepisu

Piotr Koprowski

Ideowo‑postępowe

i wychowawcze konteksty edukacji humanistycznej

na łamach „Przeglądu Pedagogicznego” w latach osiemdziesiątych

i dziewięćdziesiątych XIX w.

Wojciech Kruczkowski

Edukacja dorosłych w Polskich Kompaniach Wartowniczych przy armii

amerykańskiej w Europie po 1945 r.

Magdalena Nowak

Gente Rutheni, natione Poloni in Polish and Ukrainian scholarly

encyclopaedias and biographical dictionaries

Agnieszka Pierz

Narodziny koncepcji kształcenia gimnazjalnego i jej realizacja w Polsce

w latach 1997–1999

Iwona Sakowicz‑Tebinka

The role of historical education in “The Penny Magazine” 1832–1845

Karol Sanojca

Edukacja historyczna w gimnazjach ukraińskich w okresie

Drugiej Rzeczypospolitej

Przemysław Waszak

„Wstęp do historii sztuki” – przegląd najnowszej literatury

Wirginia Węglińska

Edukacja w muzeach martyrologicznych na przykładzie wybranych działań

Muzeum Stutthof w Sztutowie

——————————————————————————————————–

Contents

Introduction (Anna Paner, Michał Kosznicki)

Roman Baron

Polish-Czech Group for Textbooks of Polish-Czech Scientific Society

Magdalena Blackmore

‘The stories my father told me’: using interviews in teaching Polish history

in North America

Waldemar Borzestowski

Johann Reinhold and Georg Forster, 18th-century naturalists

and travellers

Marcin Dyś

Changes in narration describing Polish‑Russian relations in history teaching

course books in Polish People’s Republic from 1944 to 1989

(based on selected historical events)

Maciej Fic

Half of the century of historical education at the University of Silesia

in Katowice. From the history of the Institute of History,

University of Silesia (1969–2019)

Paul Flynn

Challenging Didactic History Teaching Activities: A Framework

for Change in Initial History Teacher Education Broad Topic

Blažena Gracová

Canon of “great” Czechs and its role by formation of national

identity of schoolchildren through history teaching

Piotr Koprowski

Ideological-progressive and educational contexts of humanistic education

in the “Pedagogical Review” in the eighties and nineties

of the 19th century

8 Contents

Wojciech Kruczkowski

Adult Education in Polish Guard Companies Working for the US Army.

Magdalena Nowak

Gente Rutheni, natione Poloni in Polish and Ukrainian scholarly

encyclopaedias and biographical dictionaries

Agnieszka Pierz

The birth of the conception of junior high schools and its implementation

in Poland between 1997–1999

Iwona Sakowicz‑Tebinka

The role of historical education in “The Penny Magazine” 1832–1845

Karol Sanojca

Historical education in Ukraninian gymnasiums during

the Second Polish Republic

Przemysław Waszak

Introduction to the history of art – review of latest literature

Wirginia Węglińska

Education in martyrological museums on the example of selected activities

of Stutthof Museum in w Sztutowo

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Historia w szkolnej ławce i w uniwersyteckiej auli. Nauczanie, kształcenie, wychowanie”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *