www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Turystyka i turysta nad Bałtykiem

35,00  (w tym 5% VAT)

ISBN: 978-83-7865-562-6
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 234
Format: B5

oprawa miękka

Brak w magazynie

Opis

Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze. Tom II. Turystyka i turysta nad Bałtykiem

Autor: Magdalena Szmytkowska (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Książka prezentuje kwestie dotyczące warunków podróżowania, zagadnień propagandowych i reklamowych wykorzystywanych w turystyce. W publikacji zostały także przedstawione tematy nawiązujące do elementów regionalnych i religijnych związanych z turystyką.SPIS TREŚCI

Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PERSPEKTYWA HISTORYCZNA
Tadeusz Stegner
„W co siê bawiæ?” Rozrywki w nadba³tyckich kurortach w XIX wieku . . . . . . . . . . . . 15
Tomasz Kempiñski
Ba³tyckich kurortów czar. Rozwój infrastruktury turystycznej polskiego wybrze¿a
w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Arnold K³onczyñski
Rozwój nadmorskich kurortów szwedzkich na tle przemian spo³ecznych XVIII–XX wieku . . 53
Barbara Klassa
Rowerem przez polskie Pomorze, Litwê i Prusy Wschodnie. Relacja brytyjskiego pisarza
i podró¿nika z 1935 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Dagmara P³aza-Opacka
Zarz¹dzenia wewnêtrzne Komisarza Rz¹du w Gdyni reguluj¹ce dzia³anie k¹pieliska
Gdynia-Or³owo w latach 1936–1937. Wybór Ÿróde³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Emilia Jêdrzejczyk
Od rybackiej wioski do popularnego kurortu nadmorskiego – rozwój W³adys³awowa . . . . 103
PERSPEKTYWA GEOGRAFICZNA (WSPÓ£CZESNA)
Marcin Po³om, Janusz Górny
Rola pasa¿erskiej ¿eglugi przybrze¿nej na Zatoce Gdañskiej w rozwoju turystyki . . . . . . . 113
Marek Kozak
Turystyczne wyzwania rozwojowe gmin pomorskich nad Ba³tykiem . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Bartosz Labuhn
Historia i rozwój prywatnych obiektów noclegowych na przyk³adzie miejscowooeci turystycznych
w basenie Zatoki Puckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Ma³gorzata Owczarek, Izabela Chlost
Klimatyczne elementy potencja³u turystycznego S³owiñskiego Parku Narodowego . . . . . . . . 176
Klaudia Nowicka, Katarzyna Sawirska
Zagospodarowanie i funkcja turystyczna Pó³wyspu Helskiego i Mierzei Wioelanej
w oewietle badañ ankietowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Iwona Marzejon-Frycz
Szlaki rowerowe jako sposób promocji walorów i podnoszenia atrakcyjnooeci turystycznej
regionu na przyk³adzie wybranych gmin Kaszub Pó³nocnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Turystyka i turysta nad Bałtykiem”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *