www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2018/3

23,99 

ISSN: 1734-5677

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 132

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2018/3

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Spis treści

I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

1. prof. dr hab. Jarosław Warylewski, Uniwersytet Gdański

Przegląd orzecznictwa z zakresu prawa karnego materialnego

dotyczącego naruszeń wolności seksualnej i obyczajności za lata 2015–2018 . . . . . . 11

2. Kinga Konieczna, asystentka Uniwersytetu Gdańskiego, aplikantka Izby Notarialnej

w Gdańsku

Czynność dłużnika jako przedmiot skargi pauliańskiej – przegląd orzecznictwa

za lata 2007–2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

II. GLOSY

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

3. dr Sławomir Pawłowski, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 1 marca 2018 r.,

II SA/Ke 43/18

Nieodpłatne przejęcie mienia nieprzerejestrowanych spółek

przez Skarb Państwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4. dr Grzegorz Suliński, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2017 r., VIII SA/Wa 709/16

Wniesienie nieruchomości aportem do spółki kapitałowej

a ekwiwalentność świadczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5. dr Krzysztof Kaszubowski, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

z dnia 1 marca 2018 r., II SA/Sz 1439/17

Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego

a dopuszczalność sporządzenia analizy urbanistycznej

na etapie postępowania odwoławczego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE, PRAWO HANDLOWE

6. dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska, adiunkt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu, radca prawny

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2017 r., I ACa 1002/16

Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w sprawie o uchylenie uchwały . . . . . . . 85

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE

7. dr Marek Skwarcow, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2017 r., II K 283/17

Konieczność uprzedzenia o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej

przez sąd odwoławczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

8. dr Łukasz Cora, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 r., II AKa 213/16

Wykładnia dowodu z art. 168a k.p.k. w zgodzie z Konstytucją RP . . . . . . . . . . . 105

9. dr Paweł Petasz, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2017 r., II AKa 131/17

Forma zamiaru w przestępstwach z art. 119 § 1 k.k. i art. 257 k.k. z 1997 r. . . . . . . 110

10. Magda Cieszyńska-Klimek, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2018 r., IV KK 296/17

Odpowiedzialność za umieszczanie na stronie internetowej

nieprzyzwoitych treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

PRAWO PRACY

11. dr Aleksandra Bocheńska, adiunkt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2017 r., II PK 396/15

Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta nieposiadającego stopnia

doktora habilitowanego w świetle art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –

Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183). . . . . . . . 125

Table of contents

I. CASE-LAW REVIEW

1. prof. Jarosław Warylewski, Ph.D., University of Gdańsk

Review of case-law on the substantive criminal law on violation

of sexual freedom and morals in years 2015–2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2. Kinga Konieczna, teaching assistant at University of Gdańsk, legal trainee at Gdańsk

Chamber of Civil Law Notaries

Acts of the debtor as the subject of action of fraudulent conveyance –

the case-law review of years 2007–2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

II. GLOSSES

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE

3. Sławomir Pawłowski, Ph.D., lecturer at University of Adam Mickiewicz in Poznań

Judgement of the Regional Administrative Court in Kielce of 1 March 2018

in Case II SA/Ke 43/18

Gratuitous takeover of assets of unregistered companies by the State Treasury . . . . 51

4. Grzegorz Suliński, Ph.D., lecturer at Jagiellonian University

Judgement of the Regional Administrative Court in Warsaw of 12 April 2017

in Case VIII SA/Wa 709/16

Contribution of a real property into a company and the equivalence of services. . . . 60

5. Krzysztof Kaszubowski, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk

Judgement of the Regional Administrative Court in Szczecin of 1 March 2018

in Case II SA/Sz 1439/17

Principle of two-instance administrative proceedings and admissibility

of the urbanistic analysis in the appeal stage of the proceedings . . . . . . . . . . . . . 69

CIVIL LAW AND PROCEDURE, COMMERCIAL LAW

6. Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Ph.D., lecturer at Nicolaus Copernicus University

in Toruń

Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 4 October 2017 in Case I ACa 1002/16

Representation of residential community in the case for repealing

of a resolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

CRIMINAL LAW AND PROCEDURE

7. Marek Skwarcow, Ph.D., judge at the Regional Court in Gdańsk

Order of the Supreme Court of 18 October 2017 in Case II K 283/17

The appeal court’s duty to warn the parties about the possibility

of changing the legal qualification of an offence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

8. Łukasz Cora, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk

Judgement of the Court of Appeal in Wrocław of 27 April 2017 in Case II AKa 213/16

Interpretation of evidence under Article 168(a) of the Code of Criminal Procedure

in conformity with the Constitution of the Republic of Poland . . . . . . . . . . . . . 105

9. Paweł Petasz, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk

Judgement of the Court of Appeal in Wrocław of 13 June 2017 in Case II AKa 131/17

Form of the intention in offences under Article 119(1) and Article 257

of the Criminal Code of 1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

10. Magda Cieszyńska-Klimek, doctoral student at University of Gdańsk

Order of the Supreme Court of 17 April 2018 in Case IV KK 296/17

Liability for placement indecent contents on an Internet page . . . . . . . . . . . . . 118

LABOUR LAW

11. Aleksandra Bocheńska, Ph.D., lecturer at Adam Mickiewicz University in Poznań

Judgement of the Supreme Court of 28 February 2017 in Case II PK 396/15

Period of employment on the position of a lecturer without habilitation

under Article 120(1) of the Act of 27 July 2005 Law on Higher Education

(O.J. 2017 item 2183, consolidated text) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2018/3”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *