www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2016/4

25,99  (w tym 5% VAT)

ISSN: 1734-5677
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 110
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2016/4

 Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskieg

 

Spis treści

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
1. Marian Glembin, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego,
sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 lipca 2016 r., II SA/Go 438/16
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku
współwłasności nieruchomości .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   11
PRAWO FINANSOWE
2. Jarosław Olesiak, asystent Uniwersytetu Łódzkiego
Łukasz Pajor, asystent Uniwersytetu Łódzkiego
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2013 r., II FSK 1717/11
Charakter czynności prawnej a przesłanki opodatkowania
wartości nieodpłatnych świadczeń .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   23
PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE, PRAWO HANDLOWE
3. Dr Arkadiusz Wowerka, LL.M., adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie C-594/14 Simona Kornhaas przeciwko Thomasowi Dithmarowi
Prawo właściwe dla odpowiedzialności członków zarządu (zarządców)
wobec spółki za wypłaty dokonane przez spółkę przed wszczęciem
postępowania upadłościowego, ale po stwierdzeniu niewypłacalności
spółki, obejmującej obowiązek zwrotu dokonanych płatności .    .    .    .    .   31
4. Kaja Zaleska-Korziuk, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2016 r., I CSK 305/15
Możliwość częściowego uchylenia wyroku sądu arbitrażowego
w sytuacji żądania uchylenia tego wyroku w całości . . . . . . . . . 47
PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE
5. Dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu Opolskiego,
sędzia Sądu Okręgowego w Opolu
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r., III K 220/16
Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia
wyroku złożony przed datą wydania wyroku .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   63
6. Dr Łukasz Cora, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2016 r., II AKa 37/16
Granice obowiązku działania sądu z urzędu . . . . . . . . . . . . 68
7. Dr Paweł Petasz, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 lipca 2015 r., II AKa 236/15
Kontrowersje związane z treścią czynności sprawczej przy przestępstwie
rozpijania małoletniego (art. 208 k.k.) dotyczące określenia,
czy zachowanie sprawcy jest czynem wymagającym
wielokrotności (powtarzalności) zachowań,
czy też czynem jednorazowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
8. Dr Marek Skwarcow, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego,
sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 maja 2015 r.,
II ASDz 1/15
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów . . . . . . . . . . . . 79
PRAWO PRACY
9. Dr hab. Alina Wypych-Żywicka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2014 r., I UK 50/14
Prawo do renty rodzinnej po dziadku .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   89
PRAWO EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE
10. Krystyna Warylewska, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie C-25/15 przeciwko Istvánowi Baloghowi
Koncepcja pojęcia europejskiego postępowania karnego .    .    .    .    .    .    .   97

Table of contents
ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE
1. Marian Glembin, doctoral student at University of Gdańsk,
judge of the District Court in Gdynia
Judgement of the Regional Administrative Court in Gorzów Wielkopolski
of 7 July 2016, II SA/Go 438/16
Right to use land for construction purposes in the case of co-ownership
of the property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
FINANCIAL LAW
2. Jarosław Olesiak, assistant lecturer at University of Łódź
Łukasz Pajor, assistant lecturer at University of Łódź
Judgement of the Supreme Administrative Court in Warsaw
of 23 April 2013, II FSK 1717/11
Nature of a legal act and grounds for taxation of non-payed services . . . 23
CIVIL LAW AND PROCEDURE, COMMERCIAL LAW
3. Arkadiusz Wowerka, Ph.D., LL.M., lecturer at University of Gdańsk
Judgement of the Court of Justice of the European Union
of 10 December 2015, Simona Kornhaas v. Thomas Dithmar, C-594/14
Applicable law for personal liability of the managing directors of a company
to the company for payments made by the company before
the commencement of insolvency proceedings
with the view to reimbursing that company for the payments
made after it had become insolvent .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   31
4. Kaja Zaleska-Korziuk, assistant lecturer at University of Gdańsk
Judgement of the Supreme Court of 6 May 2016, I CSK 305/15
Possibility of a partial repeal of a judgement of an arbitration
court when a full repeal has been requested . . . . . . . . . . . . 47
CRIMINAL LAW AND PROCEDURE
5. Zbigniew Kwiatkowski, Ph.D., professor at University of Opole,
judge of the Regional Court in Opole
Order of the Supreme Court of 13 April 2016, III K 200/16
Request for written reasoning of a judgement and its delivery,
brought before the date when the judgement is pronounced . . . . . . 63
6. Łukasz Cora, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk
Judgement of the Appeal Court in Warsaw of 30 March 2016, II AKa 37/16
Limits of the court duty to act ex officio . . . . . . . . . . . . . . 68
7. Paweł Petasz, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk
Judgement of the Appeal Court in Gdańsk of 23 July 2015, II AKa 236/15
Controversies about the substance of the perpetrating act in the offence
of encouraging a minor to drink (Article 208 of the Criminal Code)
concerning the issue whether the conduct of the perpetrator
requires several (repeated) acts or a single act .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   74
8. Marek Skwarcow, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk,
judge of the Regional Court in Gdańsk
Order of the Appeal Court in Gdańsk of 22 May 2015, II ASDz 1/15
Disciplinary liability of judges . . . . . . . . . . . . . . . . 79
LABOUR LAW
9. Alina Wypych-Żywicka, Ph.D., professor at University of Gdańsk
Judgement of the Supreme Court of 7 October 2014, I UK 50/14
Right to the survivors’ benefit following the death of a grandparent .    .    .   89
INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW
10. Krystyna Warylewska, assistant lecturer at University of Gdańsk
Judgement of the Court of Justice of the European Union
of 9 June 2016, v. István Balogh, C-25/15
Concept of the notion of the European criminal law . . . . . . . . . 97

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2016/4”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *