www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Prawnicze. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Krzysztofowi Drzewickiemu

37,99 

ISSN: 1734-5669

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 532

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Krzysztofowi Drzewickiemu

Autor: Adam Wiśniewski, Paweł Kwiatkowski (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Spis treści

SYLWETKA AKADEMICKA ORAZ DOROBEK NAUKOWY I DYPLOMATYCZNY

PROFESORA KRZYSZTOFA DRZEWICKIEGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Allan Rosas

THE ENLARGED SCOPE OF THE EU’S COMMON COMMERCIAL POLICY . . . . . 25

Janusz Symonides

Czy „ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane”

są źródłem prawa międzynarodowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Adam Wiśniewski

PROPORCJONALNOŚĆ I FAIR BALANCE

W ORZECZNICTWIE EUROPEJSKIE GO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA. . . . . . 57

Jerzy Jaskiernia

The Problem of Proportionality in Using

Derogations to deal with the State of Emergency under Article 15

of the European Convention on Human

Rights (The Council of Europe’s Approach ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Tadeusz Jasudowicz

MEANDRY DEMOKRACJI I DOBREJ WIARY W SYSTEMIE EUROPEJSKIEJ

KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA – W POSZUKIWANI U

ZDROWEGO NURTU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Katarzyna Łasak

DOMNIEMANIE RÓWNOWAŻNE J OCHRONY

A MARGINES DZIAŁANIA PAŃSTWA NA TLE WYRO KU EUROPEJSKIEGO

Trybunału PRAWCZŁO WIE KA W SPRAWIE O’SULLIVAN MCCARTHY MUSSEL

DEVELOPMENT LTD PRZECIWKO IRLANDII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Kristin Henrard

Tailoring State Obligations Regarding

‘The Right to Equal Treatment ’ in Times of Fluctuating

Super-Diversity: A Turn to Relati ve Vulnerability?. . . . . . . . . . . . . 129

Jan Sandorski

Anna Zbaraszewska

STANDARDY OCHRONY OSÓB STARSZYCH

I NIE PEŁNOSPRAWNYCH W ORZECZNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM . . . . . 155

Paweł Kwiatkowski

Prawo do ochrony informacji genetycznej w orzecznictwie

Eu ropejsk iego Trybu nału Praw Człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Gábor Kardos

THE EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES:

SOME OF ITS CHARACTERISTICS AND THE FUTURE

OF THE SUPERVISORY MECHANISM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Agnieszka Szpak

LUDY TUBYLCZE I ICH PRAWO DO ZIEM

JAKO WARUNEK ICH PRZETRWANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Monika Tomaszewska

MIE JSCE I ZN ACZENIE EURO PEJSKIE J KARTY SPOŁE CZNE J

W SYSTEMIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Alina Wypych-Żywicka

JESZCZE O GODZIWOŚCI EMERYTURY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Małgorzata Balwicka-Szczyrba

Łukasz Balwicki

OCHRONA DZIECI PRZED BIERNYM PALENIEM WYROBÓW TYTONIOWYCH

W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Renata Kowalska

Czynności konsulów na wniosek

organów wymiaru sprawiedliwości –

stary model opierający się potrzebie zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Lauri Hannikainen

RUSSIA AND INTERNATIONAL LAW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Paulina Zajadło-Węglarz

R2P – nowy pa radygmat prawa międzynarodowego?. . . . . . . . . . . 285

Kamil Zeidler

Praks eologia międzynarodowa ,

czyli przypomnienie pewnego pomysłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Janina Ciechanowicz-McLean

Zasady globalnego prawa środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Paulina Topolska

PRAWO DO CZY STEGO ŚRODO WISKA NATURALNE GO –

OD DEKLARACJI SZTOKHOLMSKIEJ PO EKSPLORACJĘ KOSMICZNĄ . . . . . . . 325

Tomasz Bąkowski

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

POLSKICH OBSZARÓW MORSKICH W KONTEKŚCIE ŹRÓDEŁ

PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Andrzej Szmyt

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY UNII EUROPEJSKIEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Anna Jurkowska-Zeidler

SPÓR KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ABRIS CAPITAL PARTNERS:

MIĘDZYNARODWE UMOWY O OCHRONIE

INWESTYCJI (BIT) POMIĘDZY PAŃSTWAMI

CZŁONKOWSKIMI V. PRAWO UNII EURO PEJSKIEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Edward Juchniewicz

STOSUNEK PRAWNOPODATKOWY A HANDEL ELEKTRONICZNY . . . . . . . . . 371

Tomasz Tadeusz Koncewicz

PROCEDURAL FRIENDORFOE?

THE ADVOCATE GENERAL IN THE COURT OF JUSTICE

OF THE EUROPEAN UNION REVISITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Wojciech Zalewski

RWANDYJSKIE SĄDY GACACA A SĄDOWNICTWO MIĘDZYNARODO WE –

PRÓBA OCENY EFEKTYWNOŚCI ROZWIĄZAŃ HYBRYDOWYCH

W SPRAWACH KARNY CH NA WYBRANYM PRZY KŁADZIE . . . . . . . . . . . . . . 401

Jarosław Warylewski

Rozmiar, dynamika i struktura

przestępczości seksualnej w Polsce, w latach 1989–2017. . . . . . . . . 417

Jerzy Zajadło

LORD MANSFIELD I NARODZINY PRAWA AUTORSKIEGO. . . . . . . . . . . . . . 457

Mariusz Bogusz

DOPUSZCZALNOŚĆ WSTRZYMANI A WYKONANIA

AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W POSTĘPOWANIU

SĄDOWO ADMINISTRACYJNYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

Anna Sylwestrzak

SKUTKI PRAWNE PRZYNALEŻNOŚCI KREWNYCH

DO TZW. WIELKIEJ RODZINY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

INFORMACJA O WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU GDAŃSKIE GO (1.01.2018 – 31.12.2018 r.). . . . . . . . . . . . . . . 499

KALEND ARI UM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU GDAŃSKIE GO W ŚWIETLE PROTOKOŁÓ W

Z POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU ZA OKRES SPRAWOWANIA

FUNKCJI DZIEKANA PRZEZ JAKUBA STELINĘ (LATA 2016–2018). . . . . . . . . . . 505

GDANSKIE STUDIA PRAWNICZE 2019, NR 2

Ta ble of contents

Allan Rosas

THE ENLARGED SCOPE OF THE EU’S COMMON COMMERCIAL POLICY . . . . . 44

Janusz Symonides

WHETHER THE GENERAL PRINCIPLES OF LAW RECOGNIZED

BY CIVILIZED NATIONS ARE A SOURCE OF INTERNATIONAL LAW. . . . . . . . . 55

Adam Wiśniewski

PROPORTIONALITY AND FAIR BALANCE IN THE JURISPRUDENCE

OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Jerzy Jaskiernia

The Problem of Proportionality in Using

Derogations to deal with the State of Emergency under Article 15

of the European Convention on Human

Rights (The Council of Europe’s Approach ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Tadeusz Jasudowicz

THE MEANDERINGS OF DEMOCRACY AND GOOD FAITH

IN THE SYSTEM OF THE EURO PEAN CON VEN TION ON HUMAN RI GHTS –

IN SEARCH OF A HEALTHY TREND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Katarzyna Łasak

THE PRESUMPTION OF THE EQUIVALENT PROTECTION

AND THE MARGIN OF STATE MANOEUVRE IN THE LIGHT

OF THE DECISION OF THE EUROPEAN COURT Of HUMAN RIGHTS

IN O’SULLIVAN MCCARTHY MUSSEL DEVELOPMENT LTD V. IRELAND . . . . . 128

Kristin Henrard

Tailoring state obligations regarding ‘the right to equal

treatment ’ in times of fluctuating super-diversity:

a turn to relati ve vulnerability?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Jan Sandorski

Anna Zbaraszewska

STANDARDS OF THE PROTECTION OF THE ELDERLY

AND THE DISABLED IN INTERNATIONAL JURISPRUDENCE . . . . . . . . . . . . . 178

Paweł Kwiatkowski

THE RIGHT TO PROTECT GENETIC INFORMATION IN THE LIGHT

OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CASE LAW. . . . . . . . . . . . 191

Gábor Kardos

THE EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES:

SOME OF ITS CHARACTERISTICS AND THE FUTURE

OF THE SUPERVISORY MECHANISM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Agnieszka Szpak

INDIGENOUS PEOPLES AND THEIR RIGHT TO LAND

AS A CONDITION FOR THEIR SURVIVAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Monika Tomaszewska

THE PLACE AND MEANING OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER

IN THE SYSTEM OF EUROPEAN UNION LAW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Alina Wypych-Żywicka

ONCE MORE ON THE PENSION FAIRNESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Małgorzata Balwicka-Szczyrba

Łukasz Balwicki

The Protection of Children from the Passi ve Smoking

of Tobacco in the Light of Legal Regulations . . . . . . . . . . . . . . . 249

Renata Kowalska

CON SULAR FUNCTION S AT THE RE QUEST OF THE JUDI CIAL AUTHORI TIE S –

AN OLD MODEL RESISTING THE NEED FOR CHANGE. . . . . . . . . . . . . . . . 272

Lauri Hannikainen

RUSSIA AND INTERNATIONAL LAW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Paulina Zajadło-Węglarz

R2P – a New Paradigm of Internat ional Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Kamil Zeidler

IN TERN ATION AL PRAXEOLO GY – A REMINDER OF A CER TAIN IDE A . . . . . . . 309

Janina Ciechanowicz-McLean

THE PRINCIPLES OF GLOBAL ENVIRONMENTAL LAW. . . . . . . . . . . . . . . . 323

Paulina Topolska

THE RI GHT TO A CLE AN EN VIRONMEN T –

FROM THE STOCKHOLM DECLARATION TO SPACE EXPLORATION. . . . . . . . 335

Tomasz Bąkowski

SPATIAL DEVELOPMENT PLANS FOR POLISH MARITIME AREAS

IN THE CONTEXT OF THE SOURCES OF INTERNATIONAL PUBLIC LAW. . . . . 344

Andrzej Szmyt

THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION. . . . . . . . . . . . . . . 353

Anna Jurkowska-Zeider

THE DISPUTE BETWEEN THE FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY

AND ABRI S–EM P CAPITAL PARTNER S: IN TERN ATION AL AGREEMEN TS

ON INVESTMENT PROTECTION (BITS) BETWEEN MEMBER STATES

VERSUS EUROPEAN UNION LAW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Edward Juchniewicz

LEGAL FISCAL RELATIONSHIPS AND E-COMMERCE. . . . . . . . . . . . . . . . . 384

Tomasz Tadeusz Koncewicz

PROCEDURAL FRIEND OR FOE? THE ADVOCATE GENERAL

IN THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION REVISITED . . . . . . . . 399

Wojciech Zalewski

Rwa ndan Gacaca Courts and th e Internat ional Judiciary –

an Attempt to Evaluate the Effectiveness of Hybrid Solutions

on a Chosen Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

Jarosław Warylewski

THE SIZE, DYNAMICS AND STRUCTURE OF SEXUAL CRIME IN POLAND

IN THE YE ARS 1989–2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Jerzy Zajadło

LORD MANSFIELD AND THE BIRTH OF COPYRIGHT. . . . . . . . . . . . . . . . . 471

Mariusz Bogusz

THE ADMISSIBILITY OF SUSPENDING THE IMPLEMENTATION

OF A LOCAL LAW ACT IN ADMINISTRATIVE COURT PROCEEDINGS. . . . . . . 482

Anna Sylwestrzak

THE LEGAL CONSEQUENCES OF RELATIVES

BELON GIN G TO THE SO-CALLED “GRE AT FAMILY ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

FROM THE LIFE OF THE FACULTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Prawnicze. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Krzysztofowi Drzewickiemu”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *