www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Prawnicze 2/2020. Kodeks postępowania administracyjnego w 60-lecie jego uchwalenia

27,90 

ISSN: 1734-5669

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 262

Format: B5

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze 2/2020. Kodeks postępowania administracyjnego w 60-lecie jego uchwalenia

autor: Mariusz Bogusz (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Spis treści

ARTYKUŁY I KOMENTARZE

Prof. dr hab. Barbara Adamiak, Uniwersytet Wrocławski

Zmiana koncepcji materii regulacji w kodeksie postępowania administracyjnego

z perspektywy 60-lecia jego uchwalenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, Uniwersytet Gdański

Pod „brandem” k.p.a. i poza nim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Dr hab. Eugeniusz Bojanowski, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Nowe zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . 39

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, Uniwersytet Łódzki

Współczesne oblicze kodyfikacji postępowania administracyjnego w Polsce . . . . . . . 53

Harold J. Krent, Professor of Law, Chicago-Kent College of Law

at Illinois Institute of Technology, USA

An Overview of the United States Administrative Procedure Act . . . . . . . . . . . . . . . 69

José Antonio Moreno Molina, Catedrático de Universidad, Universidad

de Castilla-La Mancha, España

Antonio Villanueva Cuevas, Profesor Contratado Doctor Interino,

Universidad de Castilla-La Mancha, España

Algunos breves apuntes sobre el recurso contencioso-administrativo

en el derecho español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Dr hab. Wojciech Piątek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uproszczenia w postępowaniu administracyjnym

z perspektywy 60-lecia kodeksu postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . 95

Dr hab. Robert Sawuła, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Instytucja uzasadnienia decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym –

z perspektywy 60-lecia uchwalenia kodeksu postępowania administracyjnego. . . . . 113

Prof. dr hab. Jan Zimmermann, Uniwersytet Jagielloński

Czy schyłek odwołania administracyjnego?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

GLOSY

Dr Adam Bochentyn, Uniwersytet Gdański

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2019 r., II OSK 1217/19

Obowiązek przeprowadzenia przez organ administracji publicznej konfrontacji

biegłych w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy ich opiniami. . . . . . . . . . . 151

Dr Aleksander Jakubowski, Uniwersytet Warszawski

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2019 r., I OSK 1222/17

Test decyzji administracyjnej i dopuszczalność modyfikacji trybu jej wydawania

aktem podustawowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Prof. dr hab. Andrzej Matan, Uniwersytet Śląski

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2019 r., I OSK 85/18

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2019 r., I OSK 200/18

Termin na wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 145 ust. 2 u.g.n.). . . . 179

Dr hab. Przemysław Ostojski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2019 r., I OPS 1/19

Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Dr Marcin Pieńczykowski, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2019 r., I OSK 1283/17

Decyzja kasacyjna organu odwoławczego w sprawie o udostępnianie

informacji publicznej na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Dr hab. Krzysztof Sobieralski, Uniwersytet Wrocławski

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2017 r., II OSK 2644/16

Przesłanka negatywna wznowienia postępowania administracyjnego

a rozpoznanie sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Dr Weronika Szafrańska, Uniwersytet Śląski

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2019 r., II OSK 1127/17

Uchylenie przepisu prawa przewidującego nieważność decyzji z mocy prawa

a możliwość jego dalszego stosowania w zw. z art. 156 § 1 pkt 7 k.p.a. . . . . . . . . . . . 231

VARIA

Dr hab. Joanna Wegner, Uniwersytet Łódzki

Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym,

red. M. Bogusz, Gdańsk 2019: t. 1, M. Bąkowski, M. Bogusz, K. Kaszubowski,

Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Przebieg postępowania

odwoławczego, ss. 161; t. 2, A. Bochentyn, M. Miłosz, Decyzje organu odwoławczego.

Opłaty i koszty postępowania odwoławczego. Zakres zastosowania przepisów

o postępowaniu odwoławczym w postępowaniu zażaleniowym, ss. 175 (recenzja). . . . . 245

Dr Wojciech Drobny, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Konferencja Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

„Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017–2019”,

Warszawa, 9 października 2019 r. (sprawozdanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Dr Agnieszka Korzeniowska-Polak, Społeczna Akademia Nauk

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społecznej Akademii Nauk

„Zasady i ich prawne odzwierciedlenie”, Łódź, 10 maja 2019 r. (sprawozdanie). . . . . . 259

 

 

Table of contents

ARTICLES

Barbara Adamiak

Change of the concept of the subject matter of regulation

in the Code of Administrative Procedure from the perspective

of the 60th anniversary of its adoption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Tomasz Bąkowski

Under and Out of the CAP’s Brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Eugeniusz Bojanowski

New general principles of the Code of Administrative Procedure . . . . . . . . . . . . . . 39

Zbigniew Kmieciak

Contemporary Face of the Codification of Administrative Procedure in Poland . . . . . 53

Harold J. Krent

An Overview of the United States Administrative Procedure Act . . . . . . . . . . . . . . . 69

José Antonio Moreno Molina

Antonio Villanueva Cuevas

Some remarks on legal means in administrative court proceedings

in Spanish law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Wojciech Piątek

Simplifications in administrative proceedings from the perspective

of the 60th anniversary of the Code of Administrative Procedure . . . . . . . . . . . . . . 95

Robert Sawuła

Institution of the justification of decisions in general administrative proceedings –

from the perspective of the 60th anniversary of the adoption

of the Code of Administrative Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Jan Zimmermann

Will the administrative appeal decline? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

COMMENTARIES

Adam Bochentyn

Decision of the Supreme Administrative Court of 17 October 2019, II OSK 1217/19

Obligation of the public authority to confront experts in the case

of significant differences between their opinions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Aleksander Jakubowski

Decision of the Supreme Administrative Court of 19 March 2019, I OSK 1222/17

Administrative decision test and the admissibility to modify the procedure

for issuance a decision by sub-statutory legal acts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Andrzej Matan

Decision of the Supreme Administrative Court of 8 October 2019, I OSK 85/18

Decision of the Supreme Administrative Court of 16 October 2019, I OSK 200/18

Time limit for issuing a decision determining the adjacency fee

(art. 145 p. 2 of the Act on Land Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Przemysław Ostojski

Resolution of the Supreme Administrative Court of 1 July 2019, I OPS 1/19

Transformation of a service relationship into an employment relationship . . . . . . . . 201

Marcin Pieńczykowski

Decision of the Supreme Administrative Court of 2 April 2019, I OSK 1283/17

Cassation decision of the appeal body regarding the disclosure

of public information upon request . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Krzysztof Sobieralski

Decision of the Supreme Administrative Court of 17 October 2017, II OSK 2644/16

Negative ground of the reopened administrative proceedings

and the examination of the case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Weronika Szafrańska

Decision of the Supreme Administrative Court of 9 January 2019, II OSK 1127/17

Repeal of the regulation providing the invalidity of a decision by virtue of law

and the possibility of the further use of the regulation in question

in connection with art. 156 § 1 p. 7 of the Code of Administrative Procedure . . . . . . . 231

VARIA

Joanna Wegner

Appeal procedure in general administrative proceedings, ed. M. Bogusz, Gdańsk 2019:

vol. 1, M. Bąkowski, M. Bogusz, K. Kaszubowski, Appeal in general

administrative proceedings. The course of appeal proceedings, p. 161;

vol. 2, A. Bochentyn, M. Miłosz, Decisions of the appeal body.

Fees and costs of appeal. The scope of application of the provisions

on appeal proceedings in complaint proceedings, p. 175 (review) . . . . . . . . . . . . . . . 245

Wojciech Drobny

Conference of the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences

“Code of Administrative Procedure after changes adopted in 2017–2019”,

Warsaw, 9 October 2019 (report) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Agnieszka Korzeniowska-Polak

National Conference of the Social Academy of Sciences

“Principles and their legal reflection”, Łódź, 10 May 2019 (report) . . . . . . . . . . . . . . 259

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Gdańskie Studia Prawnicze 2/2020. Kodeks postępowania administracyjnego w 60-lecie jego uchwalenia”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *