www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 10/2016

28,99 

ISSN: 2084-2902
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 198
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 10/2016

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Praca zbiorowa

 

SPIS TREŚCI
Prof. dr Emiko Kakiuchi, National Graduate Institute for Policy Studies, Tokio
Cultural heritage protection system in Japan:
Current issues and prospects for the future . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mgr Katarzyna Schatt-Babińska, Uniwersytet Łódzki
Europocentryczne i dalekowschodnie spojrzenie
na wartość autentyzmu zabytku – dokument z Nara
jako próba pogodzenia odmiennych poglądów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dr Jacek Splisgart, Uniwersytet Gdański/Tokyo Metropolitan University
Przemiany ery Meiji (1868–1912). Modernizacja a formowanie się
„nowej” tożsamości w Japonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Prof. dr Isamu Yamada, Kagawa University
Adaptacja chińskich hieroglifów w Japonii a kultura przekładu . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Dr hab. Dariusz R. Bugajski, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Chińsko-japońskie spory morskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Prof. dr hab. Hanna Klimek, Uniwersytet Gdański
Funkcjonowanie i rozwój portów morskich w Chińskiej Republice Ludowej . . . . . 76
Dr Ewa Cieślik, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Historia gospodarcza Chin okresu przedkomunistycznego.
Przekształcenia wewnętrzne i międzynarodowe stosunki gospodarcze . . . . . . . . . . 96
Dr Maja Maciejewska-Szałas, Uniwersytet Gdański
Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych w prawie chińskim . . . . . . . . . 113
Dr Dagmara Jaroszewska-Choraś, Uniwersytet Gdański
Biometria w Hongkongu na przykładzie
problemu wykorzystania odcisków palców do kontroli czasu pracy . . . . . . . . . . . . . 126
Edward Kajdański, Uniwersytet Gdański
Medicus Sinicus i Receptarum Sinensium Liber.
O odnalezieniu rękopisów medycznych Michała Boyma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
PRÓBY STUDENCKIE
Dominik Michoński, Uniwersytet Warszawski
Hu Chunhua – dotychczasowa kariera i szanse na awans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Patrycja Łukasiewicz, Uniwersytet Gdański
Rebublika Chińska na Tajwanie – pytanie o status prawnomiędzynarodowy . . . . . . 168
RECENZJE
He Bin, Chūgoku tōnan chihō no minzokushiteki kenkyū. Kanzoku no sōgi,
shigosai shi to bochi (Badania etnografi czne południowo-wschodnich Chin.
Ceremonie pogrzebowe, obrzędy pośmiertne oraz cmentarze wśród Chińczyków Han),
Duan Press, Tokyo 2013, ss. 309 (Jacek Splisgart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Tomasz Kamiński, Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 194 (Magdalena Łągiewska) . . . . 182
SPRAWOZDANIA
Pobyt badawczy na TMU w ramach realizacji grantu
„The issue of formation of modern Japanese Multicultural Society.
The case study of children from the international families
from Kantō and Kansai regions” przyznanego przez The Japan Foundation,
wrzesień 2015 – marzec 2016 (Jacek Splisgart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
International Conference on Law, Patent, and Technology (ICLPT 2016),
Bangkok, 19th–21st January 2016 (Krzysztof Czub) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Wizyta Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w Polsce,
Warszawa, 19–20 czerwca 2016 r. (Marta Dargas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Pobyt studyjny w Japonii w ramach stypendium MIRAI Program 2016
Summer Group, 8–15 września 2016 r. (Luiza Kliczkowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Obchody Dnia Instytutu Konfucjusza na Uniwersytecie Gdańskim,
Gdańsk, 4 października 2016 r. (Magdalena Łągiewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ 2016/10 5
TABLE OF CONTENTS
Prof. Emiko Kakiuchi, National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo
Cultural heritage protection system in Japan:
Current issues and prospects for the future . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Msc Katarzyna Schatt-Babińska, University of Lodz
Eurocentric and Far Eastern view on the value
of the authenticity of the monument – Nara Document
as an attempt to reconcile the different views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PhD Jacek Splisgart, University of Gdansk/Tokyo Metropolitan University
Transformation of the Meiji era (1868–1912). The modernization
and the formation of the “new” identity in Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Prof. Isamu Yamada, Kagawa University
Acceptance of Chinese Characters in Japan and the culture of translation . . . . . . . 58
PhD Dariusz R. Bugajski, Polish Naval Academy in Gdynia
Sino-Japanese sea disputes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Prof. Hanna Klimek, University of Gdansk
Operation and development of sea ports in People’s Republic of China . . . . . . . . . 76
PhD Ewa Cieślik, Poznan University of Economics
The history of China’s economic pre-communist period.
The transformation of internal and international economic relations . . . . . . . . . . . 96
PhD Maja Maciejewska-Szałas, University of Gdansk
The written and electronic forms of legal acts in Chinese law . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
PhD Dagmara Jaroszewska-Choraś, University of Gdansk
Biometrics in Hong Kong as an example
of the problem of fi ngerprints usage to control the working time . . . . . . . . . . . . . . 126
Edward Kajdański, University of Gdansk
Medicus Sinicus and Receptarum Sinensium Liber.
About fi nding of Michael Boym’s medical manuscripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
STUDENTS ATTEMPTS
Dominik Michoński, University of Warsaw
Hu Chunhua – the current career and promotion prospects . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Patrycja Łukasiewicz, University of Gdansk
Republic of China on Taiwan – asking for the legal and international status . . . . . . 168
REVIEWS
He Bin, Chūgoku tōnan chihō no minzokushiteki kenkyū. Kanzoku no sōgi,
shigosai shi to bochi (Ethnographic research of Southeast China.
Funeral ceremonies, rituals after death and cemeteries among the Han Chinese),
Duan Press, Tokyo 2013, pp. 309 (Jacek Splisgart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Tomasz Kamiński, Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin
(Sleeping with the dragon. European Union policy towards China),
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, pp. 194 (Magdalena Łągiewska) . . . 182
REPORTS
Research stay on TMU as part of the grant “The issue of formation of modern
Japanese Multicultural Society. The case study of children from the international
families from the Kantō and Kansai regions” awarded by The Japan Foundation,
September 2015 – March 2016 (Jacek Splisgart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
International Conference on Law, Patent, and Technology (ICLPT 2016),
Bangkok, 19th–21st January 2016 (Krzysztof Czub) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Xi Jinping’ s visit in Poland, Warsaw, 19th–20th June 2016 (Marta Dargas) . . . . . . . . . . . 192
Study visit to Japan as a part of the MIRAI Summer Group 2016
scholarship program, 8th–15th September 2016 (Luiza Kliczkowska) . . . . . . . . . . . . . . . 193
Day of the Confucius Institute at the University of Gdansk, Gdansk,
Gdansk, 4th October 2016 (Magdalena Łągiewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Azji Wschodniej 10/2016”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *