www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 8/2015

33,99 

ISSN: 2084-2902
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 210
Format: B5 + DVD z filmem

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 8/2015

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Praca zbiorowa

 

 

Zeszyt 8 to wydanie specjalne, dedykowane Edwardowi Kajdańskiemu, znawcy Chin, byłemu dyplomacie, dziennikarzowi, pisarzowi i malarzowi, z okazji 90. urodzin. Zebrano artykuły i teksty o tematyce związanej z obszarem zainteresowań naukowych E. Kajdańskiego, np. z działalnością Boyma, budową i funkcjonowaniem Kolei Wschodniochińskiej, życiem w Harbinie, gdzie się urodził, a także przedstawiające Chiny z perspektywy ekonomicznej, historycznej, prawnej. Artykułowi wstępnemu, o charakterze biograficznym, towarzyszy bibliografia książek, artykułów i innego rodzaju tekstów autorstwa Jubilata. Interesującym dodatkiem jest aneks w postaci filmu pt. The storyteller of Michał Boym (Biograf Michała Boyma), jaki chińska Telewizja Guangdong nagrała z Edwardem Kajdańskim w Gdańsku.

SPIS TREŚCI
Mgr Joanna Kamień, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG, Uniwersytet Gdański
Edward Kajdański – dyplomata, dziennikarz, pisarz i malarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prof. Zhang Zhenhuei, Pekin
O mojej współpracy z Edwardem Kajdańskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Prof. dr Wu Lan, Uniwersytet Gdański
Jubilat w oczach przyjaciół z Chin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
* * *
Prof. dr Zhang Xiping, Beijing Foreign Studies University
???????????? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Dr Monika Miazek-Męczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Obraz Chin w De Christiana expeditione apud Sinas suscepta,
czyli jezuickie widzenie Państwa Środka w XVII wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Mgr Aleksandra Kajdańska, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie
Orientalizująca moda między Wschodem a Zachodem
– krótki zarys mody w Harbinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
Rewolucja 1917 r. w strefi e wywłaszczonej Kolei Wschodniochińskiej w Harbinie . . . . . . . . 91
Prof. dr hab. Waldemar J. Dziak, Państwowa Akademia Nauk w Warszawie
Dr Jerzy Bayer, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Tybet a komunistyczne Chiny (1949–1951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Mgr Marta Dargas, Uniwersytet Gdański
Harmonia jako naczelna zasada chińskiego porządku prawnego – wstęp do rozważań . . . . . 127
Mgr Magdalena Łągiewska, Uniwersytet Gdański
Analiza komunikatu IV plenum Komitetu Centralnego
Komunistycznej Partii Chin XVIII kadencji – zarys problematyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Prof. dr hab. Ewa Oziewicz, Uniwersytet Gdański
Rola Chin we współczesnej globalnej gospodarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG, Uniwersytet Gdański
Kształtowanie się wskaźnika HDI w Chinach
w latach 1980–2013 na tle pozostałych krajów BRICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Dr Agnieszka McCaleb, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
China’s automobile industry: development, policies, internationalization . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Mgr Tomasz Bieliński, Uniwersytet Gdański
Potencjał konkurencyjności chińskich fi rm sektora Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
RECENZJE
Aleksandra Kajdańska, Edward Kajdański, Jedwab. Szlakami dżonek i karawan,
Książka i Wiedza, Warszawa 2007, ss. 528 (Monika Miazek-Męczyńska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Edward Kajdański, Wspomnienia z mojej Atlantydy,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, ss. 530 (Bogdan Góralczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
SPRAWOZDANIA
Uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjnej przy Rondzie Polonii Mandżurskiej,
Szczecin, 6 marca 2015 r. (Eleonora Jakubiak-Adamczyk, Elżbieta Sikorska) . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Promocja tomiku Huang Lihaia pt. Kto biegnie jeszcze szybciej niż błyskawica i otwarcie
wystawy rzeźb Xiao Tiana, Uniwersytet Gdański, 5 maja 2015 r. (Joanna Kamień) . . . . . . . . . . . . 189
VIII konferencja naukowa zorganizowana przez Euroseas,
Wiedeń, 11–14 sierpnia 2015 r. (Anna Michalak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Belt and Road Countries Project
na Szanghajskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych,
10 lipca – 8 sierpnia 2015 r. (Magdalena Łągiewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Wręczenie Odznaki Honorowej „Bene Merito” Edwardowi Kajdańskiemu,
Gdańsk, 4 września 2015 r. (Joanna Kamień) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
ANEKS
Dr hab. Józef Włodarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
Huang Lihai, Kanton
Nieśmiertelny Czang Muhang, czyli rzecz o wojnie sprawiedliwych bokserów
przeciw zamorskim najeźdźcom i zdradzie cesarzowej Ci Xi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Włodzimierz Gałąska, Warszawa
Rekonstrukcja losów pewnej polskiej rodziny w Harbinie (1922–1949) . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
The Storyteller of Michał Boym (DVD)
Film wyprodukowany przez International Department, Guangdong Radio and Television
GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ 2015/8 7
TABLE OF CONTENTS
MSc Joanna Kamień, University of Gdańsk
Prof. Kamil Zeidler, University of Gdańsk
Edward Kajdański – diplomat, journalist, writer, and painter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prof. Zhang Zhenhuei, Beijing
On my cooperation with Edward Kajdański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Prof. Wu Lan, University of Gdańsk
The Celebrant in the eyes of friends from China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
* * *
Prof. Zhang Xiping, Beijing Foreign Studies University
Probing into the relations between Michael Boym and South Ming court . . . . . . . . . . . . . . . 42
PhD Monika Miazek-Męczyńska, Adam Mickiewicz University in Poznań
The image of China in De Christiana expeditione apud Sinas suscepta,
that is Jesuit vision of the Middle Kingdom in the seventeenth century . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
MSc Aleksandra Kajdańska, Polish Institute of World Art Studies in Warsaw
Orientalisation of fashion between East and West: the short outline of fashion in Harbin . . . . 80
Prof. Tadeusz Dmochowski, University of Gdańsk
The 1917 Russian revolution in the expropriated zone
of the Chinese Eastern Railway in Harbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Prof. Waldemar J. Dziak, Polish Academy of Sciences in Warsaw
PhD Jerzy Bayer, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Tibet and Communist China (1949–1951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
MSc Marta Dargas, University of Gdańsk
Harmony as the main principle of the Chinese legal system:
an introduction to the discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
MSc Magdalena Łągiewska, University of Gdańsk
Analysis of the 4th plenary session’s communique of the 18th Central Committee
of the Communist Party of China: an outline of the issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Prof. Ewa Oziewicz, University of Gdańsk
The role of China in the contemporary world economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Prof. Sylwia Pangsy-Kania, University of Gdańsk
Formation of the HDI in China in the years 1980–2013
as compared to other BRICS countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
PhD Agnieszka McCaleb, Warsaw School of Economics
China’s automobile industry: development, policies, internationalization . . . . . . . . . . . . . . . . 163
MSc Tomasz Bieliński, University of Gdańsk
Chinese Internet sector competitiveness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
REVIEWS
Aleksandra Kajdańska, Edward Kajdański, Jedwab. Szlakami dżonek i karawan
(Silk. Junks and caravan routes), Książka i Wiedza,
Warsaw 2007, pp. 528 (Monika Miazek-Męczyńska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Edward Kajdański, Wspomnienia z mojej Atlantydy (Memories from my Atlantis),
Wydawnictwo Literackie, Krakow 2013, pp. 530 (Bogdan Góralczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
REPORTS
Ceremonial unveiling of the information board at Manchurian Poles traffi c circle,
Szczecin, 6 March 2015 (Eleonora Jakubiak-Adamczyk, Elżbieta Sikorska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Promoting the book of Huang Lihai poetry entitled Who runs even faster than lightning
and the opening of an exhibition of sculptures by Xiao Tian,
University of Gdańsk, 5 May 2015 (Joanna Kamień) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
8th scientifi c conference organized by Euroseas,
Vienna, 11–14 August 2015 (Anna Michalak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Belt and Road Countries Project at the Shanghai International Studies University,
10 July – 8 August 2015 (Magdalena Łągiewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Awarding Edward Kajdański with the honor distinction “Bene Merito”,
Gdańsk, 4 September 2015 (Joanna Kamień) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
ANNEX
Prof. Józef Włodarski, University of Gdańsk
Huang Lihai, Guangzhou
Immortal Chiang Muhang, that is, on the war of just boxers
against overseas invaders and the betrayal of the Empress Ci Xi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Włodzimierz Gałąska, Warsaw
Reconstruction of the history of one Polish family in Harbin (1922–1949) . . . . . . . . . . . . . . 203
The Storyteller of Michał Boym (DVD)
The movie was produced by International Department, Guangdong Radio and Television

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Azji Wschodniej 8/2015”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *