www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Fizjologia zwierząt i człowieka. Przewodnik do ćwiczeń

46,99  (w tym 5% VAT)

ISBN: 978-83-7326-660-5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 336
Format: B5

oprawa miękka

Brak w magazynie

Opis

Fizjologia zwierząt i człowieka. Przewodnik do ćwiczeń

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Danuta Lewandowska, Jolanta Orzeł-Gryglewska (red.)

 

Jest to drugie rozszerzone wydanie popularnego przewodnika do ćwiczeń, przyczyniającego się do przełamania zakorzenionego wśród studentów (i nauczycieli) stereotypu fizjologii jako przedmiotu trudnego, czy wręcz niezrozumiałego. Komunikatywność, duża liczba autorskich rysunków, wykresów i tabel wspiera poszukujących wiedzy na dany temat i ułatwia jej zrozumienie i przyswojenie. Przewodnik stanowi kompendium wiedzy niezbędne do zrozumienia celu i do wykonania, kończących każdą jednostkę tematyczną, kilku zadań praktycznych. Zamykają go dodatki, zawierające podstawowe informacje z zakresu neuroanatomii, stresu, stymulacji elektrycznej, jako metody najbardziej zbliżonej do naturalnego, fizjologicznego pobudzenia tkanki nerwowej, oraz autorski dodatek z psychoneuroimmunologii.

Spis treści
Przed mo wa
1. Ce chy tkan ki po bu d liwej na przykład zie mię śnia szkie le to we go
1.1. Pod sta wo we de fi ni cje
1.2. Fi zjo lo gia mię ś ni szkie le to wych po prze cz nie prążko wa nych
1.3. Mo le ku lar ny me cha nizm sku r czu mię śnio we go
1.4. Sku r cze mię śni szkie le to wych
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne
2. Fi zjo lo gia mię śni, skurcz mię śnio wy
2.1. Bu do wa mię śnia szkie le to we go
2.2. Skurcz izo to ni cz ny
2.3. Skurcz izo me try cz ny
2.4. Skurcz au kso toni cz ny
2.5. Zja wiska che micz ne i cie p lne w mię śniu
2.6. Zmę cze nie mię śni
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne
3. Ele ktro fizjo lo gia i prze wo dze nie impu lsu w ne r wach ob wo do wych.
3.1. Isto ta impu lsu ne r wo we go
3.1.1. Po ję cia pod sta wo we
3.1.2. Po ten cjał spo czyn ko wy
3.1.3. Po ten cjał czyn no ścio wy
3.2. Zja wiska che micz ne to wa rzyszące pro ce so wi po bu dze nia
3.2.1. Po ten cjał dy fu zy j ny
3.2.2. Po ten cjał spo czyn ko wy ko mór ki
3.2.3. Po ten cjał czyn no ścio wy ko mór ki
3.3. Rola jo nów wa p nio wych w pro ce sie po bu dze nia
3.4. Zja wiska ele ktro toni cz ne
3.4.1. Te o ria małych prądów (ka b lo wa, wę drującej ka to dy) Ka tza,
Ho d g ki na i Hu x leya
3.5. Ce chy prze wo dze nia impu lsu w ne r wach
3.6. Po ten cjały postsyna pty cz ne
3.7. Prze ka zy wa nie im pu lsu mię dzy ne u ro na mi
3.8. Me dia to ry sy nap ty cz ne i ich re ce p to ry
3.9. Re ce p to ry błono we
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne
4. Ce chy czyn no ści od ru cho wej, rdzeń krę go wy, od ru chy rdze nio we
4.1. Od ruch – de fi ni cje, sche mat i ele men ty składo we łuku od ru chu
4.2. Ce chy czyn no ści od ru cho wej
4.3. Rdzeń krę go wy
4.3.1. Bu do wa rdze nia krę go we go
4.3.2. Fun kcje rdze nia krę go we go
4.3.3. Ob ja wy usz ko dzeń rdze nia krę go we go
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne
5. Pień mó z gu – czyn no ści od ru cho we i re a kcje sta toki nety cz ne
5.1. Rdzeń przedłużo ny (opu sz ka)
5.2. Po zio my in te gra cji me cha ni z mu po sta wne go
5.2.1. Od ru chy sta toto ni cz ne
5.2.2. Od ru chy sta toki nety cz ne
5.3. Ośro d ki od ru cho we w rdze niu przedłużo nym
5.4. Układ poza pira mido wy
5.4.1. Bu do wa układu poza pira mido we go
5.4.2. Usz ko dze nia układu poza pira mido we go u człowie ka
5.4.3. Fun kcje układu poza pira mido we go
5.5. Mó ż dżek
5.5.1. Bu do wa mó ż dż ku
5.5.2. Bu do wa kory mó ż dż ku
5.5.3. Fun kcje mó ż dż ku
5.5.4. Usz ko dze nia mó ż dż ku (ob ja wy Lu cia nie go)
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne
6. Ogó lne za sa dy fun kcjo no wa nia re ce p to rów
6.1. De fi ni cja bo dź ca i re ce p to ra
6.2. Kla sy fika cja re ce p to rów
6.3. In te gra cja ośro d ko wa
6.4. Fi zjo lo gia wy bra nych re ce p to rów
6.4.1. Mecha nore cep to ry
6.4.2. Ter more cep to ry
6.4.3. No cy cep to ry
6.4.4. Słuch
6.4.5. Równo wa ga
6.4.6. Wzrok
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne
7. Wy bra ne układy czyn no ścio we wy ższych pię ter
ośro d ko we go układu ne r wo we go
7.1. Twór (układ) sia tko wa ty
7.2. Wzgó rze
7.3. Pod wzgó rze
7.4. Układ limbi cz ny
7.5. Kora mó z go wa
7.5.1. Bu do wa kory mó z go wej
7.5.2. Lo ka liza cja fun kcji w ko rze mó z go wej
7.5.3. Czyn ność bioe le ktry cz na kory mó z go wej
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne
8. Od ru chy
8.1. Kla sy fika cja od ru chów
8.1.1. Od ru chy bez wa run ko we
8.1.2. Od ru chy wa run ko we
8.2. Po równa nie od ru chów wa run ko wych kla sy cz nych i in stru menta lnych
8.3. Ha mo wa nie od ru chów wa run ko wych
8.4. Typy układu ne r wo we go według Pawłowa
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne
9. Krąże nie krwi
9.1. Fi zjo lo gia se r ca
9.1.1. Ce chy mię śnia se r co we go
9.1.2. Cykl se r co wy
9.1.3. Au to ma tyzm se r ca – układ bodźco twór czo- prze wodzący
9.2. Re gu la cja ry tmu se r ca
9.2.1. Re gu la cja ne r wo wa
9.2.2. Re gu la cja hu mo ra lna
9.2.3. Roz cho dze nie się sta nu po bu dze nia w se r cu
9.2.4. Ad ap ta cja se r ca do zwię kszo ne go wysiłku
9.3. Ele ktro kar dio grafia (EKG)
9.4. Łoży sko na czy nio we
9.5. Tę tno i ci śnie nie krwi
9.6. Pod sta wo we pra wa hemo dy na miki
9.7. Wy mia na cieczy przez ścia ny na czyń włoso wa tych – siły fi l tra cji i reso r pcji
9.8. Ne r wo wa i hu mo ra lna re gu la cja krąże nia krwi
9.8.1. Une r wie nie na czy nio ru chowe
9.8.2. Ośro d ko wa re gu la cja krąże nia krwi
9.9. Re gu la cja ci śnie nia tę t ni cze go
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne
10. Pod sta wy fi zjo lo gii od dy cha nia i wysiłku fizy cz ne go
10.1. Bu do wa ana to micz na układu od de cho we go
10.1.1. Mię śnie od de cho we i ich une r wie nie
10.2. Me cha nizm wde chu i wy de chu
10.3. Jama opłuc no wa i jej zna cze nie
10.3.1. Ob ję tość i po je mność płuc
10.3.2. We nty la cja płuc
10.4. Re gu la cja od dy cha nia
10.4.1. Auto ma ty cz na i do wo lna re gu la cja od dy cha nia
10.4.2. Che micz na re gu la cja od dy cha nia
10.4.3. Re ce p to ry płucne
10.4.4. Pod su mo wa nie
10.5. Okre śla nie wy do lno ści fi zy cz nej or ga ni z mu
10.5.1. Bez po śred ni po miar ma ksy malne go zu ży cia tle nu
10.5.2. Pośred nie okre śla nie zu ży cia tle nu
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne
11. Bu do wa i rola krwi – układ czer wono krwin ko wy
11.1. Skład krwi
11.1.1. Oso cze
11.1.2. Ele men ty mor fo ty cz ne
11.2. Wska ź ni ki sto so wa ne w dia g no sty ce hema tolo gi cz nej
11.2.1. Ery tro cy ty (RBC – red blo od cells) – krwin ki cze r wo ne
11.2.2. He ma to kryt
11.2.3. He mo glo bi na
11.2.4. Płytki krwi (tro m bo cy ty, PLT)
11.3. Ba r wni ki od de cho we
11.3.1. Ro dza je ba r wni ków od de cho wych
11.3.2. Bu do wa he mo glo bi ny
11.3.3. Ro dza je he mo glo bi ny
11.3.4. Właści wo ści allo ste ry cz ne he mo glo bi ny
11.3.5. Ro dza je he mo glo bi ny ze wzglę du na jej wy sy ce nie
11.3.6. Powino wa c two he mo glo bi ny do tle nu
11.4. Trans port O2 i CO2
11.5. He ma to poe za (he mo po e za)
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne
12. Bu do wa i rola krwi – układ białokrwin ko wy
12.1. Układ limfa ty cz ny – bu do wa i fun kcje
12.1.1. Narządy ośro d ko we układu limfaty cz ne go
12.1.2. Narządy ob wo do we układu limfaty cz ne go
12.2. Od po wiedź immu nolo gi cz na – ko mpo nen ty i właści wo ści
12.2.1. Me cha ni z my od po wie dzi od po rno ścio wej
12.2.2. Typy od po wie dzi immu nolo gi cz nej
12.2.3. Eta py od po wie dzi immu nolo gi cz nej
12.3. Od po wiedź nie swo ista
12.3.1. Układ dopełnia cza (kom p le men tu)
12.3.2. In ter fe ro ny (IFN)
12.3.3. Ko mór ki że r ne – mo no cy ty / ma kro fa gi oraz gra nu lo cy ty
12.3.4. Ko mór ki tu cz ne – ma sto cy ty
12.3.5. Ko mór ki de ndry ty cz ne
12.3.6. Ko mór ki NK (na tu ral kil ler)
12.4. Od po wiedź swo ista – limfo cy ty i ich właści wo ści
12.4.1. Li mfo cy ty B
12.4.2. Li mfo cy ty T
12.4.3. Pre zen ta cja anty ge nów i akty wa cja li m fo cy tów
12.5. Ale r gia
12.6. Za pa le nie
12.7. Fi lo ge ne za układu odpo rno ścio we go
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne
13. Krze p nię cie krwi
13.1. He mo sta za i jej eta py
13.2. Czyn ni ki krze p nię cia krwi
13.3. Me cha ni z my krze p nię cia krwi
13.4. Scho rze nia związane z układem krze p nię cia krwi
13.4.1. Za krze pi ce
13.4.2. Ska zy krwo to cz ne
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne
14. Układy gru po we krwi i kon flikty sero lo gi cz ne
14.1. Układy gru po we krwinek cze r wo nych
14.1.1. Układ gru po wy AB0
14.1.2. Układ gru po wy Rh
14.2. Kon flikty sero lo gi cz ne
14.2.1. Kon flikt po transfuzy jny
14.2.2. Kon flikt ma tczy no-płodo wy
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne
Do da tek 1. Pod sta wo we wia do mo ści z bu do wy ośro d ko we go układu ne r wo we go
D1.1. Po dział ana to micz ny
D1.1.1. Układ ne r wo wy ośro d ko wy
D1.1.2. Układ ne r wo wy ob wo do wy
D1.2. Po dział czyn no ścio wy
D1.2.1. Układ ne r wo wy so ma ty cz ny (sy ste ma ne r vo sum so ma ti cum)
D1.2.2. Układ ne r wo wy auto no micz ny (sy ste ma ne r vo sum au to no mi cum)
D1.2.3. Układ ne r wo wy ośro d ko wy (mó z go wie i rdzeń krę go wy)
D1.3. Roz wój pę che rzy ków mó z go wych
D1.4. Ko mo ry mó z gu
D1.5. Płyn mózgo wo-r dze nio wy
D1.6. Opo ny mó z gu
D1.7. Bu do wa mó z gu
D1.7.1. Kre somó z go wie (te len cep ha lon)
D1.7.2. Mię dzy móz go wie (dien ce pha lon)
D1.7.3. Śród mó z go wie (me sen cep ha lon)
D1.7.4. Most (pons)
D1.7.5. Rdzeń przedłużo ny (me dulla ob lon ga ta) lub opu sz ka (bu l bus)
D1.7.6. Mó ż dżek (ce rebel lum)
D1.7.7. Twór sia tko wa ty (fo r ma tio re ti cu la ris)
D1.7.8. Rdzeń krę go wy
D1.8. Una czy nie nie mó z go wia i rdze nia krę go we go
D1.9. Bu do wa tkan ki ne r wo wej
D1.10. Układ ne r wo wy ob wo do wy
D1.10.1. Układ so ma tyczny
D1.10.2. Ne r wy cza sz ko we i rdze nio we
D1.10.3. Układ auto no mi cz ny
Do da tek 2. Psycho neuro immuno lo gia
D2.1. Poglądy o au to no mii OUN i układu odpo rno ścio we go
D2.2. Immu nolo gi cz ne uprzy wile jo wa nie OUN
D2.3. Ba da nia gru py Bese do v skie go
D2.4. Cy to ki ny – me dia to ry powiązań neuro immuno logi cz nych
D2.5. Rola ne r wu błęd ne go i ace tylo cho liny
w od działywa niach neuro immuno logi cz nych
D2.6. Ośro d ko we cy to ki ny pro za pa lne – si ck ness be ha vior
D2.7. Obu stron ne powiąza nia po mię dzy OUN i układem od po rno ścio wym
D2.7.1. Do wo dy na obu stron ne powiąza nia neuro immu nolo gicz ne
Do da tek 3. Układ do kre wny
D3.1. Re ce p to ry, działanie i or ga ni za cja układu hor mona lne go
D3.2. Ho r mo ny wy twa rza ne w pod wzgó rzu
D3.3. Ho r mo ny uwa l niające i ha mujące pod wzgó rza
D3.4. Ho r mo ny tro po we przy sa d ki
D3.5. Ho r mo ny gru czołów ob wo do wych
D3.5.1. Szy szyn ka
D3.5.2. Ta r czy ca
D3.5.3. Przy ta r czy ce
D3.5.4. Gru czoł nad ne r czo wy
D3.5.5. Czyn ność wewnątrzwy dzie lni cza trzu stki
D3.6. Układ roz ro d czy
D3.6.1. Fun kcjo no wa nie układu roz ro d cze go
Do da tek 4. Śro do wi sko we wnę trz ne ustro ju. Stres
D4.1. Śro do wisko we wnę trz ne ustro ju
D4.2. Stres
D4.2.1. Pod sta wo we me cha ni z my re a kcji stre so wej
D4.2.2. Osie podwzgórzo wo-przysad kowo-nadne rczo wa (PPN)
oraz pod wzgó rzowo – współczul no- nadne rczo wa (PWN)
D4.2.3. Czyn ni ki psy chicz ne w stre sie
D4.2.4. Pro blem nie specy ficz no ści i spe cy fi ki re a kcji stre so wej
D4.2.5. Mię dzyo sob ni cze zróż ni co wa nie po da tno ści na stres
D4.2.6. Wra ż li wość na stres u świń
Do da tek 5. Sty mu la cja ele ktry cz na
D5.1. Sty mu la cja ele ktry cz na jako me to da sty mu la cji tkan ki ne r wo wej
D5.2. Pa ra me try chara ktery zujące sty mu la cję za po mocą prądu elektry cz ne go
D5.3. Sty mu la cja na pię cio wa i sty mu la cja prądowa.
D5.4. Ele ktro dy
D5.5. Uwa gi pra kty cz ne do tyczące sty mu la cji
Słow nik te r minów

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Fizjologia zwierząt i człowieka. Przewodnik do ćwiczeń”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *