www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie …

50,40  39,99 

ISBN: 978-83-7326-657-5
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 406
Format: B5

oprawa miękka

1 w magazynie

Opis

Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Robert Opora

 

Przedstawione w tej pracy teorie koncentrują się na istotnych aspektach niedostosowania społecznego i odporności psychicznej. Koncepcje te stanowią jednocześnie podstawę dla różnych typów interwencji psycho-korekcyjnych, które autor omawia w kolejnych rozdziałach pracy.

W naukach społecznych istnieje wiele interpretacji tego samego zjawiska. Stąd też ich doboru dokonano, kierując trafnością i wartością dla praktyki resocjalizacyjnej. Ponadto odwoływanie się do określonych poglądów zostało zdeterminowane stopniem ich przydatności dla rozumienia zjawiska odporności psychicznej w kontekście niedostosowania społecznego.

Książka może okazać się pomocą dla profesjonalistów pracujących z nieletnimi w wyjaśnianiu zjawisk niedostosowania społecznego nie tylko od strony ich patogenezy, lecz także w kwestii podejmowania skutecznych oddziaływań resocjalizacyjnych.

Spis treści
Wstęp…………………………………………………………………………………………………. 9
Część I
TeoreTyCzne źródła IsToTne
dla współCzesnej resoCjalIzaCjI
1. Wprowadzenie i podstawowe pojęcia
istotne dla resocjalizacji nieletnich………………………………………………… 15
1.1. Dyskusja wokół zjawiska
niedostosowania społecznego……………………………………………….. 15
1.2. Pojęcie zmiany w resocjalizacji……………………………………………… 22
2. Udział czynników biologicznych i biopsychospołecznych
w powstawaniu niedostosowania społecznego…………………………….. 28
3. Znaczenie teorii przywiązania
dla oddziaływań resocjalizacyjnych………………………………………………. 36
3.1. Pojęcie przywiązania – założenia teoretyczne……………………….. 36
3.2. Przywiązanie a rozwój neurobiologiczny dziecka………………… 43
3.3. Przywiązanie a system przekonań………………………………………… 44
3.4. Przywiązanie jako podstawa
rozwoju wartości moralnych…………………………………………………. 45
3.5. Zaburzenia przywiązania jako element
poprzedzający pojawienie się
niedostosowania społecznego……………………………………………….. 47
3.6. Sugestie dla podejmowanych oddziaływań
psychokorekcyjnych wynikające
z teorii przywiązania…………………………………………………………….. 52
4. Aktualne aspekty teorii behawioralnej
istotne dla resocjalizacji…………………………………………………………………. 55
4.1. Podstawy behawioryzmu……………………………………………………… 55
4.2. Wzmacnianie zachowań prospołecznych……………………………… 59
4.3. Stosowanie kar wobec osób
nieprzystosowanych społecznie……………………………………………. 65
4.4. Behawioralna analiza trudnego zachowania…………………………. 67
5. Teoria społeczno-poznawcza
w kontekście resocjalizacji…………………………………………………………….. 70
5.1. Uczenie się przez wzmocnienie
w kontekście teorii społeczno-poznawczej……………………………. 71
5.2. Modelowanie………………………………………………………………………… 74
5.3. Uczenie się za sprawą procesów poznawczych…………………….. 79
5.4. Udział oczekiwań w kształtowaniu
zachowania nieletniego…………………………………………………………. 81
5.5. Poczucie własnej skuteczności………………………………………………. 83
5.6. Cele życiowe…………………………………………………………………………. 84
5.7. Samoregulacja i samowzmacnianie……………………………………….. 86
6. Teoria poznawczo-behawioralna integrująca
oddziaływania psychokorekcyjne wobec
nieletnich niedostosowanych społecznie……………………………………….. 89
6.1. Podstawowe założenia teorii poznawczych………………………….. 89
6.2. Zarys teorii poznawczo-behawioralnej…………………………………. 93
6.3. Wzorce poznawcze……………………………………………………………….. 102
6.4. Wzorce reagowania emocjonalnego………………………………………. 104
6.5. Wzorce behawioralne……………………………………………………………. 106
6.6. Zniekształcenia poznawcze
u osób niedostosowanych społecznie……………………………………. 106
6.7. Modele interwencji poznawczo-behawioralnych
wobec dzieci niedostosowanych społecznie………………………….. 114
6.8. Argumenty przemawiające za podejściem
poznawczo-behawioralnym
w resocjalizacji nieletnich……………………………………………………… 131
7. Niedostosowanie społeczne
w perspektywie systemu ekologicznego……………………………………….. 139
Część II
zjawIsko odpornośCI psyChICznej
8. Teoria i badania nad zjawiskiem odporności psychicznej……………… 149
8.1. Pojęcie czynnika w etiologii odporności psychicznej…………….. 149
8.2. Złożoność pojęcia odporności psychicznej……………………………. 152
8.3. Definicje odporności psychicznej………………………………………….. 154
8.4. Specyfika czynników: kompensacyjnych,
ochronnych oraz stanowiących wyzwanie……………………………. 164
8.5. Niedostosowanie społeczne
jako przejaw odporności psychicznej……………………………………. 169
8.6. Elementy koncepcji poczucia koherencji
istotne dla odporności psychicznej………………………………………… 172
8.7. Poczucie własnej skuteczności
a odporność psychiczna………………………………………………………… 175
8.8. Emocjonalna reaktywność a odporność psychiczna………………. 176
8.9. Zwiększanie zdolności do konstruktywnej
samokontroli impulsów emocjonalnych……………………………….. 178
8.10. Model ekologiczny………………………………………………………………… 183
8.11. Wychodzenie z nieprzystosowania społecznego
w oparciu o kształtowanie odporności psychicznej………………. 186
9. Podstawowe filary kształtowania odporności psychicznej……………. 191
9.1. Poczucie elementarnej stabilności i bezpieczeństwa……………… 191
9.2. Edukacja szkolna…………………………………………………………………… 201
9.3. Relacje rówieśnicze……………………………………………………………….. 206
9.4. Zdolności i zainteresowania………………………………………………….. 212
9.5. System wartości…………………………………………………………………….. 215
9.6. Społeczne kompetencje…………………………………………………………. 222
10. Strategie interwencji……………………………………………………………………… 232
Część III
BadanIa własne
11. Metodologia badań własnych……………………………………………………….. 239
11.1. Cel i problematyka badań……………………………………………………… 239
11.2. Teoretyczne założenia realizowanych badań………………………… 245
11.3. Uzasadnienie podjętych badań……………………………………………… 247
11.4. Pytania badawcze…………………………………………………………………. 248
11.5. Organizacja badań i charakterystyka osób badanych……………. 249
11.6. Charakterystyka metod i narzędzi badawczych……………………. 252
11.7. Procedura tłumaczenia kwestionariuszy………………………………. 255
11.8. Analiza statystyczna……………………………………………………………… 256
Część IV
prezenTaCja wynIków
12. Charakterystyka nieletnich w kategoriach normy
i klinicznych zaburzeń zachowania………………………………………………. 261
12.1. Pomiar pierwszy……………………………………………………………………. 261
12.2. Pomiar drugi i porównanie wyników
w zakresie zmiennych zależnych………………………………………….. 266
13. Zmiany w obrębie zachowań problemowych,
odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych
u nieletnich po upływie dwunastu miesięcy…………………………………. 271
13.1. Ogólna analiza porównawcza
wyników testu i retestu…………………………………………………………. 274
13.2. Różnice w wynikach testu i retestu nieletnich
pogrupowanych według tendencji do poprawy
lub nasilania się zachowań niedostosowanych……………………… 275
13.3. Różnice w wynikach testu i retestu nieletnich
pogrupowanych według tendencji do poprawy
lub nasilania się zachowań agresywnych……………………………… 290
13.4. Różnice w wynikach testu i retestu nieletnich
pogrupowanych według tendencji do poprawy
lub nasilania się zaburzeń eksternalizacyjnych……………………… 305
13.5. Różnice w wynikach testu i retestu nieletnich
pogrupowanych według tendencji do spadku
lub nasilania się całkowitego wyniku
zachowań problemowych……………………………………………………… 318
14. Wnioski oraz sugestie dla praktyki resocjalizacyjnej……………………… 332
14.1. Zachowania niedostosowane………………………………………………… 332
14.2. Zachowania agresywne………………………………………………………… 333
14.3. Zaburzenia eksternalizacyjne………………………………………………… 336
14.4. Ogólny zakres zachowań problemowych
(wynik całkowity TRF)………………………………………………………….. 338
14.5. Uogólnione implikacje………………………………………………………….. 339
Bibliografia…………………………………………………………………………………………. 351
Spis tabel…………………………………………………………………………………………….. 372
Spis wykresów i schematów……………………………………………………………….. 376
Załączniki…………………………………………………………………………………………… 380

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie …”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *