www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej

27,00 

ISBN: 978-83-8206-130-7

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 202

Format: B5

Opis

Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autorzy: Joanna Bednarz, Sylwia Pangsy-Kania, Hanna Treder

 

Wiele podmiotów gospodarczych w poszukiwaniu ścieżek własnego rozwoju rozważa możliwość podjęcia działalności na rynkach zagranicznych. Takie decyzje stanowią duże wyzwanie dla przedsiębiorstw, ponieważ prowadzenie działalności handlowej na obcych rynkach w otoczeniu nasilającej się konkurencji międzynarodowej wymaga dogłębnego zbadania wielu aspektów oraz dostosowania własnych założeń strategicznych do mechanizmów rynkowych właściwych dla współczesnej gospodarki światowej. Zjawisko umiędzynarodowienia podmiotów gospodarczych jest charakterystyczną cechą działalności przedsiębiorstw w każdym kraju, niezależnie od ich usytuowania geografcznego, co pozwala spojrzeć na problematykę badawczą jako na uniwersalną, ważną i aktualną. […]

Zdaniem Autorek sprostanie wyzwaniom otwartej konkurencji przez przedsiębiorstwa krajowe na rynku europejskim oraz rynkach międzynarodowych bezpośrednio zależy od zbudowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami rynku międzynarodowego. Tymczasem jednym z głównych warunków jej osią-gnięcia jest dobre rozpoznanie międzynarodowego otoczenia oraz identyfiacja jego najważniejszych cech. Analizie poddano wybrane aspekty działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, takie jak: przesłanki ekspansji zagranicznej, instrumenty stosowane w ramach strategii przedsiębiorstwa, sposoby ograniczenia ryzyka transakcyjnego, dobór właściwych metod i technik marketingowych oraz aktywność przedsiębiorstw w obszarze przedsięwzięć innowacyjnych. […]

Dzięki temu książka kreuje pewne novum poznawcze, mające  również istotną wartość aplikacyjną chociażby dla przedsiębior-ów rozpatrujących możliwość podjęcia działalności na rynkach  zagranicznych”.

Z recenzji dr hab. Aliny Gryni

 

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA . .. . 7

1. ZNACZENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI NARODOWEJ

W BUDOWANIU POTENCJA£U PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

W OTOCZENIU MIÊDZYNARODOWYM . .. . 11

1.1. Istota międzynarodowej konkurencyjności gospodarki . .. 11

1.2. Klasyczne i neoklasyczne przesłanki rozwoju handlu

oraz Ÿród³a osi¹gania przewagi konkurencyjnej państwa . .16

1.3. Wspó³czesne ujęcie konkurencyjności międzynarodowej

poprzez uczestnictwo w handlu miêdzynarodowym . .  20

1.4. Uwarunkowania konkurencyjności gospodarki . . 29

1.5. Miary miêdzynarodowej pozycji oraz zdolności konkurencyjnej

gospodarek narodowych . . . . . 33

1.6. Wpływ stabilności makroekonomicznej na międzynarodową

konkurencyjność gospodarki narodowej . .. . 43

2. DETERMINANTY KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

W PROCESIE EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ . . . . . 49

2.1. Istota, przesłanki i formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw . . . . 49

2.2. Elementy systemu konkurencyjności podmiotów gospodarczych . . . 56

2.3. Uwarunkowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych . . . 60

2.4. Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw na rynkach

zagranicznych . .  . . 65

2.5. Strategie konkurencji według M.E. Portera . . 72

2.6. Instrumenty konkurowania przedsiębiorstw w otoczeniu

rynku międzynarodowego . .  . 75

3. KSZTAŁTOWANIE RELACJI KONKURENCYJNYCH POMIĘDZY

UCZESTNIKAMI RYNKU MIÊDZYNARODOWEGO Z ZASTOSOWANIEM

ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH . . 79

3.1. Rynek jako otoczenie ekonomiczne wymiany handlowej z zagranicą.. 79

3.2. Pojęcie i znaczenie zwyczajów handlowych w praktyce

wymiany międzynarodowej . . . . 82

3.3. Zwyczaje handlowe jako podstawa kszta³towania warunków

kontraktowych .  . . 87

3.4. Zagospodarowanie ryzyka transakcyjnego przy zastosowaniu

zwyczajowych metod kształtowania relacji ekonomicznych

z partnerami zagranicznymi .. . 98

3.5. Zastosowanie zwyczajowych warunków ubezpieczenia

w przebiegu transakcji handlowych . . . 108

4. ASPEKTY MARKETINGOWE ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH .. . 119

4.1. Strategie internacjonalizacji podmiotów gospodarczych .. 119

4.2. Zarządzanie produktami adresowanymi na rynki zagraniczne . .122

4.3. Polityka marki w handlu zagranicznym . . 129

4.4. Kształtowanie cen w handlu miêdzynarodowym . . . 135

4.5. Uwarunkowania komunikacji marketingowej przedsiębiorstw

w ujęciu międzynarodowym . . 139

5. ZNACZENIE INNOWACYJNOŚCI W PROCESIE KREOWANIA

POZYCJI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W OTOCZENIU

MIĘDZYNARODOWYM . .143

5.1. Innowacyjność wybranych krajów na tle ich pozycji

konkurencyjnej . . . 143

5.2. Istota innowacyjności jako podstawy kształtowania przewagi

konkurencyjnej przedsiębiorstwa . .  . 148

5.3. Rodzaje i charakter innowacji . . .  . 154

5.4. Cechy innowacyjnego przedsiębiorstwa . . . .. 161

5.5. Determinanty aktywności przedsiębiorstw w zakresie

podejmowania przedsięwzięć innowacyjnych . . . . 165

5.6. Pomiar i kryteria oceny aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw . . 174

5.7. Wpływ innowacyjności na pozycję rynkową przedsiębiorstwa

w otoczeniu międzynarodowym . .  . . 180

BIBLIOGRAFIA . . 185

SPIS TABEL . . . . . 201

SPIS RYSUNKÓW . . .. . 202

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *