www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Architektura służby zdrowia. Wybór przepisów i literatury przedmiotu

22,00 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-648-5

Wydanie: 3

Rok publikacji: 2017

Stron: 198

Opis

Architektura służby zdrowia. Wybór przepisów i literatury przedmiotu

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Idem Robert

 

 

Słowa kluczowe: zakłady odnowy biologicznej, punkty apteczne, prawo farmaceutyczne, sklepy zielarsko-medyczne, prawo budowlane, medyczne laboratorium diagnostyczne, apteki, domy pomocy społecznej i rodzinne domy pomocy, zakład opieki zdrowotnej, żłobki i kluby dziecięce, działalność lecznicza, zakłady lecznicze dla zwierząt

 

Opis:

Projektowanie architektury służby zdrowia, zwłaszcza złożonych funkcjonalnie obiektów lecznictwa, ma charakter wysoce specjalistyczny. Problematyka związku architektury i zdrowia nie ogranicza się jednak do obiektów medycznych. Kształtowanie architektury per se wywiera wpływ na zdrowie i wymaga wiedzy o człowieku i jego relacjach z otoczeniem. Architektura i zdrowie mają wymiar nie tylko indywidualny, ale także społeczny, publiczny i środowiskowy.

Publikacja, stanowiąca wybór autorski o charakterze przeglądu, została przygotowana przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna dla studentów architektury i doktorantów. Składa się z dwóch części: przepisów regulujących wymagania stawiane obiektom medycznym i służącym ochronie zdrowia oraz literatury przedmiotu. Wybrano przepisy dotyczące m.in.: obiektów, w których wykonuje się działalność leczniczą, laboratoriów diagnostycznych, aptek, żłobków, domów pomocy społecznej oraz zakładów leczniczych dla zwierząt. W omówieniu literatury przedstawiono głównie pozycje monograficzne dotyczące problematyki projektowania obiektów służby zdrowia, kształtowania przestrzeni dla osób o specyficznych wymaganiach oraz problematyki profilaktyki zdrowotnej.

 

 

Spis treści
Od autora 7
1. WYBÓR PRZEPISÓW 9
1.1. Zagadnienia ogólne 11
1.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 11
1.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 12
1.1.3. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 20
1.2. Obiekty, w których wykonuje się działalność leczniczą 29
1.2.1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 29
1.2.2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą 37
1.2.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału
ratunkowego 56
1.2.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami medycznymi 67
1.2.5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego 71
1.2.6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków
bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi 73
1.2.7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań
dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki,
radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych 84
1.2.8. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki
zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem
na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych
z zakresu radioterapii onkologicznej 87
1.2.9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych 90
1.2.10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach
histopatologicznych i histochemicznych 93
1.2.11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania
podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta 99
1.2.12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań,
jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego 100
1.2.13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego 112
4
1.3. Medyczne laboratoria
diagnostyczne 113
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno
odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne 113
1.4. Apteki, punkty apteczne i sklepy zielarsko-medyczne 115
1.4.1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 115
1.4.2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów,
jakim powinien odpowiadać lokal apteki 121
1.4.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych
w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną 124
1.4.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń
wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki 126
1.4.5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających
produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien
odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych 128
1.5. Żłobki i kluby dziecięce 130
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań
lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych 130
1.6. Domy pomocy społecznej i rodzinne domy pomocy 132
1.6.1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej 132
1.6.2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej 134
1.6.3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych
domów pomocy 140
1.7. Zakłady odnowy biologicznej 144
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej 144
1.8. Zakłady lecznicze dla zwierząt 150
1.8.1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt 150
1.8.2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań
dla gabinetów weterynaryjnych 156
1.8.3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań
dla przychodni weterynaryjnych 158
1.8.4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań
dla lecznic weterynaryjnych 161
1.8.5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań
dla klinik weterynaryjnych 164
1.8.6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań
dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych 167
5
2. WYBÓR LITERATURY PRZEDMIOTU 171
2.1. Zagadnienia ogólne 173
2.1.1. Historia medycyny 173
2.1.2. Kontekst socjologiczny, psychologiczny i antropologiczny 173
2.1.3. Ergonomia, terapie i technologie 174
2.2. Obiekty służby zdrowia 176
2.2.1. Ośrodki opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia 176
2.2.2. Szpitale 179
2.3. Kształtowanie przestrzeni dla osób o specyficznych wymaganiach 185
2.3.1. Przestrzeń dla dzieci 185
2.3.2. Niepełnosprawni i projektowanie uniwersalne 186
2.3.3. Przestrzeń dla osób w trzecim wieku 189
2.3.4. Ośrodki specjalistyczne 193
2.4. Kształtowanie przestrzeni związane z profilaktyką zdrowotną 194
2.4.1. Kształtowanie środowiska o cechach prozdrowotnych 194
2.4.2. Ośrodki sportu i rekreacji 196
2.5. Wydawnictwa ciągłe, czasopisma i strony internetowe 197

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Architektura służby zdrowia. Wybór przepisów i literatury przedmiotu”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *