www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Zabytki. Prawo i praktyka

77,70  69,99 

ISBN: 978-83-7865-595-4
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 634
Format: B5

oprawa twarda

Brak w magazynie!!!

Opis

Zabytki. Prawo i praktyka

 Autor: Kamil Zeidler

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Książka stanowi wybór z ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych, jakie autor na przestrzeni 15 lat publikował w różnych książkach i czasopismach naukowych, a także w prasie – dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach. Na wybór ten składa się 77 artykułów, które dobrano w taki sposób, by zwrócić uwagę na różnorodność zagadnień prawnych wiążących się z zabytkami, a także, by pokazać, jak doniosłą rolę odgrywa dziedzictwo w zachowaniu tożsamości narodu, o czym świadczą już pierwsze regulacje prawne dotyczące ochrony zabytków. Jednocześnie zebrane artykuły mają na celu pokazać, jak zmieniało się prawo ochrony zabytków na przestrzeni niemal stulecia, a także które kwestie, mimo upływu lat, wciąż sprawiają problemy zarówno w stanowieniu, jak i w stosowaniu prawa. Tematyka artykułów jest więc rozległa, ale łączy je wszystkie przedmiot, którego one dotyczą – zawsze bowiem odnoszą się do dziedzictwa kultury bądź ściślej – do zabytków.

Z przedmowy Autora

 

Książka ta jest zbiorem prac Autora wyselekcjonowanych do publikacji, a nie zebraniem całego jego dorobku naukowego i publicystycznego. (…) Nie ma tu zagadnień wydumanych lub rozdętych ponad miarę potrzeby. Każdy problem jest ważny. Autor ma umiejętność dostrzegania jego istoty i klarownego jego rozpatrywania. Problematyka zaś ochrony dóbr kultury ma w dzisiejszym świecie kapitalne znaczenie. Zagrożenia przychodzą z różnych stron, często zupełnie niespodziewanych. (…) Tuż przed zmianą systemu wiatach 1989 i 1990 nie spodziewano się, że rozpoczynające się procedury reprywatyzacyjne doprowadzą do niezliczonych sporów o prawo do zabytków, że znoszenie ograniczeń w przekraczaniu granic spowoduje intensyfikację nielegalnego wywozu i przewozu dóbr kultury, a samowolne poszukiwania archeologiczne staną się plagą prawie że dnia codziennego. Co powiedzieć zaś o nadal aktualnych roszczeniach rewindykacyjnych będących pozostałością II wojny światowej, o zniszczeniach zabytków podczas niedawnych konfliktów zbrojnych? Na te pytania Autor stara się odpowiedzieć nie tylko w części, nazwijmy ją naukową, ale i publicystycznej. Bardzo dobrze się stało, że do książki włączono też artykuły i eseje drukowane w prasie oraz tygodnikach. Waga tematów i sposób ich opracowania w pełni je kwalifikują. Zaletą zaś jego pisarstwa jest bardzo dobra i przystępna polszczyzna, jasność wywodów oraz rzetelna dokumentacja bibliograficzna. Wszystkie teksty świetnie się czyta.

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Waltosia

 

 

Spis treści
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nota edytorska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Część pierwsza
ARTYKUŁY NAUKOWE
I. Zagadnienia ogólne
Pojęcie „dziedzictwa narodowego” w Konstytucji RP i jego prawna ochrona . . . . . . . . . . 17
Spór wartości w prawie ochrony dóbr kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Społeczna świadomość problemu ochrony dziedzictwa kultury.
Kilka uwag wprowadzających (komunikat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
O właściwy kształt służby ochrony zabytków w Polsce. Postulaty de lege ferenda . . . . . . . 49
O dobre prawo dla zabytków – rozważania na gruncie ustawy z 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Problematyka wartościowania jako podstawy rozstrzygnięć
wojewódzkiego konserwatora zabytków (współautorka: Katarzyna Zalasińska) . . . . . . . . 67
Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Prawo publiczne a prawo prywatne w relacji do sporu
pomiędzy liberalizmem a komunitaryzmem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Wkład Profesora Jana Pruszyńskiego w teorię prawa ochrony zabytków . . . . . . . . . . . . 93
II. Prawne ramy ochrony dóbr kultury
Normatywne podstawy ochrony zabytków w II Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Prawa człowieka a normatywne podstawy ochrony dziedzictwa kultury . . . . . . . . . . . . 106
Wartości zabytku jako kategoria normatywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Fałszerstwa dzieł sztuki i zabytków. Perspektywa normatywno-prawna . . . . . . . . . . . . . 132
Ochrona dziedzictwa kultury a turystyka,
czyli w poszukiwaniu „złotego środka” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Sprzedaż aukcyjna w obrocie dziełami sztuki i zabytkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Zabytek jako szczególny przedmiot obrotu handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
III. Zagadnienia administracyjnoprawne
Zakaz wywozu dóbr kultury i jego praktyczne konsekwencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
O znaczeniu i roli teorii konserwatorskiej w procesie stosowania prawa . . . . . . . . . . . . . 181
O roli i znaczeniu etyki muzealnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ograniczenia prawa własności w świetle sporu liberalizmu z komunitaryzmem . . . . . . . . 198
Gmina, powiat, samorząd województwa
jako składowe systemu ochrony dziedzictwa kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Wolność zabudowy a prawo ochrony zabytków
w ujęciu teoretyczno- i dogmatycznoprawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
IV. Karnoprawna ochrona zabytków
Karnoprawna ochrona dóbr kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Nowe przestępstwa w systemie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury . . . . . . . . . . 258
Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury z perspektywy europejskiej . . . . . . . . . . . . . 270
Rola i zadania policji w zakresie ochrony dziedzictwa kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Pokrzywdzone zabytki, czyli o tym, czy prawo karne chroni dziedzictwo kultury . . . . . . . 297
Społeczna szkodliwość czynu a przestępstwa przeciwko dziedzictwu kultury
(współautor: Przemysław Rybiński) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
V. Ochrona zabytków w kontekście prawa międzynarodowego i europejskiego
Prawna ochrona zabytków na wypadek wojny (współautor: Jerzy Zajadło) . . . . . . . . . . . 321
Zadania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony dóbr kultury . . . . . . 331
Ochrona podwodnego dziedzictwa kultury
w prawie międzynarodowym publicznym (współautorka: Maja Głuchowska) . . . . . . . . . 338
Współpraca międzynarodowa a polityka kulturalna Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . 348
Normatywno-prawne podstawy wpisu na Listę dziedzictwa światowego UNESCO
(współautorka: Katarzyna Zalasińska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Azja Wschodnia na tzw. Liście UNESCO „Pamięć Świata” (komunikat) . . . . . . . . . . . . . . 370
Zasada ochrony europejskiego dziedzictwa kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Model amerykański regionalnej ochrony dziedzictwa kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Konwencja w sprawie ochrony archeologicznego,
historycznego i artystycznego dziedzictwa narodów amerykańskich
(konwencja z San Salvador). Wprowadzenie (współautor: Przemysław Rybiński) . . . . . . . . 388
Czy iure praedae nadal istnieje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Nowe zobowiązania międzynarodowe Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kultury . . . 399
VI. Rewindykacja
Three main aspects of restitution: Property of the aristocracy,
property of the Catholic Church, Jewish property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
European legislation in the < eld of cultural heritage restitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Rewindykacja gdańskich zabytków sakralnych (współautor: Mirosław Zeidler) . . . . . . . . . 425
Prawo kontra historia. Bractwo uwięzione w college’u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Reprywatyzacja z perspektywy teoretycznoprawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Ikona Matki Boskiej Chełmskiej jako przedmiot dyskursu restytucyjnego . . . . . . . . . . . . 461
Część druga
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE
Sztuka cenniejsza niż złoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Czołgiem przez zabytki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
Społeczni opiekunowie zabytków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Lepiej chronić dziedzictwo kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Zabytek archeologiczny a poszukiwanie skarbów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Zanim ustawa pokryje się patyną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Pomniki historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
Gdzie był konserwator? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Sporu o Pałac nie rozstrzygną prawnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Księga prawniczych życzeń
pod adresem ministra kultury i dziedzictwa narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Szwajcaria okradziona (współautorka: Magdalena Marcinkowska) . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Poczta Powstańcza, czyli historia na sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Muzea: legislacyjna wpadka ministra i rządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
Konserwatorzy zabytków pod sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Nowelizacja ustawy o muzeach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Pęknięte serce narodu, czyli pożar bramy Namdaemun w Seulu
(współautorka: Magdalena Marcinkowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Kradzieże obrazów w XXI wieku (współautorka: Magdalena Marcinkowska) . . . . . . . . . . 528
Czy rynek sztuki wymaga interwencji ustawodawcy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Fałszerstwa dzieł sztuki i zabytków jako problem rynku sztuki w Polsce . . . . . . . . . . . . . 537
Oświęcim – kradzież kwali< kowana (współautor: Maciej Trzciński) . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Ochrona zabytków: czyżby początek zmian (współautorka: Katarzyna Zalasińska) . . . . . . 546
Co faktycznie wydarzyło się w Muzeum Egipskim w Kairze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
Filozo< a restytucji w poszukiwaniu nowego paradygmatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
Kon> ikt w Syrii zagraża zabytkom UNESCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
Jak chronić zabytki gdańskiej stoczni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
Trup nazisty w sza< e, czyli raz jeszcze o grabieżach wojennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Reprywatyzacyjny krach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
O histerii, czyli jak zatrzymać „Rozbitka” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
Muzeum nie może być paserem (współautor: Maciej Trzciński) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
Droga z widokiem na Kórnik, czyli specustawą po dziedzictwie narodowym
(współautor: Maciej Trzciński) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Zabytki wciąż bez kodeksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Prawo polskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Prawo europejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
Prawo międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Spis źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Zabytki. Prawo i praktyka”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *