www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Uniwersalny system ochrony praw autorskich

34,99 

ISBN: 978-83-8206-040-9

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 158

Format: A5

Opis

Uniwersalny system ochrony praw autorskich

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Maciej Barczewski

 

Niniejsza monografia jest poświęcona analizie unormowań składających się na uniwersalny system ochrony praw autorskich. Znajomość norm prawa autorskiego o powszechnym zasięgu oddziaływania nabiera bowiem niezwykle istotnego znaczenia w dobie globalnego obrotu twórczością i pełni ważną funkcję zarówno w praktyce prawniczej, jak i w ramach badań naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej. Łatwość reprodukcji utworów w formacie cyfrowym sprawia, że twórcy bardziej niż kiedykolwiek są narażeni na wykorzystanie ich dzieł przez nieuprawnione do tego podmioty ‒ zarówno w państwie, w którym po raz pierwszy udostępniono dany utwór, jak i poza jego granicami.

 

Spis treści

Wykaz skrótów 9

Wstęp 11

Rozdział I

Traktatowe podstawy uniwersalnego systemu

ochrony praw autorskich 13

1. Uwagi wprowadzające 13

2. Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie

dzieł literackich i artystycznych 18

2.1. Geneza 18

2.2. Kolejne wersje tekstu konwencji 23

2.2.1. Akt berneński – 1886 r. 23

2.2.2. Dodatkowy akt paryski – 1896 r. 23

2.2.3. Akt berliński – 1908 r. 24

2.2.4. Dodatkowy protokół berneński – 1914 r. 25

2.2.5. Akt rzymski – 1928 r. 26

2.2.6. Akt brukselski – 1948 r. 27

2.2.7. Akt sztokholmski – 1967 r. 28

2.2.8. Akt paryski – 1971 r. 29

2.3. Przedmiotowy zakres ochrony 30

2.4. Podmiotowy zakres ochrony 36

2.4.1. Kryterium autorstwa 36

2.4.2. Kryterium obywatelstwa 38

2.4.3. Kryterium miejsca pobytu 39

2.4.4. Kryteria szczególne 40

2.5. Czasowy zakres stosowania konwencji 43

2.6. Zasady ochrony konwencyjnej 43

2.6.1. Zasada asymilacji 43

2.6.2. Zasada automatyzmu i niezależności ochrony 47

2.7. Uprawnienia przewidziane w konwencji 48

2.7.1. Prawa osobiste (art. 6bis) 49

2.7.2. Prawo zezwalania na tłumaczenie (art. 8) 50

2.7.3. Prawo zezwalania na reprodukcję (art. 9) 50

2.7.4. Prawo zezwalania na wystawienie, wykonanie

i recytację dzieła (art. 11, 11ter) 51

2.7.5. Prawa nadawcze (art. 11bis) 52

2.7.6. Prawo zezwalania na opracowanie dzieła

zależnego (art. 12) 62

2.7.7. Prawo zezwalania na nagranie dzieła (art. 13) 62

2.7.8. Prawa fi lmowe (art. 14) 63

2.7.9. Prawo do wynagrodzenia za odsprzedaż

oryginału dzieła (art. 14ter) 64

2.8. Ograniczenia ochrony konwencyjnej 65

2.9. Czasowe ramy ochrony uprawnień 69

2.10. Szczególne ułatwienia dla państw rozwijających się 72

3. Powszechna konwencja o prawie autorskim 76

3.1. Geneza i stosunek do Konwencji berneńskiej 76

3.2. Zakres ochrony konwencyjnej 78

3.3. Formalne przesłanki ochrony 82

3.4. Zasada asymilacji i uprawnienia przewidziane

w konwencji 84

3.5. Czasowe ramy ochrony uprawnień 89

4. Podsumowanie 91

Rozdział II

Rozwój uniwersalnego systemu ochrony praw

autorskich pod wpływem stosunków handlowych

i współczesnego postępu technicznego 93

1. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw

własności intelektualnej (TRIPS) 93

1.1. Geneza 93

1.2. Charakter porozumienia i jego stosunek do innych

umów międzynarodowych 96

1.3. Zakres ochrony 98

1.4. Zasady ochrony 101

1.5. Uprawnienia przewidziane w porozumieniu 105

1.6. Ograniczenia ochrony 106

1.7. Czas ochrony 107

1.8. Dochodzenie i egzekwowanie norm 107

1.9. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych 109

1.10. Porozumienia o współpracy WTO oraz WIPO 112

1.11. Porozumienia o wolnym handlu 113

2. Traktat WIPO o prawie autorskim 114

2.1. Geneza 114

2.2. Stosunek do innych umów międzynarodowych 117

2.3. Zakres ochrony traktatowej 118

2.4. Uprawnienia przewidziane w traktacie 119

2.4.1. Prawo zezwalania na wprowadzanie do obrotu

– art. 6 119

2.4.2. Prawo najmu – art. 7 120

2.4.3. Prawo publicznego komunikowania – art. 8 121

2.4.4. Ochrona środków technicznych i informacji

o zarządzaniu prawami – art. 11, 12 122

2.4.5. Prawo zezwalania na reprodukcję dzieła 125

2.5. Ograniczenia ochrony traktatowej 126

3. Podsumowanie 127

Rozdział III

Uniwersalny system ochrony praw autorskich.

Czy istnieje potrzeba zmian aksjonormatywnych? 131

1. Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu

do opublikowanych utworów osobom niewidomym,

słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami

uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem 131

1.1. Geneza 131

1.2. Zakres stosowania 133

1.3. Zobowiązania traktatowe 135

1.4. Stosunek do innych umów międzynarodowych 136

2. Podsumowanie 136

Konkluzje 139

Literatura 143

Wykaz aktów prawnych 155

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Uniwersalny system ochrony praw autorskich”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *