www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Społeczne i przestrzenne uwarunkowania zdrowia kobiet. Przykład Gdyni

27,50  14,99 

ISBN: 978-83-7865-589-3
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 162
Format: B5

oprawa miękka

2 w magazynie

Opis

Społeczne i przestrzenne uwarunkowania zdrowia kobiet.
Przykład Gdyni

 Autor: Joanna Stępień

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Mimo że choroby nowotworowe budzą największy strach, a ponad połowa Polaków wskazuje wczesne wykrywanie i leczenie zachorowań za najskuteczniejszą metodę walki z nowotworami, nie obserwuje się prostego przełożenia deklaracji na ich realizację w praktyce. Niniejsza publikacja identyfikuje bariery profilaktyki zdrowotnej o charakterze zarówno przestrzennym, jak i społecznym, na które trafiają mieszkanki Gdyni. Celem szczegółowym pracy było wyjaśnienie przyczyn niskiego poziomu korzystania przez kobiety z opieki profilaktycznej przy jednocześnie wysokiej deklaracji wartości zdrowia, w szerszym kontekście profilaktyki i lecznictwa ginekologicznego. Wyniki opisane w publikacji mogą przyczynić się do wypracowania bardziej skutecznych metod realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy, zwłaszcza wśród kobiet z grup ryzyka. Efektem dostosowania prowadzonych działań profilaktycznych powinna być zwiększona ilość realizowanych badań przesiewowych, a następnie spadek poziomu umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy w Polsce.

SPIS TREŚCI
WSTĘP
ROZDZIA£ 1
KONCEPCJE I POJĘCIE ZDROWIA W NAUKACH SPO£ECZNYCH .
1.1. Socjologia medycyny jako perspektywa badawcza
1.2. Zdrowie w systemie wartości społecznych
1.3. Rodzaje wyjaoenień zdrowia
1.4. Choroba jako zjawisko społeczne
1.5. Przekonania i postawy wobec problemów zdrowotnych
1.6. Komponenty świadomości zdrowotnej
1.7. Zachowania zdrowotne i ich społeczno-kulturowe
uwarunkowania
ROZDZIA£ 2
SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE
2.1. Polityka zdrowotna na szczeblu krajowym
2.2. Dzia³ania jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie
ochrony zdrowia w regionie
2.3. Ogólnopolskie i regionalne programy zabezpieczania zdrowia
ROZDZIA£ 3
CHOROBY NOWOTWOROWE W POLSCE I ICH PROFILAKTYKA
3.1. Zró¿nicowanie przestrzenne chorób nowotworowych w Polsce
3.2. Problem raka szyjki macicy w skali kraju i regionu
3.3. Postawy Polaków wobec chorób nowotworowych
3.4. Profilaktyka chorób nowotworowych
ROZDZIA£ 4
ZRÓŻNICOWANIE SPO£ECZNO-EKONOMICZNE MIESZKAÑCÓW GDYNI
4.1. Uwarunkowania rozwoju Gdyni
4.2. Charakterystyka demograficzna
4.3. Poziom wykształcenia
4.4. Rynek pracy
4.5. Poziom zamożności
4.6. Dostêpność opieki zdrowotnej w Gdyni
ROZDZIA£ 5
SPO£ECZNE UWARUNKOWANIA ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO
MIESZKANEK GDYNI
5.1. Zró¿nicowanie postaw kobiet wobec zdrowia
5.2. Opinie na temat dostêpnooeci opieki lekarskiej
5.3. Korzystanie z usług lekarskich w zakresie lecznictwa
ginekologicznego
5.4. Społeczne bariery korzystania z opieki ginekologicznej
ROZDZIA£ 6
RELACJE MIÊDZY POSTAWAMI A ZACHOWANIAMI ZDROWOTNYMI
W KONTEKOECIE DOSTÊPNOŚCI OCHRONY ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO
I LECZNICTWA GINEKOLOGICZNEGO
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYCIN
Załącznik nr 1 – Kwestionariusz terenowego badania ilościowego
Załącznik nr 2 – Scenariusz badania jakościowego

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Społeczne i przestrzenne uwarunkowania zdrowia kobiet. Przykład Gdyni”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *